LCC8 Relay/Old Ataman

From FrathWiki
Jump to: navigation, search

This is the Old Ataman text for the LCC8 Relay's Ring 2, by Tryddle. Since Tobias did not have time to translate this text, this was also the final text for Ring 2.

Text

kìmum màkáka è nú è kákákáká nù ké púkená tápápèká pàm kúni kùp kákpi.
àm qèpípàmi màùmàùmàù ù mīpín èn è ù pàm kúni mát.
màùmàùmàù mákáka èt pùm ákpi pe èt pùma matína.
mà màùmàùmàù ù mīpín ìmát pínákia ènmaték èàqu àì mèkén pàm matnat.
pàm pákánet qímùmi kitáq mákàmá èt kìm kùnáìnu.

Smooth English

The sun has burned me so that I was very hot and dry, while that young man, the poor one, was walking near me.
The man who had been leading the big cat with me was walking there as well.
The cat wanted attention (lit. wanted him to know it) and he felt that.
Suddenly the big cat quickly teared the rope to free itself and bit the man intensively.
Due to the embarrassing circumstances, the man covered his white face with his black hands.

← LCC7 RelayLCC8 RelaydLCC Relay →
Ring 1 Ring 2
Tobias "Slorany" Fernandez — Edoki — text
What is a relay?list of relays and participantsedit the TOC aboveedit this template