CBB Conlang Relay/Kàipói

From FrathWiki
Jump to: navigation, search
Àpi ái póki ái áo na cái iànio tcí no hópài ki. [ɐ̃̀.ᵐbī áí̯ pʷʰɔ́.ɡʲī áí̯ áó̯ dā sáí̯ ĩ̯̀ɐ̃̀ⁿðʲī̯ō ǂí dōɦʷɔ́.bã̀ĩ̀ᵑɡʲī] There will start to be too many people if they want to insist on.
Xa cáihì, na mòti caonò lcà àpi. [ʔā sáɪ̯́ʑĩ̀ dā mɔ̃̀ⁿʤī sāɔ̯̄nõ̀ ǁã̀ ɐ̃̀.ᵐbī] As for the desire, they recently can indeed feel it.
Riá ái kòi; riá ái riopaha. [ɾʲí̯á áí̯ kʷʰõ̀ĩ̯̀ | ɾʲí̯á áí̯ ɾʲī̯ɔ̄.bɐ̄.ɦā] We are happy; we are numerous.
Noi lai ái omáiha cì tikánò. [dōī̯ lāī̯ áí̯ ɔ̄.βáɪ̯́ʑā ʃĩ̀ʤɪ̄.ɡɐ́.nõ̀] You aren't familiar with responsibility.
Na xiáo ani mià kòkiói io. [dā ʔí̯áó̯ ɐ̄.ðʲi mĩ̯̀ã̀.ᵑɡʷɔ̃̀.ᵑɡʲí̯óí̯ ī̯ō] They do almost without any difficulty.
Hópài ianì ái gapoiha gìnaha cài hópài ianì. [hʷɔ́.bã̀ĩ̀ ī̯ɐ̄.nĩ̀ áí̯ gɐ̄.bʷōɪ̯̄ɦā ɲɪ̃̀.ⁿdɐ̄.ɦā sã̀ɪ̯̃̀ɦʷɔ́.bã̀ĩ̀ ī̯ɐ̄.nĩ̀] Everyone is distantly related to everyone.
Riá ái nà omái ìti mò cì gáxai ato ki cài hópài cánà ki. [ɾʲí̯á áí̯ nã̀ ɔ̄.βáí̯ ɪ̃̀.ⁿʤī mõ̀ sɪ̃̀.ᵑɣɐ́.ʔāī̯ ɐ̄.dɔ̄ɡʲī. sã̀ɪ̯̃̀.ɦʷɔ́.bã̀ĩ̯̀ sɐ́.nɐ̃̀.ᵑɡʲī] We will always give to the another people a large family with many children.
Hió ìti cì hópài ato ki hào no póhaihì. [ɕí̯ó ɪ̃̀.ⁿʤī sɪ̃̀.ɦʷɔ́.bã̀ĩ̯̀. ɐ̄.dɔ̄.ɡʲī hã̀õ̯̀ dɔ̄.bʷɔ́ɦāɪ̯̄ʑĩ̀] The tradition of flourishing is always shared among many people.
Àpi ái cáca lcà ná lai xiáo ato! [ɐ̃̀ᵐbʲī áí̯ sɐ́zā ǁã̀ dá lāī̯ ʔí̯áó̯ ɐ̄.dō] It is indeed the virtue that we do much!
Paxi oa póhaihì xco ái noika icaha oa ráiri cánà. [pʰɐ̄.ʔī ō̯ɐ̄.bʷɔ́.ɦāɪ̯̄.ʑĩ̀ ǀō áí̯ dōɪ̯̄.ɡā ɪ̄.zɐ̄.ɦā ō̯ɐ̄.ɾáɪ̯́.ɾʲī sɐ́.nã̀] For another nation, a duty for flourishing may possibly be unusual.
Gi tinà no hào ái pòto hoha no riá. [gʲī ʧɪ̄.nã̀ dɔ̄.ɦã̀õ̀ áí̯ pʷʰɔ̃̀.ⁿdō hʷɔ̄.ɦā dɔ̄.ɾʲí̯á] But the conscience of tradition is morally appropriate of us.
Lálio mao ái tcòka no hópài gi xiopòta. [lɐ́.lʲī̯ō bāō̯ áí̯ ǂɔ̃̀.ᵑɡā dɔ̄.ɦʷó.bã̀ĩ̯̀ gʲī ʔī̯ɔ̄.bʷɔ̃̀.ⁿdā] The actual truth is the sacrifice of another people that rely on.
Àpi ái lálio. [ɐ̃̀.ᵐbʲī áí̯ lɐ́.lʲī̯ō] It is the truth.
Gi rìmoi lálòha iti pioti lcà àpi. [ɡʲī rʲɪ̃̀.ᵐwōī̯ lɐ́.lɔ̃̀.ɦā ɪ̄.ʤī pʲʰī̯ɔ̄.ʤī ǁã̀ ɐ̃̀.ᵐbʲī] But an optional replacement also suggests itself, indeed.
Òpa lai còmì áki mòtiha kó í ágonà lcà oa lai. [ɔ̃̀.ᵐbā lāī̯ sɔ̃̀.mĩ̀ ɐ́.ɡʲī mɔ̃̀.ⁿʤɪ̄.ɦā kʷʰó í.á.wɔ̄.nã̀ ǁã̀ ō̯ɐ̄.lāī̯] So you have become able to indeed select and decide for yourself.
Lai màirí pó. [lāī̯ mã̀ɪ̯̃̀.ɾʲí pʷʰó] You vote on your own.
Noi hópài ianì kò cáni xoái. [dōī̯ hʷɔ́.bã̀ĩ̯̀ ī̯ɐ̄.nĩ̀ kʷʰõ̀ sɐ́.ʤī ʔó̯áí̯] Everyone is not going to have a role model.
Noi póki cì tcáno, gi cì xànoi. [dōī̯ pʷʰɔ́.gʲī sɪ̃̀ǂɐ́.dō | ɡʲi sɪ̃̀.ʔɐ̃̀.ⁿðōī̯] Do not begin with a doctrine, but with an agreement.
Cò hópài ato ki tímo lò òxi. [sõ̀ hʷɔ́.bã̀ĩ̯̀ ɐ̄.dɔ̄.ɡʲi ʧʰɪ́.wō lõ̀ ɔ̃̀.ʔī] Thus many people still become dead.
← Buruya NzaysaCBB Conlang RelayEnglish →
CrazyEttinAntregabuatorch

Skógvur — Vanga — torch

nmn — Jumju — torch

Ossicone — Uskra — torch

Chagen — Pazmat — torch

TrailsendFeayrantorch

Milyamd — Perkelen — torch

Xing — Wakeutorch

MrKrov — Pag-buum — torch

Maraxxus — Maxédri — torch

cedhBuruya Nzaysatorch

2-4 — Kàipói — torch

CrazyettinEnglishtorch
What is a relay?list of relays and participantsedit the TOC aboveedit this template