CBB Conlang Relay 8/Mañi

From FrathWiki
Jump to: navigation, search

Mañi text

Ñituexdaʼ ŋòru zezetmą ŋòruŗùu wa ñitukechadaʼ yach è ʼą̀nŋa. Ñitòtuzyařdaʼ:

—Nìi riyà chałŋori ki nąįñumą? Ąituoʼ ļex kwaxąw, ŋòruŗùu. Pèʼtu, nìi chałŋo zezeha èè chaa ki nąnduļàaŗùu? Àà, ąndòtulur ñą̀ zezeha řii, wa ąnduzįnąñ! Ąndukachu, "Nįñuʼną̀, ŋiìřŗu riʼeʼñą̀ą nąʼąni è kwax. Nįñułeʼřìiʼ, ŋiìřŗu ŋòriìmąyèek."

—Hąą̀ ñąą̀nma, ich ñąą̀nma, ŗali ų̀michąñake!

—Ąndukachu, "Ŋòèx! Ŋòtuřap!" Pèʼtu, xizèexìzee, ąnduļàa akuu chąñakaŋmą. Ąripel, "Tiñak, tòñųñmą̀! Rituòoʼ rà, rixerʼì zezeha lìì řii wa zezetmą mųñŗaŗyuri!"

Translation

Once upon a time, a person went to a noble and began to tell this story. They asked:

—You and your soldiers, what are you making us do? You take all our lands, noble. And then, what soldiers will come to this place? Oh, they chase the child to the tree, and succeed! They shout, "Help us, then you may live in this land. If you insult us in this place then we will kill you."

—Big bow, little bow, and quiver!

—They shout, "Let's go! Grab him!" Then, suddenly, come out our black arrows. You say, "Gods, keep us safe! You can take two of them, run, child, to that tree and to your freedom!

← DubarneCBB Conlang Relay 8Mesak →

loglorn - Däldlen - torch

cedh - Ndok Aisô - torch - full torch and gloss

Sḿtuval - Classical Kauzic - torch

Iyionaku - Caelian - torch

allynnidalar - Tirina - torch

elemtilas - Querenaran - torch

Jackk - Dubarne - torch

protondonor - Mañi - torch - full torch

Adarain - Mesak - torch

Linguifex - Classical Ngade n Tim Ar - torch

Boehijt - 2xthe - torch

DesEsseintes - Ullxānthaxt - torch

What is a relay?list of relays and participantsedit the TOC aboveedit this template