Piataia/Ibran Swadesh list

From FrathWiki
Jump to: navigation, search

Description

Swadesh list for the Ibran language.

Roesan Paysan
English IPA Latinizal Cirilizal IPA Orthography
1 I ˈʝɛ ye ё ˈjɛ ye
2 you
(singular)
ˈty tu тү ˈty tu
3 he ˈiː ill ī ˈiː ij
4 we nɔˈzoːtrs nosautres нозѡ̄търс nəˈzoːtrəs nosautrăs
5 you
(plural)
vɔˈzoːtrs vosautres возѡ̄търс vəˈzoːtrəs vosautrăs
6 they ˈiːs illes і̄с ˈijəs ijăs
7 this ˈçeht cétt шитт ˈçɛt cêt
8 that ˈçiː cill ші̄ ˈçiː cij
9 here ˈçe ши ˈçe
10 there ˈaj aill яј ˈaj àj
11 who ˈcçɛ̃ chen чен ˈcçɛ̃ chen
12 what ˈcçe ché чи ˈcçe ché
13 where ˈũt uont унт ˈɔ̃d ond
14 when ˈkʲɐ̃t cant ќант ˈkæ̃d quànd
15 how ˈkõt cónt кѡнт ˈkɔ̃d quond
16 not ˈnõ nón нѡн ˈnɔ̃ non
17 all ˈtuːl tuol тӯл ˈtuːl tuol
18 many ˈmɔːts moets мо̄тс ˈmɔjtəs moetăs
19 some ˈkʲajcç caich ќяјч ˈkajcç càich
20 few ˈpuːks puocs пӯкс ˈpuːxəs puogăs
21 other ˈoːtr autr ѡ̄тър ˈoːtrə autră
22 one ˈỹ un үн ˈœ̃ un
23 two ˈduːh duos дӯс ˈduːs duos
24 three ˈtreh trés трис ˈtres trés
25 four ˈkʲatr catr ќятър ˈkætrə càtră
26 five ˈçĩcç cinch шіњч ˈçɛ̃cç cinch
27 big ˈɡrɐ̃t grant грант ˈxræ̃d grànd
28 long ˈlɔ̃k loenc ло̄нк ˈlɔ̃ːx loeng
29 wide ˈlɑrk larc ларк ˈlɑrx larg
30 thick ˈʰpes spéss ’пиз ˈspes spéss
31 heavy pɛˈzɑl pesal пезал pəˈzɑl pesal
32 small pɛˈtit petit петіт pəˈtit petit
33 short ˈkʲort córt ќѡрт ˈkort córt
34 narrow ˈʰtrɛjt streit ’трејт ˈstrɛjt streit
35 thin ˈmɑɡr magr магър ˈmɑxrə magră
36 woman ˈvʲyːn fiun’ вү̈̄нъ ˈvyːnə fună
37 man
(male)
œːn heun’ ө̄нъ ˈœːnə eună
38 person pɛrˈzuːn persuon’ перзӯнъ pərˈzuːnə persuonă
39 child
(a youth)
œːˈvɐ̃t eufant ө̄вант œːˈvɑ̃t eufant
40 wife maˈjer maillér мяјир məˈjer màjér
41 husband mɑˈril maril маріл məˈril maril
42 mother ˈmɑdr madr мадър ˈmɑdrə madră
43 father ˈpɑdr padr падър ˈpɑdrə padră
44 animal bɛˈcçuːl bechuol бечӯл bəˈcçuːlə bêchuolă
45 fish ˈpʲicç pÿch пїч ˈpjɛcç piêch
46 bird ɔːˈʝiː oegill о̄жі̄ əjˈʝijə oegijă
47 dog ˈcçɐ̃ chan чан ˈcçæ̃ chàn
48 louse pɛˈjil peïl пејіл pəˈjillə peïllă
49 snake zɛrˈpjɛ̃t serpient зерпёнт zərˈpjɛ̃t serpient
50 worm ˈvjɛrm vierm вёрм ˈvjɛrm vierm
51 tree ˈɑrbr arbr арбър ˈɑrbrə arbră
52 forest ˈboʰk bósc бѡкк ˈbɔk bôc
53 stick
(of wood)
bɑˈʰtũː battuon баттӯн bəˈtuːn bâtuon
54 fruit ˈvrœjt vroit врөјт ˈvrɔjt vroit
55 seed ˈʝyːn siun’ жү̄нъ ˈʒyːnə siună
56 leaf ˈœj hoill өј ˈhœjə heujă
57 root raˈjiç raïz ряїш rəˈjiç raïz
58 bark
(of tree)
ˈkwɛrç querz кўерш ˈkwɛrç querz
59 flower ˈvluːr vluor влӯр ˈvluːr vluor
60 grass ˈʝɛrb yerb жерб ˈjɛrbə yerbă
61 rope ˈkwɛrd querd кўерд ˈkwɛrdə querdă
62 skin
(of a person)
ˈpiː pill пі̄ ˈpiː pij
63 meat
(as in flesh)
ˈcçarn charn чярн ˈcçærn chàrn
64 blood ˈzãːcç saench зя̄њч ˈzæ̃ːɟʝ saenģ
65 bone ˈœjs oiss өјз ˈɔjs oiss
66 fat
(noun)
ˈɡraːç graez гря̄ш ˈxræːçə gràză
67 egg ˈœjf oif өјв ˈɔjvə oivă
68 horn ˈkwɛrn quern кўерн ˈkwɛrn quern
69 tail ˈkʲuː cuo ќӯ ˈkuːə cuoă
70 feather
(rather not down)
ˈplym plum’ плүмъ ˈplymə plumă
71 hair ˈpʲil pÿl пїл ˈpil pil
72 head ˈcçap chap чяп ˈcçap chàp
73 ear aˈrʲil arÿl ярїл əˈrillə àrillă
74 eye ˈœjl oil өјл ˈɔjllə oillà
75 nose ˈnɑs nass наз ˈnɑz nas
76 mouth ˈbuːcç buoch бӯч ˈbuːcçə buochă
77 tooth
(rather not molar)
ˈɟʝɛ̃t dient дёнт ˈdʒɛ̃t dient
78 tongue ˈlĩɡ ling лінг ˈlɛ̃xə lingă
79 fingernail ˈɔ̃ːɡl oengl о̄нгъл ˈɔ̃ːxlə oenglă
80 foot ˈpɛj pey пеј ˈpɛj pej
81 leg ˈcçoːb chaub чѡ̄б ˈcçoːbə chaubă
82 knee ʝɐˈnyl genul жънүл ʝəˈnullə jănullă
83 hand ˈmɐ̃ man ман ˈmɑ̃ man
84 wing ˈɑl al ал ˈɑlə ală
85 belly ˈvjɛ̃tr vientr вёнтър ˈvjɛ̃trə vientră
86 guts ˈtrip trip тріп ˈtripə tripă
87 neck ˈkʲœj coil ќөјл ˈkœj queuj
88 back ˈʰcçin schin’ ’чінъ ˈscçinə schină
89 breast ˈpɛjt peit пејт ˈpɛjt peit
90 heart ˈkwɛrt quert кўерт ˈkwɛrd querd
91 liver viˈɟʝal figial віџял vəˈdʒɑl figiàl
92 to drink bɛˈvʲir bevÿr бевїр bəˈvir bevir
93 to eat mɐ̃ˈɟʝɑr mangiar манџар mə̃ˈdʒɑr mangiar
94 to bite mɔrˈɟʝir mordÿr мордїр mərˈdir mordir
95 to suck çyˈcçɑr zuchar шүчар çəˈcçɑr zuchar
96 to spit ʰkʲœˈpir squeupir ’ќөпір skəˈpir squeupir
97 to vomit vaˈmʲir vamÿr вямїр vəˈmir vàmir
98 to blow
(as wind)
byˈvɑr bufar бүвар bəˈvɑr bufar
99 to breathe ɑlɛˈnɑr alenar аленар ɑləˈnɑr alenar
100 to laugh riˈjir riÿr ріїр riˈjir riïr
101 to see ˈvɛjr veir вејр ˈvɛjr veir
102 to hear ˈœjr oir өјр ˈɔjr oir
103 to know
(a fact)
zɑˈbʲir sabÿr забїр zəˈbir sabir
104 to think pɛ̃ˈzɑr pensar пензар pə̃ˈzɑr pensar
105 to smell
(sense odor)
ɔlɔˈrɑr olorar олорар ɔləˈrɑr olorar
106 to fear krɛˈmʲir cremÿr кремїр krəˈmir cremir
107 to sleep dɔrˈmir dormir дормір dərˈmir dormir
108 to live viˈvʲir vivÿr вівїр vəˈvir vivir
109 to die maˈrir marir мярір məˈrir màrir
110 to kill tyˈlɑr tular түлар təˈlɑr tular
111 to fight bɑˈcçir batÿr батїр bəˈtir batir
112 to hunt
(transitive)
cçaˈcçɑr chachar чячар cçəˈcçɑr chàchar
113 to hit tryˈcçɑr truchar трүчар trəˈcçɑr truchar
114 to cut taˈjɑr taillar тяјар təˈjɑr tàjar
115 to split vɛ̃ˈɟʝir fendÿr вендїр və̃ˈdir fendir
116 to stab
(or stick)
ʰtɔˈkʲɑr stocar ’тоќар stəˈkɑr stocar
117 to scratch
(an itch)
rɑˈcçɑr rachar рачар rəˈcçɑr râchar
118 to dig cçaˈvɑr chavar чявар cçəˈvɑr chàvar
119 to swim nɑˈlɑr nalar налар nəˈlɑr nalar
120 to fly vɔˈlɑr volar волар vəˈlɑr volar
121 to walk mɑrˈkʲɑr marcar марќар mərˈkar marcar
122 to come vɛˈnir venir венір vəˈnir venir
123 to lie
(as on one's side)
ʝaːˈʝir yaegir жя̄жір jəjˈʝir yaezir
124 to sit ˈzɛjr seir зејр zɛjr seir
125 to stand ˈʰtɑr dɛˈrɛjt star dereit ’тар дерејт ˈstɑr dəˈrɛjt star dereit
126 to turn
(change direction)
viˈrɑr virar вірар vəˈrɑr virar
127 to fall
(as in drop)
ˈçɛjr ceir шејр ˈçɛjr ceir
128 to give ˈdɑr dar дар ˈdɑr dar
129 to hold
(in one's hand)
tɛˈnʲir tenÿr тенїр təˈnir tenir
130 to squeeze prɛˈmʲir premÿr премїр prəˈmir premir
131 to rub vrɛˈtɑr vretar вретар vrəˈtɑr vretar
132 to wash lɑˈvɑr lavar лавар ləˈvɑr lavar
133 to wipe ɛçyˈɟʝɑr ezugiar ешүџар ɛçəˈdʒɑr ezugiar
134 to pull tiˈrɑr tirar тірар təˈrɑr tirar
135 to push bɔˈtɑr botar ботар bəˈtɑr botar
136 to throw lɐ̃ˈçɑr lanzar ланшар lə̃ˈçar lanzar
137 to tie ʰtɑˈkʲɑr stacar ’таќар stəˈkɑr stacar
138 to sew kʲaˈʝir casÿr ќязїр kəˈzir càsir
139 to count kʲoːˈplɑr cauplar ќѡ̄плар koːˈplɑr cauplar
140 to say diˈçir dicÿr дішїр dəˈçir dicir
141 to sing cçɐ̃ˈtɑr chantar чантар cçə̃ˈtɑr chantar
142 to play ʝɔˈɟʝɑr jogiar жоџар ʝəˈdʒɑr jogiar
143 to float vlɔːˈtɑr vloetar вло̄тар vləjˈtɑr vloetar
144 to flow kʲɔˈlɑr colar ќолар kəˈlɑr colar
145 to freeze ʝɛˈlɑr gelar желар ʝəˈlɑr gelar
146 to swell kʲɔˈvlɑr covlar ќовлар kəˈvlɑr covlar
147 sun zaˈdiː sadill зяді̄ zəˈdiː sadij
148 moon ˈlyn lun’ лүнъ ˈlynə lună
149 star ˈʰtiː still ’ті̄ ˈstijə stijă
150 water ˈɑk ac ак ˈɑx ag
151 to rain plyˈvjɑr pluviar плүвјар pləˈvjɑr pluviar
152 river ˈrif rif рів ˈriv rif
153 lake ˈlɑk lac лак ˈlɑx lag
154 sea
(as in ocean)
ˈmɑr mar мар ˈmɑr mar
155 salt ˈzɑl sal зал ˈzɑl sal
156 stone ˈpjɛdr piedr пёдър ˈpjɛdrə piedră
157 sand ˈzɑvl savl завъл ˈzɑvlə savlă
158 dust ˈporbr pórbr пѡрбър ˈporvrə pórbră
159 earth
(as in soil)
ˈcçɛr tier тёр ˈtʃɛr tier
160 cloud ˈnyvl nuvl нүвъл ˈnyvlə nuvlă
161 fog ˈbrym brum’ брүмъ ˈbrymə brumă
162 sky ˈçɛl cel шел ˈçɛl cel
163 wind
(as in breeze)
ˈvjɛ̃t vient вёнт ˈvjɛ̃t vient
164 snow ˈnʲif nÿf нїв ˈniv nif
165 ice ˈɡlɑç glaz глаш ˈxlɑç glaz
166 smoke ˈỹ hum ум ˈhœ̃ hum
167 fire ˈœjk hoic өјк ˈhɔjx hoig
168 ash ˈçɛ̃dr cendr шендър ˈçɛ̃drə cendră
169 to burn
(intransitive)
krɛˈmɑr cremar кремар krəˈmɑr cremar
170 road cçaˈmĩ chamin чямін cçəˈmɛ̃ chàmin
171 mountain mɔ̃ˈtaɲ montanh монтяњ mə̃ˈtæɲə montànhă
172 red ˈroʝ rój рѡж ˈroʝ rój
173 green ˈvʲirt vÿrt вїрт ˈvird vird
174 yellow ˈɟʝõː giaun џѡ̄н ˈdʒɔ̃ː giaun
175 white ˈblɐ̃k blanc бланк ˈblɑ̃k blanc
176 black ˈnʲir nÿr нїр ˈnir nir
177 night ˈnɔːt noet но̄т ˈnɔjt noet
178 day
(daytime)
ˈʝɔrn jorn жорн ˈʝɔrn jorn
179 year ˈaɲ anh яњ ˈæ̃ ành
180 warm
(as in weather)
ˈcçoːt chaut чѡ̄т ˈcçoːd chaud
181 cold
(as in weather)
ˈvrɛjt vreit врејт ˈvrɛjd vreid
182 full ˈplɛ̃ plen плен ˈplɛ̃ plen
183 new ˈnœjf noif нөјв ˈnɔjv noif
184 old ˈvjɛç viez вёш ˈvjɛç viez
185 good ˈbœjn boin бөјн ˈbɔjn boin
186 bad mɑˈril maril маріл məˈril maril
187 rotten
(as, a log)
ˈpydr pudr пүдър ˈpydrə pudră
188 dirty ˈlyrt lurt лүрт ˈlyrd lurd
189 straight dɛˈrɛjt dereit дерејт dəˈrɛjt dereit
190 round rɔˈlõt rolónt ролѡнт rəˈlɔ̃d rolond
191 sharp
(as a knife)
ɑˈɡʲyl agul аѓүл əˈxyl agul
192 dull
(as a knife)
ɛjhmyˈʝɑl eimmujal ејммүжал ˌɛməˈçal êmuzal
193 smooth ˈdœːç deuz дө̄ш ˈdœːç deuz
194 wet mœˈjɑl meuillal мөјал məˈjɑl meujal
195 dry
(adjective)
ˈʝek siéc жик ˈʃik şic
196 right
(correct)
kʲaˈrɛjt careit ќярејт kəˈrɛjt càreit
197 near ˈprɔːç proez про̄ш ˈprɔjʃ proez
198 far ˈlwɛ̃ʝ luenj лўенж ˈlwɛ̃ʝ luenj
199 right
(side)
dɛˈrɛjt dereit дерејт dəˈrɛjtə dereită
200 left
(side)
ˈʰcçɛr scher ’чер ˈscçɛrrə scherră
201 at ˈɑ a а ˈɑ a
202 in ˈɟʝĩs dÿns дїнс ˈdʒɛ̃s diens
203 with
(accompanying)
ˈdɐ̃p damp дамп ˈdɑ̃ dam
204 and ˈɛ e е ˈɛ e
205 if ˈzɛ se зе ˈzɛ se
206 because pɔrˈcçɛ porche порче pərˈcçɛ porche
207 name ˈnwɛ̃ nuém нўим ˈnwɛ̃ nuém¹
  1. could be nuem but the plural would still be nuémăs /ˈnweməs/ (opening the syllable allowing the full quality of the non-nasalized vowel). Alternatively could be nuem, nuems (/ˈnwɛ̃/, /ˈnwɛ̃s/).