Conlang Relay 22/Ronc Tyu

From FrathWiki
Jump to: navigation, search

Ronc Tyu text

Táe yu tao gyào gwaec bùn tśi fae lin kwé.

Tao gyào gwaec ngóu lo hśac dyen dzó tèin nrà tou ndzu pei tyòu yenc do. Dzó ngóu zò soc dzùn nanggàc na dac do poun yàe-kàc yu tśi, gyào lí to ta nyec.

Htlanc ki línc, pwanc zúc do lóa fa kác. Hun tenc pwanc yoc; dzó do lea ngoun myèc rao dzó ndźù nàc tyòu gonc. Kè ngèc san pwanc pec twi tenc kác do lea ngoun myèc. Kuc tei myóa kác té sruo suo wèi nyù, o kuc lú kác suo myuc yenc wo pàn.

Yéi tao gyào gwaec nu zò kòa diec do poun yàe-kàc. Tśi ao lú lóc to, kè dzó ka pàn duc. Kè we, trà mpàn gzu runc tśi nù! Tao yonc húoc bí lóc li soc dźi mpàn – o htsí kác htsóc wóc xù xù ráon dźi! Tao źù dric gyóc kác hkúnc hxanc piec xù. Yao nyec lo źù htroa, o dzó tou tswi ráon li soc pei yàe-kàc. Tao gyào gwaec lí fwí hlulú ta mpàn o dzó fae lin kwé, o wo yàe-kàc ko suc kèa yenc o hto hríe hkú tú.

Translation

English translation of Ronc Tyu text

Story of a tradesman who falls to the ground

A tradesman was getting ready so that he could begin traveling. He was loading baskets and boxes onto his travois, which was beinɡ pulled by a horse.

At the same time, a child came walking along with a dog. It seems that the child was hungry; it went into a house in order to get some food. But the parents of the child did not allow the dog to enter the house. They ordered the dog to sit and wait outside, and they tied him to a tree with some rope.

Now the tradesman placed the last box onto the travois. He wanted to attach it, but he did not have enough rope to do so. But hey, there was a piece of rope lying around nearby! The man happily reached for the rope and pulled it towards him – and now the dog got free and came running and barking at him! The man was afraid of the dog and kicked him, and the dog was shocked and cried out in pain wildly. The horse was afraid too, and it started running and pulling the travois away. The tradesman got entangled in the rope and fell to the ground, and the travois crashed into a tree and broke apart.

English translation of previous text

(łaá siri, by Zach Wellstood)

Song of the falling merchant

A merchant is getting ready for traveling. He puts something on his vehicle, which is being pulled by a horse. While he does that, a child is walking along over there with a dog where he sees them. The child is probably becoming hungry, it goes inside a house in order to search for food. When the dog is inside the house, the family does not allow that. The family orders the dog to sit, and then they tie the dog to a tree. While the merchant is pulling something towards the vehicle, sufficient rope is lacking there. But there is some rope over there instead! Next, the dog is released as the merchant pulls on the rope. Afterwards, the dog begins to run and bark. The merchant is afraid of the dog, and he strikes it. Because the dog cries out in terror towards the horse, the horse gets afraid too. The merchant's horse then hits something by accident. It falls towards the tree and gets entangled in it. That's it!

Interlinear gloss

Táe
story
yu
of
tao
man
gyào
ATTR\offer
gwaec
ATTR\acquire
bùn
REL.A
tśi
3A.SG
fae
fall
lin
lie
kwé.
ground
Story of a tradesman who falls to the ground.


Tao
man
gyào
ATTR\offer
gwaec
ATTR\acquire
ngóu
COP
lo
become
hśac
ready
dyen
so_that
dzó
same.A
tèin
then.FUT
nrà
be_able
tou
begin
ndzu
rise
pei
go_from.3A
tyòu
eat
yenc
sleep
do.
come_to.3I
A tradesman was getting ready so that he could begin traveling.
Dzó
same.A
ngóu
COP
put
soc
give
dzùn
contain
nanggàc
PL\basket
na
and
dac
PL\box
do
come_to.3I
poun
above
yàe-kàc
travois
yu
of
tśi,
3A.SG
He was loading baskets and boxes onto his travois,
gyào
REL.I
PASS\pull
to
3I.SG
ta
by
nyec.
female_horse
which was beinɡ pulled by a horse.


Htlanc
during_situation
ki
this
línc,
SGV\time,
pwanc
child
zúc
walk
do
come_to.3I
lóa
there
fa
with
kác.
male_dog
At the same time, a child came walking along with a dog.
Hun
seem
tenc
SUB
pwanc
child
yoc;
hungry
It seems that the child was hungry;
dzó
same.A
do
come_to.3I
lea
enter
ngoun
inside
myèc
SGV\village
rao
in_order_to
dzó
same.A
ndźù
search
nàc
take
tyòu
eat
gonc.
food
it went into a house in order to get some food.
but
ngèc
parents
san
related_to
pwanc
child
pec
NEG
twi
allow
tenc
SUB
kác
male_dog
do
come_to.3I
lea
enter
ngoun
inside
myèc.
SGV\village
But the parents of the child did not allow the dog to enter the house.
Kuc
3A.DU
tei
say
myóa
command
kác
male_dog
sit
sruo
wait
suo
LOC.STAT
wèi
outside
nyù,
door
They ordered the dog to sit and wait outside,
o
and
kuc
3A.DU
tie
kác
male_dog
suo
LOC.STAT
myuc
in_reach_of
yenc
SGV\deciduous_forest
wo
INSTR
pàn.
rope
and they tied him to a tree with some rope.


Yéi
then.PST
tao
man
gyào
ATTR\offer
gwaec
ATTR\acquire
nu
push
put
kòa
final
diec
box
do
come_to.3I
poun
above
yàe-kàc.
travois.
Now the tradesman placed the last box onto the travois.
Tśi
3A.SG
ao
want
tie
lóc
hold
to,
3I.SG,
but
dzó
same.A
ka
lack
pàn
rope
duc.
ATTR\sufficient
He wanted to attach it, but he did not have enough rope to do so.
but
we,
hey,
trà
exist
mpàn
SGV\rope
gzu
ATTR\present
runc
beside
tśi
3A.SG
nù!
really
But hey, there was a piece of rope lying around nearby!
Tao
man
yonc
happy
húoc
reach_out
catch
lóc
hold
li
pull
soc
give
dźi
come_to.3A
mpàn –
SGV\rope.
The man happily reached for the rope and pulled it towards him –
o
and
htsí
now
kác
male_dog
htsóc
PASS\untie
wóc
free
shout
shout
ráon
quick
dźi!
come_to.3A
and now the dog got free and came running and barking at him!
Tao
man
źù
afraid
dric
attack
gyóc
kick
kác
male_dog
hkúnc
PASS\surprise
hxanc
PASS\injure
piec
wild
xù.
shout
The man was afraid of the dog and kicked him, and the dog was shocked and cried out in pain wildly.
Yao
also
nyec
female_horse
lo
become
źù
afraid
htroa,
lose,
o
and
dzó
same.A
tou
begin
tswi
jump
ráon
quick
li
pull
soc
give
pei
go_from.3A
yàe-kàc.
travois
The horse was afraid too, and it started running and pulling the travois away.
Tao
man
gyào
ATTR\offer
gwaec
ATTR\acquire
PASS\pull
fwí
PASS\squeeze
hlulú
PASS\tie_down
ta
by
mpàn
SGV\rope
o
and
dzó
same.A
fae
fall
lin
lie
kwé,
ground
The tradesman got entangled in the rope and fell to the ground,
o
and
wo
INSTR
yàe-kàc
travois
ko
touch
suc
collide
kèa
hit
yenc
SGV\deciduous_forest
o
and
hto
same.I
hríe
collapse
hkú
PASS\break
tú.
defunct
and the travois crashed into a tree and broke apart.


Vocabulary

word morphology type meaning
ao v.tr want
v.tr catch, capture
bùn pron (relative pronoun, animate)
diec pl dac n.i box, case
do v.it+ come, approach (towards something inanimate)
dric v.tr attack
dyen cj so that
dzó pron the same one (animate)
dzóc pass htsóc v.tr disconnect, loosen, untie
dzùn v.tr contain, be filled with
dźi v.it+ come, approach (towards 3rd person animate)
fa pp.v with, accompanied by
fae v.it fall
gonc n.i.coll food
gyào pron (relative pronoun, inanimate)
gyóc v.tr kick
hmi pass fwí v.tr squeeze, pinch, be tight against
hríe v.it collapse, fall apart, decay, rot
hśac v.it be ready, be finished
htlanc cj / pp.v while, during (a short timeframe)
hto pron the same one (inanimate)
htroa v.it lose, fail; very (when used in a SVC with a negative quality verb)
htsí adv now
hun v.aux it seems, it is obvious
húoc v.tr reach out for
ka v.tr need, lack, miss
kác n.a male dog, hound
kào attr gyào v.tr offer, sell, trade away
cj but, however (used with clauses)
kèa v.tr hit, strike
ki det this, these
ko v.tr touch, get in contact with
kòa det last, final
pass hkú v.tr break, destroy
kuc pron (3rd person animate dual)
kúnc pass hkúnc v.tr surprise, catch sb. off guard, shock
kwé n.i.coll ground, floor
lánc sgv línc n.a.coll time (sgv: moment; situation)
lea v.tr go into, enter
lenc sgv yenc n.i.coll forest of deciduous trees (sgv: deciduous tree)
li pass v.tr pull
lin v.it lie, recline
lo v.aux become
lóa adv there
lóc v.tr hold, cling to
v.tr bind, tie, fasten
lulú pass hlulú v.tr tie down
màc sgv myèc n.i.coll village (sgv: house)
myóa v.tr order, command, instruct
myuc pp.n among, in reach of, connected to
na cj and (used with non-subject noun phrases)
nàc v.tr choose, take, use
ndzu v.it rise, get up
ndźù v.tr search for
ngèc n.a.coll parents; same-sex parental siblings (i.e. mother's sister & father's brother)
nggàc pl nanggàc n.i basket
ngóu v.aux be doing (progressive aspect)
ngoun pp.n in, inside
nrà v.it can, be able
nu v.tr push, shove, have an impact on
adv really, indeed
nuc attr duc v.it be available, be sufficient, be suitable
nyec n.a female horse, mare
nyù n.i door, gate
o cj and, also (used with clauses)
paec attr gwaec v.tr acquire, buy
pàn sgv mpàn n.i.coll rope
pec v.aux not, be not
pei v.it+ depart, leave, go away (from 3rd person animate)
piec v.it be wild, be fierce
poun pp.n on top of, above
pwanc n.a child
rao cj in order to, with the goal of
ráon v.it be fast, be quick
runc pp.n beside, close to
san pp.n socially related to
soc v.tr give; (in SVC) cause, bring about
sruo v.it wait
su attr gzu v.it be present, be in reach
suc v.tr bump into, collide with
suo pp.v at, on (static locative)
ta pp.n by
táe n.a story, legend
tao n.a man
v.it sit
tei v.tr say, speak
tèin adv then (in the future)
tenc cj (complementizer)
to pron (3rd person inanimate singular/collective)
tou v.tr start, begin
trà v.it exist (used with VS word order)
tswi v.it jump, leap
tśi pron (3rd person animate singular/singulative)
v.it be unusable, be defunct (of tools etc.)
twi v.tr allow, let, permit
tyòu v.tr eat
we interj oh!, hey!
wèi pp.n outside of; without
wo pp.v with, by, using (instrumental)
wóc v.it be free, be unrestricted
xanc pass hxanc v.tr hurt, injure, harm
v.it call out, cry, roar, bark (of animals)
yàe-kàc n.i travois, sledge
yao adv too, also, as well
yéi adv then (in the past)
yenc v.it sleep
yoc v.it be empty, be hungry
yonc v.it be happy
yu pp.n of, belonging to, associated with
v.tr put, place
zúc v.it walk
źù v.it be fearful, be afraid

Idiomatic serial verb constructions

SVC type meaning comments
hríe hkú tú svc.it break apart (lit. collapse be-broken be-defunct)
kào paec svc.tr trade (lit. sell buy)
lú lóc svc.tr attach, fasten (lit. tie hold)
li soc pei svc.tr drag away (lit. pull give leave)
ndzu pei tyòu yenc do svc.tr travel (lit. rise leave eat sleep arrive)
zò soc dzùn svc.tr load, fill (lit. put give contain)

Grammar notes

Nouns

 • Nouns can be animate or inanimate, countable or collective, and optionally or obligatorily possessed.
 • Countable nouns inflect for plural number. Plural forms which occur in this text and are distinct from the singular are given in the wordlist.
 • Collective nouns refer to a collection of items by default, and may inflect for singulative number if only one single member of the collection is referenced. Singulative forms which occur in this text are given in the wordlist.
 • Obligatorily possessed nouns must be followed immediately by their possessor, without any explicit marking. Optionally possessed nouns form possessive phrases with a preposition.

Verbs

 • Verbs inflect for passive voice and for the attributive (a kind of participle, which makes up for the fact that Ronc Tyu does not have a lexical class of adjectives). All passive and attributive forms which occur in this text are given in the wordlist.
 • Some fixed collocations of nouns followed by attributive verbs have become lexicalised.
 • Reduplicating a verb root indicates habitual, iterative, or continuative aspect.

Prepositions

 • Ronc Tyu distinguishes between two types of prepositions: Adnominal prepositions (pp.n) refer only to noun phrases (e.g. "the tree on the hill"), whereas adverbial prepositions (pp.v) always refer to the clause (e.g. "I'm standing on the hill"). Adnominal prepositions may be nested within an adverbial prepositional phrase.

Syntax

 • The basic word order is SVO.
 • Passive sentences, existential statements, and some types of questions use VS(O) word order.
 • Phrases are typically head-initial, with modifiers following their heads.
 • Ronc Tyu frequently uses serial verb constructions (SVC) consisting of two or more verbs to describe complex actions and situations, with the component verbs typically appearing in the chronological order of subevents. Some common collocations have a slightly idiomatic meaning, but most of the SVC instances in this text should be fairly transparent. A few idiomatic SVC are given in the wordlist.
 • Some types of SVC can also serve a grammatical purpose, for example adding modal or aspectual information.
 • Relative clauses always contain an overt pronoun referring to the relativized element within the relative clause (i.e. they follow a pronoun-retention strategy).
 • A few words require unusual syntactic constructions; this has been noted in the wordlist where relevant.

Links

A more elaborate grammatical description of Ronc Tyu can be found at http://akana.conlang.org/wiki/Ronc_Tyu

← łaá siriConlang Relay 22Idaltu →
Exolangs Ring General Ring Poetry Ring
Pete Bleackley — iljenatorch
What is a relay?list of relays and participantsedit the TOC aboveedit this template