User:Thirty7/Sandbox I

From FrathWiki
Jump to: navigation, search


Vingdagese Phrases

The majority of the following will be unmodified for corrections as things change. They exist here almost solely as an easy-ish way to ensure that I upload new characters that are coined and as a decent way to post things in various translation and chat threads on the CBB. As such, without further ado:

VDT-cwo'c.pngVDT-duuj.pngVDT-trit.pngVDT-vee.pngVDT-qon.pngVDT-crip.pngVDT-vwo'.pngVDT-P-ay.pngVDT-1Dot.pngVDT-o'c.pngVDT-P-go.pngVDT--L.pngVDT-P-ti.pngVDT-P-ri.pngVDT-P-vi.pngVDT-P-ji.pngVDT--R.pngVDT-aa.pngVDT-ving.pngVDT-daac.pngVDT-to^.pngVDT-3Dots.png

Cwơc
/ kwɔɡ
cwơc
1SG
ḍúgh
ɗuːɣ
ḍúgh
neg
trit
tɾid
trit
to continue to be
veː
certain
qon
qon
qon
to know how to
crip
kɾib
crip
to write
vwơ
vwɔ
vwơ
along
ay
ʔaɪ̯
ay
two
ơc-ġo
ʔɔɡ-ɠo
ơc-ġo
eye-clsf.round
«Tirvigh»
tiɾ.viɣ
«tiri'viji'»
"Silvish"
á
ʔaː
á
into
Vưng-Ḍác Tǫ.
vɪŋ.ɗaːɡ tõ /
ving-ḍác tǫ
Ving-people speech
I still don't know how to transliterate "Tirvigh" (in)to Vingdagese.


VDT-cwo'c.pngVDT-doy.pngVDT-P-bi.pngVDT--L.pngVDT-P-ti.pngVDT-P-ri.pngVDT-P-vi.pngVDT-P-ji.pngVDT--R.pngVDT-gwing.pngVDT-P-ca.pngVDT-3Dots.png

Cwơc
/ kwɔɡ
cwơc
1SG
ḍoy-ḅi
ɗɔɪ̯.ɓi
ḍoy-ḅi
to agree-inten
«Tirvigh»
tiɾ.viɣ
«tiri'viji'»
"Silvish"
gwing-ca!
ɡwiŋ.ka /
gwing-ca
to be lucky-intf
I definitely agree, "Tirvigh" (is) cool!


VDT-cwo'c.pngVDT-jayc.pngVDT-P-na.pngVDT-,.pngVDT-na.pngVDT-rej.pngVDT-cway.pngVDT-3Dots.png

Cwơc
/ kwɔɡ
cwơc
1SG
jayc-na,
ʝaɪ̯ɡ.na
jayc
to do well-prog
na
na
na
and
regh
rɛɣ
regh
2SG
cway?
kwaɪ̯ /
cway
q
I'm doing fine, and you?


VDT-cwo'.pngVDT-tre.pngVDT-dhi.pngVDT-cway.pngVDT-3Dots.png

Cwơ-tre
/ kwɔ.tɾə
cwơ-tre
landmass-poss
dhi
ði
dhi
2PL
cway?
kwaɪ̯ /
cway
q
Where are you (all) from?


VDT-ving.pngVDT-daac.pngVDT-to^.pngVDT-treng.pngVDT-P-na.pngVDT-P-du'm.pngVDT-P-mo't.pngVDT-1Dot.pngVDT-ci.pngVDT-P-ba.pngVDT-1Dot.pngVDT-aa.pngVDT--L.pngVDT-nngom.pngVDT--R.pngVDT-3Dots.png

Vưng-Ḍác Tǫ
/ vɪŋ.ɗaːɡ tõ
ving-ḍác tǫ
Ving-people speech
treng-ne-ḍưm
tɾɛŋ.nə.ɗɪm
treng-na-ḍưm
to possess-inch-inv
mơt
mɔd
mơt
one/a
cư-ḅa
kɪ.ɓa
ci-ḅa
word-cls.amor
á
ʔaː
á
for
«nngom».
ŋːom /
«nngom»
"tree"
Vingdagese just got a word for "tree."


VDT-dhu'n.pngVDT-aang.pngVDT-P-ga.pngVDT-1Dot.pngVDT-jayc.pngVDT-ree.pngVDT-dhu'n.pngVDT-qon.pngVDT-gwuun.pngVDT-P-a.pngVDT-3Dots.png

Dhưn
/ ðɪn
dhưn
3SG
ang-ġa
aːŋ.ɠa
áng-ġa
to be likely to-imp
jayc
ʝaɪ̯ɡ
jayc
to be good
reː
if
dhưn
ðɪn
dhưn
3SG
qon
qon
qon
to be able to
gwún-’a.
ɡwuːn.ʔa /
gwún-’a
to sleep.perf
It would be nice if he could sleep.


VDT-jayc.pngVDT-gwing.pngVDT-aa.pngVDT-cwo'c.pngVDT-a^q.pngVDT-tyat.pngVDT-tre.pngVDT-nyac.pngVDT-'!.png

Jayc-gwing
/ ʝaɪ̯ɡ.ɡwiŋ
jayc-gwing
good-fortune
á
ʔaː
á
to
cwơc
kwɔɡ
cwơc
1SG
ąq
ʔãq
ąq
on
tyat-tre
tɪə̯d.trə
tyat-tre
day-poss
nyac!
nɪə̯ɡ /
nyac
birth
Good fortune to me on the day of birth! [Happy birthday to me!]