Main Page/Introduction nvi

From FrathWiki
Jump to: navigation, search
Exquisite-khelpcenter.png
Ziva'u nìprrte' FrathWikine!
Conflag sim.png
FrathWiki kan stivarsìm säomumit a teri aylì'fya atxawnula, hifkey lelì'fya sì tele lelì'fya. Tìomumìri fìtsengeyä suteo tsun srung sivi. Nìfkrr FrathWikiru lu 4,095a seng a nga tsun sivar tìngäzìkluke (ìlä ayhoren).

Ayoe ätxäle si tsnì srung sivi nga. Nga frahapxìt fìweptsengä tsun leykivatem ulte tsun ngivop pamrelit amip nìteng. Sweylu txo ivinan srungä ayupxareti srefwa sngä'i pamrel sivi. Txo srungit kivin, tsun pivawm tuteota mì seng sìpängkxoä a txeleluke.