Swadesh list for Háfrig (Avorenta)

From FrathWiki
Jump to: navigation, search
For more information see Háfrig.
No. English Avorenta / HGE
1 I me
2 you (singular) ti
3 he ho / hog
4 we ke / ken / kun
5 you (plural) du
6 they ve
7 this ill
8 that la
9 here hett
10 there hatt
11 who qwin
12 what for
13 where ós
14 when ênn
15 how éda
16 not gan / go
17 all forven
18 many mőr
19 some ćefil
20 few ćel
21 other elong
22 one an
23 two dau
24 three tor
25 four cet
26 five fim
27 big bós
28 long soj
29 wide lêtte
30 thick sigid(e)
31 heavy tefig
32 small icin
33 short śürre
34 narrow üngas
35 thin śevig
36 woman minna
37 man (adult male) maun
38 man (human being) mínu
39 child pellu
40 wife bên
41 husband êvos
42 mother mitt
43 father etâr
44 animal ájfil
45 fish foz
46 bird áfe
47 dog tága
48 louse loweńń
49 snake kexáda
50 worm ńorméń
51 tree úl / k(e)ren
52 forest ećerra
53 stick kicc
54 fruit zölke
55 seed orpeg
56 leaf k(e)renśött
57 root júze
58 bark (of a tree) echtíć
59 flower bêlüś
60 grass holos
61 rope rojs
62 skin rétte
63 meat zőle
64 blood plűda
65 bone páde
66 fat (noun) fíbu
67 egg íppa
68 horn búx
69 tail ébill
70 feather áfedermíl
71 hair hwil
72 head hên
73 ear cork
74 eye fülárd
75 nose ńis
76 mouth ór
77 tooth effár
78 tongue (organ) bönge
79 fingernail üngel
80 foot kík
81 leg kíkiśtík
82 knee örde
83 hand kin
84 wing orteg
85 belly fára
86 guts śamorr (plural: śamorre)
87 neck nok
88 back dom
89 breast petti
90 heart śűm
91 liver jétu
92 to drink tavên
93 to eat avolt
94 to bite börőt
95 to suck zúb
96 to spit ćul
97 to vomit boáń
98 to blow ádan
99 to breathe áron
100 to laugh líć
101 to see fűl
102 to hear jors
103 to know qwer
104 to think elorron
105 to smell śőlon
106 to fear dab
107 to sleep left
108 to live ung
109 to die (ge)bow
110 to kill gebowir
111 to fight ümladd
112 to hunt fillogon
113 to hit bomm
114 to cut püng
115 to split sépüng
116 to stab dűśimb
117 to scratch gworc
118 to dig fork
119 to swim sím
120 to fly ort
121 to walk őv
122 to come fimm
123 to lie (as in a bed) pot
124 to sit savit (action), dissavit (state)
125 to stand est
126 to turn (intransitive) tőr
127 to fall láf
128 to give dont
129 to hold haff
130 to squeeze fors
131 to rub swort
132 to wash loć
133 to wipe avipen
134 to pull níg
135 to push játar
136 to throw vort
137 to tie geroên
138 to sew śút, geśút
139 to count jorqon
140 to say cór
141 to sing qwont
142 to play esping
143 to float ulláj
144 to flow rib
145 to freeze (ge)pexon
146 to swell vetfis
147 sun sún
148 moon ménulas
149 star estor
150 water vit
151 rain swip
152 river robend
153 lake lag
154 sea séle
155 salt hejja
156 stone estún
157 sand foss
158 dust stőd
159 earth edzúr
160 cloud peldu
161 fog ńiwél
162 sky eskál
163 wind hóg
164 snow behin
165 ice éze
166 smoke üsmig
167 fire varras
168 ash varrastőd
169 to burn nörp
170 road vín
171 mountain kuntán
172 red rűd
173 green gwert
174 yellow itta
175 white ragne
176 black kara
177 night tekin
178 day tik
179 year pêll
180 warm ferme
181 cold briz
182 full doll
183 new miog
184 old lűte, böste
185 good felt
186 bad bêt
187 rotten puććidé
188 dirty törcáta
189 straight qwart
190 round élijáta
191 sharp (as a knife) eggáráta
192 dull (as a knife) eggáreńńa
193 smooth ámis
194 wet pecáta
195 dry mol
196 correct evil
197 near nér
198 far renos
199 right rofe
200 left fet
201 at -a
202 in -io
203 with -(e)n
204 and e, et, he, het, t-
205 if or
206 because
207 name mis

Note:

  • Nouns are in singular nominative
  • Verbs are in SG3 present tense, declarative mood