CBB Conlang Relay 8/Mesak

From FrathWiki
Jump to: navigation, search

Mesak text

Ñúg ȿíhok mbázmesittohos sá sɨros mbúre nútos bañtuos bagu. Ipuhnoi:

—Tetos sá tekoɀɀohkos ɀoñ gagɨk hikkúeio. Ȿího, síti abrɨkki terinatnos. Piɀti, sɨs koɀɀohɨs tánda nútoñ ȿapoñ mbázpɨɨs? O, sísoñ tánda psuroñ gekkunakúpɨi sá darperpɨɨs! Heȿpɨɨs: "Gagɨs ndɨ́g, piɀti núti brɨki ȿapithetɀápɨɨ! Ko tekiddaapɨkɨ, tetɨs gaȿɨpperkepɨkɨ."

—Koños bamkutos, ndɨ́nos bamkutos sá henkkohakos.

Heȿpɨos: "Sɨr! Arinatapɨkoi!" Piɀti, nar izínne, guhos gahenkkohkos mbázos.

"Tsɨnd, gagɨs koɀɀe! Tȿaɀkɨɨs ísɨs rinat sá tánda boñ psuroñ gekkuna tánda kuɀɀeȿapoñ!"

Translation

A person appeared before the king and began to tell this story. He asked him:

—What do you and your soldiers make us do? King, you take all our land. Then, which soldiers come to this place? Oh, they'll make the child flee to the tree and succede! They'll shout: "Help us, so that you may inhabit this land! If you insult us, we will kill you."

—A big bow, a small bow, and a quiver.

He shouts: "Let's start! We'll hold him!" Then, a weapon's sound, our black arrow came.

"God, watch over us! Take two of it and run to that tree, to freedom!"

← MañiCBB Conlang Relay 8Classical Ngade n Tim Ar →

loglorn - Däldlen - torch

cedh - Ndok Aisô - torch - full torch and gloss

Sḿtuval - Classical Kauzic - torch

Iyionaku - Caelian - torch

allynnidalar - Tirina - torch

elemtilas - Querenaran - torch

Jackk - Dubarne - torch

protondonor - Mañi - torch - full torch

Adarain - Mesak - torch

Linguifex - Classical Ngade n Tim Ar - torch

Boehijt - 2xthe - torch

DesEsseintes - Ullxānthaxt - torch

What is a relay?list of relays and participantsedit the TOC aboveedit this template