User:Zhen Lin/Guoyin

From FrathWiki
Jump to: navigation, search
Middle Chinese Guoyin Beijing colloquial Beijing literary
nga
疑 歌一開 平
ngó
ㄫㄛ陽平
ó
ㄛ陽平
nguwX
疑 侯一開 上
ngǒu
ㄫㄡ上聲
ǒu
ㄡ上聲
dzjwen
從 仙三合 平
cüán
ㄘㄩㄢ陽平
quán
ㄑㄩㄢ陽平
ljuwk
來 屋三合 入
luʔ
ㄌㄨ入聲
liù
ㄌㄧㄡ去聲
tsyak, dzyak
章 藥三開 入、禪 藥三開 入
zhoʔ, shêʔ
ㄓㄛ入聲、ㄕㄝ入聲
sháo
ㄕㄠ陽平
shuoʔ
ㄕㄨㄛ入聲
khjak
溪 藥三開 入
qioʔ
ㄑㄧㄛ入聲
queʔ
ㄑㄩㄝ入聲
quoʔ
ㄑㄩㄛ入聲
dzjak
從 藥三開 入
zioʔ
ㄗㄧㄛ入聲
jiáo
ㄐㄧㄠ陽平
jueʔ
ㄐㄩㄝ入聲
sjengH
心 清三開 去
sìng
ㄙㄧㄥ去聲
xìng
ㄒㄧㄥ去聲
hæwk
匣 覺二開 入
xioʔ
ㄒㄧㄛ入聲
xiáo
ㄒㄧㄠ陽平
xueʔ
ㄒㄩㄝ入聲
dræk
澄 陌二開 入
zheʔ
ㄓㄜ入聲
zhái
ㄓㄞ陽平
zheʔ
ㄓㄜ入聲
yowng
以 鍾三合 平
yóng
ㄩㄥ陽平
róng
ㄖㄨㄥ陽平
yóng
ㄩㄥ陽平
pjowng
非 鍾三合 平
fōng
ㄈㄨㄥ陰平
fēng
ㄈㄥ陰平
fōng
ㄈㄨㄥ陰平
sjewX
心 宵三開 上
siǎo
ㄙㄧㄠ上聲
xiǎo
ㄒㄧㄠ上聲
keajH
見 皆二開 去
jiài
ㄐㄧㄞ去聲
jiè
ㄐㄧㄝ去聲
jiài
ㄐㄧㄞ去聲
ngæwk
疑 覺二開 入
yoʔ
ㄧㄛ入聲
yueʔ
ㄩㄝ入聲
nganH
疑 寒一開 去
ngàn
ㄫㄢ去聲
àn
ㄢ去聲
tsaH
精 歌一開 上

ㄗㄛ上聲
zuǒ
ㄗㄨㄛ上聲
mak
明 鐸一開 入
moʔ
ㄇㄛ入聲
muʔ
ㄇㄨ入聲
duH, dak
定 模一合 去、定 鐸一開 入
dù, doʔ
ㄉㄨ去聲、ㄉㄛ入聲
dù, duoʔ
ㄉㄨ去聲、ㄉㄨㄛ入聲
luwngH
來 東一合 去
lòng
ㄌㄨㄥ去聲
nèng
ㄋㄥ去聲
lòng
ㄌㄨㄥ去聲
dzak
從 鐸一開 入
zoʔ
ㄗㄛ入聲
zuoʔ
ㄗㄨㄛ入聲
srim
生 侵三開 平
shēn
ㄕㄣ陰平
sēn
ㄙㄣ陰平
shēn
ㄕㄣ陰平
hjæwng
云 庚三合 平
yóng
ㄩㄥ陽平
róng
ㄖㄨㄥ陽平
ʔowk
影 沃一合 入
wuʔ
ㄨ入聲
woʔ
ㄨㄛ入聲
yek, ???
以 昔三開 入、???
yiʔ, shiʔ
ㄧ入聲、ㄕ入聲
yeʔ
ㄧㄝ入聲
yiʔ, shiʔ
ㄧ入聲、ㄕ入聲
lwijH
來 脂三合 去
luì
ㄌㄨㄟ去聲
lèi
ㄌㄟ去聲
khej
溪 齊四開 平

ㄑㄧ陰平

ㄒㄧ陰平

ㄑㄧ陰平
dzyweH
禪 支三合 去
shuì
ㄕㄨㄟ去聲
ruì
ㄖㄨㄟ去聲
bæk
並 陌二開 入
beʔ
ㄅㄜ入聲
bái
ㄅㄞ陽平
beʔ
ㄅㄜ入聲
tsyæX
章 麻三開 上
zhê̌
ㄓㄝ上聲
zhǒ
ㄓㄛ上聲
zyet
船 薛三開 入
shêʔ
ㄕㄝ入聲
shó
ㄕㄛ陽平
srjo
生 魚三合 平
shū
ㄕㄨ陰平

ㄙㄨ陰平
shū
ㄕㄨ陰平
ngjak
疑 藥三開 入
ɲioʔ
ㄬㄧㄛ入聲
ɲueʔ
ㄬㄩㄝ入聲
kæwk
見 覺二開 入
jioʔ
ㄐㄧㄛ入聲
jiǎo
ㄐㄧㄠ上聲
jueʔ
ㄐㄩㄝ入聲
keajH
見 皆二開 去
jiài
ㄐㄧㄞ去聲
jiè
ㄐㄧㄝ去聲
jiài
ㄐㄧㄞ去聲
xok
曉 德一開 入
heʔ
ㄏㄜ入聲
hēi
ㄏㄟ陰平
heʔ
ㄏㄜ入聲