LCC8 Relay/Qìgéyu

From FrathWiki
Jump to: navigation, search

This is the Qìgéyu text for the LCC8 Relay's Ring 1, by Jack Bradley.

Text

utà uwaqu yubbéyàx

ogusumgusya!
dosgag weq deltàw mucqu gàgoyámiq.
yeqosa qon àdé yeq hàmsàltéyo, biq qosí yeq sìgosàltéyo qàsa.
ogusumgusya!
poswàmbàlé enu oyé wìyubyámiq. zí oyémosa cyasigoqu qiliqyemiq, oyé tìduyemiq tìduyemiq tìdupaì qàsa.
cám icété oyégu géyemiq, beq com oyéqu muxdéyámiq qàsa.
dutí gyowà'odgo agwé'oyiqyox yolopaì qàsa.
poswàmex héhéswàmbalémdìyìs yeqqu sìgotéyo qampexpaì.
qàsulì, cédí sé zéma dosìgogo yeqqu qà sìgoqé.
dusé golutu weq uwasu ebded yìdí mbaì waqmàxa xìyo dé létoya. yág tìduqu qamhocosébayàx.
oyémosa cyatudu u'a àgáduyámiq mtupaì té'oqpaì, tìq boqmdìyimex cyamucmex téyisyulìmafqu qà áqqé hámwé'ì qàsa.

Smooth English

Snow Covered the Ground

Listen!
The children got out of church at dusk.
I stood behind my window and watched from the darkness.
Listen!
They hid themselves from a bit of moonlight.
Their eyes, filled with fear, shone like the sun.
They had leather shoes and made small tracks.
And winter's gnawing cold wind similarly started to blow.
And I uncertainly looked at the moonlight's different, little glimmers.
O friend, I saw a dreamy light in the heavens.
It snowed for many days. There is one memory whose meaning is pain. The sun made that one disappear.
They slowly began to run mouse-like on their feet and the children of the wood's criss-crossing always became chaotic.

← LCC7 RelayLCC8 RelaydLCC Relay →
Ring 1 Ring 2
Tobias "Slorany" Fernandez — Edoki — text
What is a relay?list of relays and participantsedit the TOC aboveedit this template