Polymorphic conlang/Roots

From FrathWiki
Jump to: navigation, search

These are given in CXS notation. They're denoted phonemically. There are just over 2200 of them.

pa 
pu 
ti 
ta 
ki 
ka 
ku 
 ?i 
 ?a 
 ?u 
one
fi 
fa 
fu 
sa 
su 
xi 
xu 
ha 
hu 
mi 
ma 
mu 
ni 
na 
nu 
Ni 
Na 
Nu 
wi 
wa 
wu 
ri 
ra 
ji 
ja 
ju 
an 
pan 
pun 
tin 
kin 
kan 
 ?an 
 ?un 
fin 
fan 
fun 
xin 
hin 
han 
min 
man 
mun 
nin 
nan 
nun 
Nan 
Nun 
win 
wan 
wun 
run 
jun 
ij 
aw 
ar 
aj 
piw 
pir 
par 
paj 
puj 
tiw 
tir 
taw 
tar 
taj 
tuw 
tur 
tuj 
kiw 
kir 
kij 
kaw 
kar 
kaj 
kur 
kuj 
 ?iw 
 ?ir 
 ?aw 
 ?ar 
 ?aj 
 ?uw 
 ?ur 
fiw 
fij 
faj 
fuw 
fur 
fuj 
siw 
sir 
sij 
saw 
sar 
saj 
suj 
xiw 
xir 
xij 
xaw 
xar 
two
xuw 
xur 
xuj 
hiw 
hij 
haw 
har 
haj 
huw 
hur 
huj 
miw 
mir 
mij 
maw 
mar 
maj 
muw 
mur 
muj 
niw 
nir 
nij 
nar 
naj 
nuw 
nur 
Niw 
Nir 
Nij 
Naw 
Nar 
Naj 
Nuw 
Nur 
Nuj 
wiw 
wir 
wij 
waw 
war 
waj 
wuw 
wur 
wuj 
three
riw 
rij 
raw 
rar 
raj 
ruj 
jiw 
jir 
jij 
jar 
jaj 
juw 
jur 
juj 
iwn 
irn 
ijn 
ajn 
piwn 
pirn 
pijn 
pawn 
parn 
pujn 
tiwn 
tirn 
tijn 
tawn 
tajn 
tuwn 
kirn 
kijn 
karn 
kujn 
 ?irn 
 ?ijn 
 ?uwn 
 ?urn 
 ?ujn 
fiwn 
firn 
fijn 
farn 
fajn 
siwn 
sawn 
sajn 
suwn 
sujn 
xawn 
xarn 
xajn 
xuwn 
xurn 
xujn 
hiwn 
hirn 
hijn 
hawn 
hurn 
miwn 
mirn 
mijn 
mawn 
marn 
majn 
muwn 
mujn 
nirn 
nijn 
nawn 
narn 
nuwn 
Niwn 
Nirn 
Nijn 
Nawn 
Narn 
Nuwn 
Nurn 
wiwn 
wawn 
warn 
wuwn 
wurn 
wujn 
riwn 
rirn 
rijn 
rarn 
rajn 
ruwn 
rurn 
jiwn 
jijn 
jajn 
juwn 
jujn 
ii 
uu 
uhi 
iran 
ijan 
afan 
uwun 
air 
uir 
water
uur 
isar 
apij 
atuj 
aNar 
sword
ajir 
ixawn 
inawn 
asawn 
four
aharn 
ukuwn 
pia 
piu 
pua 
puu 
tau 
tui 
kau 
 ?aa 
 ?au 
fii 
fia 
fau 
sii 
suu 
xua 
xuu 
hiu 
mia 
miu 
maa 
nau 
nui 
nua 
Nua 
Nuu 
wia 
ria 
rai 
rua 
jaa 
jau 
piha 
piNa 
piwi 
piwu 
piru 
pata 
father
paku 
pa?i 
pa?a 
pasu 
pawi 
para 
paru 
puta 
pu?i 
pusi 
puni 
puwu 
tipu 
tifa 
tihi 
tiNu 
tiji 
taku 
tasi 
five
tahu 
tamu 
taru 
tupi 
tu?i 
tusa 
tumu 
kiti 
ki?u 
kisi 
kixa 
kini 
kiNu 
kiji 
kiju 
kata 
kaku 
ka?a 
kaxu 
swive (usu man to woman)
kana 
kawa 
kaji 
kupi 
kuta 
kufa 
kumi 
kunu 
swive (esp woman to man), female ganitals
kuru 
 ?iki 
 ?ixa 
 ?ihi 
 ?iha 
 ?iju 
 ?aki 
 ?aku 
 ?axu 
 ?uka 
 ?u?a 
 ?uxa 
 ?uxu 
 ?uhi 
 ?uri 
 ?uja 
fiki 
fi?u 
fisi 
fisa 
fisu 
fima 
firu 
fapi 
fati 
faka 
faku 
fafu 
fasa 
fahu 
fama 
faja 
fufi 
furu 
sipu 
si?a 
siNi 
knife
siji 
sapa 
safa 
sahi 
sami 
sawi 
supu 
suhi 
suha 
suNa 
suwu 
xifi 
xiwa 
xata 
xafi 
xaxi 
xahi 
xari 
xuha 
xumi 
himi 
hini 
hinu 
hira 
hiju 
hapu 
ha?a 
hama 
hawu 
hupa 
huxi 
huma 
huna 
huju 
mika 
mihu 
miNa 
miji 
mapa 
mati 
mata 
six
matu 
maka 
maku 
masu 
breast
mama 
mother
mupa 
mupu 
muti 
muku 
muNi 
nitu 
nisa 
nixi 
nihi 
niwu 
napa 
na?u 
nasi 
naxu 
naNa 
naNu 
naji 
nupi 
nuki 
nu?u 
nusu 
nuha 
nuNi 
nuri 
nura 
nuji 
Nika 
Nima 
NiNu 
Niwa 
Nani 
Naja 
Nufi 
Nufu 
Nusa 
Nusu 
Nuhu 
Numi 
Nura 
Nuru 
wi?u 
wiwa 
waku 
wafa 
wawi 
wupu 
wuxu 
wuhi 
wuNu 
wuru 
ripu 
riti 
ri?a 
risu 
rixi 
rinu 
riNa 
riju 
rati 
rafu 
rasu 
rama 
raru 
ru?a 
rusu 
runa 
ruNa 
ruri 
jifi 
jisi 
jixa 
jiha 
jiwi 
japa 
jaka 
jaku 
janu 
jaNu 
jara 
barley
juxi 
juxa 
juru 
juja 
puan 
 ?ain 
 ?aan 
 ?aun 
 ?uin 
 ?uun 
fain 
suan 
xain 
hiun 
haan 
deified ancestor
muan 
nuin 
Nuin 
Nuun 
ruan 
ruun 
jaan 
pikin 
pifun 
pixun 
pihan 
pimun 
piwin 
pakun 
panun 
puman 
puran 
tifin 
fig
takun 
tahun 
tuxun 
tuwun 
kipin 
kawan 
karin 
kupin 
kupan 
spear
kutun 
 ?iNan 
 ?awun 
 ?utin 
fitin 
fisan 
faxan 
ox
fanun 
faNan 
farin 
futan 
fuwin 
fuwan 
si?in 
si?un 
sihun 
seven
sasin 
saNan 
sutin 
cloak
xiNun 
xiran 
xapan 
xahin 
hipan 
hitin 
hinan 
hiwun 
hahin 
mijan 
mufan 
muxan 
muwun 
nipun 
nihan 
nihun 
nakan 
nanin 
naNun 
nupun 
nukun 
nu?in 
Ninan 
Nirin 
Nanun 
NaNan 
Najan 
Nupan 
Nu?an 
Nufan 
Nusun 
wihin 
measure of weight
winun 
wiwan 
wapun 
clay
wakin 
wa?an 
wahan 
wutan 
wutun 
ripan 
rifin 
rahun 
raNun 
rarin 
rutin 
rutan 
rujin 
jitin 
jifin 
jiNun 
jiwun 
jafin 
jahan 
jukun 
junan 
jujin 
piaj 
piur 
eight
puir 
taar 
kiiw 
kiir 
kuiw 
kuaw 
kuuw 
fuaj 
sauw 
suij 
xaur 
hiuw 
huur 
muiw 
niaw 
niar 
nair 
naur 
nuaj 
nuur 
nuuj 
Niiw 
Niaw 
Nuaw 
wair 
waaw 
wuij 
wuaw 
wuuj 
riaw 
raij 
raar 
pipaj 
pihij 
pimij 
piniw 
paxuw 
pahaj 
pamaw 
pawaw 
pupiw 
pumir 
puNuw 
puraw 
tapaj 
tapuj 
takuj 
ta?aw 
taxir 
tawaw 
tariw 
tarar 
kitiw 
kikar 
kixij 
kiwij 
kapij 
kafur 
kasiw 
kasuw 
kahuw 
kamiw 
kajaw 
kajur 
kupir 
ku?ur 
kuNaw 
kuwij 
kujuj 
 ?ikiw 
 ?asar 
 ?utij 
 ?ukuj 
 ?uwuj 
 ?ujij 
fiNiw 
fa?ur 
fahaj 
famiw 
fanuj 
fusiw 
fuxaw 
fuNur 
fujuj 
sisir 
sisar 
sihaw 
sakiw 
safur 
suxuj 
suhir 
surar 
xi?ir 
xifar 
xisaj 
xihir 
xijaj 
xajar 
xutiw 
xukuw 
xu?ur 
hitij 
hi?ij 
himiw 
hiwir 
harir 
huwij 
hurij 
hujar 
mixar 
mixaj 
miNaw 
ma?aw 
mafij 
masaw 
maNuj 
munar 
mujir 
mujur 
ni?aj 
nifaw 
nisir 
nirij 
na?ir 
nafiw 
nawaj 
narar 
nutuw 
nuriw 
Nikiw 
Nixuj 
Nakaw 
Na?ij 
Namaj 
Nupuw 
Nupuj 
wixuw 
wimar 
wapaj 
nine
wahuw 
waNuw 
warij 
waraw 
wajar 
wunij 
wuNir 
wuNaw 
wuwaj 
ritaj 
rifar 
rixuj 
rihuj 
rijaj 
rasar 
rajuj 
rumij 
rujir 
rujaj 
jaxar 
jaNiw 
bronze
jaruj 
piiwn 
paarn 
puarn 
puajn 
tiirn 
tiarn 
tauwn 
tuawn 
tuajn 
tuuwn 
tuurn 
kiijn 
kaarn 
kuiwn 
kuajn 
 ?iarn 
 ?aajn 
 ?uujn 
fiijn 
fauwn 
siarn 
siajn 
siujn 
saijn 
saarn 
saujn 
xaiwn 
xaajn 
hauwn 
haurn 
haujn 
huuwn 
huujn 
miajn 
maurn 
muujn 
niawn 
naujn 
nuirn 
nuawn 
Naawn 
Nuiwn 
Nuarn 
waiwn 
waujn 
wuajn 
riuwn 
ruirn 
ruawn 
ten
jairn 
juirn 
juuwn 
juurn 
pitujn 
puruwn 
tamiwn 
tamirn 
tanawn 
tarujn 
tukurn 
katujn 
kafujn 
kahirn 
kahujn 
kawuwn 
kajujn 
kuwujn 
 ?axuwn 
 ?ukarn 
 ?u?urn 
fihajn 
firirn 
fafujn 
fupiwn 
fufirn 
sikiwn 
sisujn 
sinijn 
sapirn 
sa?ijn 
samarn 
supawn 
xixiwn 
xirarn 
xijawn 
xa?ijn 
xafurn 
xaNujn 
xujirn 
hipajn 
hu?ijn 
humuwn 
huniwn 
mikawn 
miwawn 
mijajn 
masujn 
nixurn 
niwirn 
nakajn 
nupijn 
nukiwn 
nukirn 
nurijn 
nururn 
Nitirn 
Nitarn 
Nafirn 
Nu?urn 
Nuxarn 
Nuxujn 
Nuhajn 
NuNarn 
wunujn 
rihijn 
rafuwn 
rawujn 
ru?uwn 
rujijn 
jatijn 
jajiwn 
jurijn 
inma 
innu 
ansa 
unra 
inan 
anun 
unkin 
ankar 
gold
aniwn 
unarn 
inharn 
anNijn 
pini 
tini 
kina 
kinu 
kana 
 ?ani 
 ?una 
 ?unu 
fina 
fana 
suna 
xina 
xinu 
xana 
hanu 
male genitals
mani 
manu 
muni 
nanu 
wani 
wana 
wuni 
wunu 
rana 
jina 
jani 
juna 
pinmu 
punpu 
pun?u 
punsa 
tinNa 
tinru 
tanti 
tanki 
tansu 
tunxi 
tunnu 
tunju 
kinta 
kintu 
kin?u 
kinxi 
kunra 
 ?inha 
 ?inwu 
 ?anfi 
finsi 
finsu 
finxa 
finna 
fanpa 
fanfi 
fanna 
fanri 
fun?u 
funma 
funNi 
funwu 
funji 
sinmi 
sinNu 
sanni 
suntu 
sunhu 
sunnu 
sunri 
xinhi 
xanti 
xanka 
xanxu 
xunNa 
hinpu 
hinti 
hinka 
hinsu 
hinji 
hanfi 
huntu 
minta 
minnu 
mantu 
manfi 
mansa 
manxi 
manwu 
manri 
manru 
munxu 
munwi 
munru 
munju 
ninta 
nansa 
nanhi 
nanwi 
nanwa 
nunka 
nunku 
nunma 
nunja 
Nin?u 
Ninxa 
Ninwu 
Nanpu 
Nanxi 
Nanhi 
Nanhu 
Nanri 
Nunni 
winxi 
winni 
winnu 
wan?u 
wun?u 
wunxi 
wunhu 
rinhi 
rinmi 
rinju 
ranhi 
ranmu 
ranNi 
ranwi 
runta 
runsu 
runxa 
runna 
runwi 
runja 
jinja 
janpi 
junsi 
junsa 
junmu 
tanan 
tanun 
sinun 
sanun 
sunan 
hanun 
Nanan 
runun 
janan 
pinhan 
pantun 
pun?un 
punmun 
punnan 
punrin 
tintin 
tin?un 
tinhin 
tantun 
tanxin 
tanxan 
tannan 
tanrin 
tanjun 
tunNan 
kin?in 
kinsan 
kinnin 
kinran 
kanpin 
kanrun 
kunjin 
 ?inpun 
 ?annin 
 ?anrin 
 ?anrun 
 ?unpun 
 ?untan 
 ?unmun 
fan?un 
fannin 
fanran 
funtun 
funsun 
funnin 
funwan 
funjun 
sintin 
sinrin 
sanpin 
sankin 
xinhin 
xanpan 
xankan 
xanwun 
xunfin 
xunxan 
xunnun 
hinpan 
hintun 
hin?an 
hinfin 
hansin 
hanrun 
huntan 
min?in 
minran 
mantan 
manmun 
munfan 
munrin 
ninNin 
ninwan 
nanxan 
nanxun 
nanwan 
nunsin 
nunhan 
nunnin 
Ninxin 
NunNin 
winrun 
wanfan 
wannan 
wannun 
wunsan 
wunhun 
wunNun 
wunran 
wunrun 
rinmun 
rinjan 
rantin 
rantan 
rantun 
ranhun 
ranNin 
ranrun 
ranjin 
run?un 
runfun 
runnan 
runNan 
jinpan 
jinxin 
janhun 
janwun 
janjin 
junfan 
junwin 
pinaj 
panur 
panuj 
punij 
punaj 
tinar 
tunar 
to sound a horn
tunuj 
kinaj 
kanir 
kanur 
kunaw 
kunuw 
 ?inuw 
 ?anar 
siniw 
sinaw 
sunaj 
xinaw 
xinuj 
xunir 
xunuj 
hunij 
manuw 
manur 
munur 
nanaj 
nanur 
nuniw 
Ninir 
Ninaw 
Nanir 
Nunij 
Nunaj 
winir 
winar 
rinij 
runur 
jinar 
januw 
junar 
panNuj 
tinfuj 
tinhuj 
tinnaw 
tinwuj 
tan?iw 
tanfur 
tunpar 
tuntaj 
tunkir 
tunkij 
kinhaw 
kinhaj 
kinniw 
kanmuw 
kannaj 
kanwur 
kanwuj 
kunxiw 
kunwaj 
 ?anruw 
 ?unfiw 
finnaj 
finNij 
fanfij 
fanjuj 
funpaj 
funkuw 
sinwaj 
sinwuj 
sanhar 
sunhar 
sunNaj 
xinsiw 
xanjir 
xunpuj 
hintij 
hin?iw 
hinmaj 
hinrij 
hinruj 
hanNir 
hanjaj 
minkur 
minmiw 
manmaw 
manrir 
mun?ar 
munsaw 
munjuj 
nanhij 
nun?iw 
Nin?iw 
Nanxij 
Nanraw 
Nunfir 
winhij 
wanpiw 
wan?ur 
wanwij 
wunxiw 
rinxij 
ranhaw 
ranmiw 
runsaj 
jin?ir 
junkuj 
junfur 
pinujn 
punarn 
tinirn 
tinawn 
tanirn 
tanarn 
kinajn 
kanajn 
kunarn 
kunurn 
 ?anirn 
 ?anurn 
 ?uniwn 
 ?unawn 
fanarn 
funuwn 
funurn 
funujn 
sinuwn 
sanujn 
sunawn 
xunajn 
hanajn 
hunirn 
hunawn 
manurn 
munirn 
ninijn 
nanurn 
nunijn 
nunajn 
Nanajn 
Nunirn 
Nunuwn 
winuwn 
runajn 
jinirn 
janiwn 
janarn 
panhawn 
panmarn 
panwuwn 
punfawn 
punharn 
punmirn 
punnajn 
tinsajn 
tinxawn 
tinhuwn 
tunNarn 
kinrujn 
kanmurn 
kannujn 
kunNurn 
kunwirn 
 ?inkujn 
 ?anmuwn 
 ?unjiwn 
finjirn 
funsuwn 
funjarn 
funjuwn 
sanNiwn 
xinkurn 
xin?arn 
xanfijn 
xanfurn 
xun?uwn 
xunsujn 
xunmiwn 
hinxarn 
hinwajn 
hanmijn 
hunkirn 
hunmirn 
minsujn 
minxurn 
ninfirn 
Ninharn 
Nanpiwn 
Nuntarn 
Nunkirn 
Nunxujn 
Nunwurn 
wanmawn 
wanrawn 
wunpuwn 
ran?ajn 
ransirn 
runhirn 
runnawn 
runwarn 
jan?ujn 
jannuwn 
jun?ujn 
iwi 
iru 
ija 
iju 
awi 
awa 
aru 
aja 
uri 
pray
ura 
iwpu 
iwfa 
irku 
irxi 
irxa 
irhu 
irwi 
ijsu 
aw?i 
awfu 
awhi 
awnu 
awwi 
awwa 
arju 
ajki 
uwki 
uwka 
uwfa 
uwhu 
uwwa 
uwja 
ur?i 
urna 
ujti 
uj?i 
uj?a 
ujnu 
ujNi 
iwun 
irin 
iran 
irun 
arin 
arun 
uwin 
uwun 
urin 
uran 
iwpin 
iwpan 
iwman 
iwmun 
iwwun 
irtin 
irnin 
irwin 
ijjin 
awnan 
awNun 
awwan 
arpin 
arfin 
arsan 
horse
arwun 
ajsun 
ajhan 
ajNan 
urmin 
urNin 
urjan 
ijiw 
ijaw 
awaw 
ajaw 
ajaj 
uwur 
uwuj 
ujar 
ujuj 
iwkar 
iwjur 
irpuw 
ijwar 
artur 
bear
arsiw 
arxur 
arniw 
ajmaj 
uwfaj 
iwarn 
irawn 
ijuwn 
ariwn 
ajurn 
urujn 
ujirn 
iwsijn 
iwmirn 
iwmujn 
iwrirn 
ir?irn 
irfajn 
irmurn 
ijmijn 
awpiwn 
awpawn 
aw?iwn 
awjarn 
armirn 
ajkujn 
ajfurn 
uwNirn 
urpirn 
ujnarn 
ujNirn 
paju 
tawu 
tuji 
 ?awa 
 ?uru 
firu 
ride
fuwu 
siwi 
siwu 
suwu 
xari 
huwu 
miju 
Niru 
Naji 
Nuju 
riri 
rawa 
jiji 
piwpa 
pirki 
pirju 
parsa 
puw?i 
pujNi 
tiwpi 
tiw?i 
tijnu 
tawka 
barter
tawxu 
tawji 
tajna 
tujxa 
tujwi 
kiwku 
kiw?u 
kawpu 
kawka 
kajsa 
kuwfu 
 ?iwni 
 ?ajNa 
 ?uwfi 
 ?ujku 
fiwwu 
firnu 
fijfi 
fijhi 
fajhi 
fajNa 
fuwri 
furxu 
fujsu 
fujwi 
siwfi 
sirxa 
sarNu 
sarwi 
saj?a 
suw?a 
suwra 
surxi 
surNi 
sujka 
sujNa 
xarsi 
xarsa 
xuwsu 
xujja 
hijNa 
harku 
harwa 
hajma 
hurha 
hurru 
mirsi 
mawwa 
wall
muwfa 
mujma 
niwki 
nirsu 
nirja 
nawti 
nawsa 
najpi 
najxu 
nuwwi 
nurmu 
Niwmi 
Nirxi 
Nirwi 
Nijki 
Narni 
Najti 
Nuwpu 
Nuwwu 
Nuwji 
Nurta 
NurNa 
Nurja 
Nuj?i 
wirpi 
wijNu 
waw?a 
wajxi 
wajru 
wuwtu 
wuwku 
wuw?a 
wuwNi 
wujtu 
rirji 
rawwu 
rajfi 
rajja 
ruwki 
ruw?u 
rurpu 
rurmi 
rujpa 
jirju 
jijpi 
jawka 
jajpi 
juwru 
tujun 
fawan 
clan elder
fajun 
suran 
huran 
hurun 
muwun 
najun 
Nijin 
Nuwin 
Nuwun 
wawun 
rijan 
jiwin 
juwan 
parpin 
parsan 
parnan 
pujwan 
tiwfin 
tarjan 
tajhin 
tuwsin 
kijkun 
karfin 
kuj?an 
 ?iwrun 
 ?ijrun 
 ?arNin 
 ?urfun 
 ?ujnan 
fiwsin 
far?in 
fajman 
furhan 
solstice
siwkan 
sartun 
suwhin 
xiwtin 
xarhan 
xajsin 
xuwjan 
xujxan 
hiwkin 
hiwwin 
haj?un 
hujnin 
mawhin 
mujpan 
nirsun 
narhun 
narmin 
narjan 
nuwkun 
nujfun 
nujran 
NiwNin 
wawpin 
wuw?an 
wurhin 
riwsun 
rawfin 
jijjan 
jarman 
jajkun 
jajjan 
juj?an 
piwuj 
pariw 
pujar 
tuwuj 
kiwar 
kiwaj 
kiwuw 
kajaw 
kuwar 
 ?aruj 
fajaw 
fujuw 
saruj 
xarij 
xuruw 
mawuw 
niwuj 
nijuj 
Niwij 
Nijij 
Nijuw 
Nuraw 
raruw 
jiwij 
jiwaw 
jiwar 
jajaj 
juwiw 
piwwaw 
pawtuj 
pawmir 
pajjir 
puw?ir 
pujjiw 
tiwhur 
tijnur 
tajkuw 
tajfir 
kijmuw 
karxuw 
karwaj 
kaj?uw 
kuw?aj 
kuwnur 
kujnaw 
 ?irsur 
 ?irraw 
 ?arNur 
 ?uwkur 
fijsur 
fawpaw 
faw?uw 
fawNur 
faj?ir 
fujpaj 
fujkar 
fujnaw 
fujwar 
siw?ij 
siwNaj 
sijjur 
sawmir 
sarmaj 
surniw 
xiwpij 
xuw?uw 
xuwsar 
xujhij 
hiwnuj 
hawhaj 
hujNir 
mirwaj 
mawrij 
marpiw 
nirtij 
nirjij 
nijnuw 
nijwij 
narfaj 
nujtiw 
nujkaw 
nujNiw 
Niwkur 
Nirmiw 
Nijjaj 
Nurnur 
Nurjaj 
wiwmuj 
wirsir 
warhaw 
wuwmiw 
wurpaw 
wur?iw 
rirxaw 
rirnur 
rawmiw 
rurhiw 
rurnuw 
jiwjiw 
jawmaw 
jajtaw 
kiwijn 
kawurn 
suwuwn 
xirurn 
hiwajn 
equinox
hiwurn 
hiriwn 
hajiwn 
hurijn 
mirajn 
niwiwn 
waruwn 
wurajn 
rawawn 
ruruwn 
jujurn 
piwnurn 
pirsajn 
pirriwn 
pawrujn 
puwtiwn 
purNurn 
pujnajn 
tiwfirn 
tiwsarn 
turpirn 
bandit
tursujn 
turmarn 
kijpijn 
kijwujn 
kawnijn 
karhirn 
kuwNijn 
kurxawn 
kujpajn 
 ?ar?ajn 
fajnuwn 
fuwharn 
sajnuwn 
sujrurn 
xirpuwn 
xirtarn 
xijNijn 
xujxuwn 
harfuwn 
huwnuwn 
miwtujn 
miwNiwn 
mirtirn 
mijkurn 
majmiwn 
muwsuwn 
murmarn 
mujjajn 
nawhurn 
narNawn 
naj?awn 
nurhujn 
Niwxirn 
Nuwnawn 
warkurn 
warfujn 
wujjarn 
rijsijn 
rawjirn 
jawmurn 
iwni 
irni 
irna 
ijni 
ijna 
awnu 
arni 
arna 
ajna 
uwni 
urna 
ritual purification
urnu 
ujni 
iwn?a 
iwnxa 
iwnha 
iwnwu 
irnsa 
ijntu 
ijn?a 
awnpu 
awnsu 
arnsu 
ajnti 
ajnku 
ajnma 
ajnnu 
ajnwu 
uwnti 
uwnki 
uwnma 
urnpi 
urnta 
urnfu 
urnha 
ujnpi 
ujn?a 
ujnxa 
ujnna 
ijnun 
iwntan 
iwnran 
iwnjin 
irnmun 
ijnpin 
ijnsun 
ijnxin 
awnfun 
arnpin 
arnfan 
ajn?un 
ajnran 
uwnhun 
urnnin 
urnnun 
ujn?an 
ujnnun 
ujnwan 
irnir 
irnaw 
awnaj 
arnar 
ajnij 
ajnur 
urnaw 
urnar 
ujniw 
ujnar 
iwnwij 
ijnwar 
awnkaw 
ujnjaj 
iwnarn 
arnajn 
arnurn 
ujnujn 
awnfujn 
ajnpirn 
ajnrurn 
urnsujn 
ujnkiwn 
ujnxurn 
parna 
pajnu 
turni 
 ?ijna 
 ?urna 
fajni 
fujni 
sujni 
xurni 
incence
xurna 
hurnu 
mawnu 
nawnu 
Nawni 
Nuwnu 
wawni 
rijna 
piwnxu 
pirnku 
pirn?a 
pijnta 
parnhu 
pajnfi 
puwn?i 
purn?i 
pujnwu 
tiwntu 
tiwnfa 
tawnpi 
tarnki 
tajnna 
tujnhi 
kiwnha 
kirnta 
kirnfu 
kijnra 
kawnxa 
kuwn?a 
kuwnha 
kurntu 
kujn?u 
 ?iwnhi 
 ?awnru 
 ?ajnhu 
 ?urn?u 
 ?urnsi 
 ?urnxa 
 ?urnru 
fiwnsu 
firn?a 
firnnu 
fawnfa 
farnfu 
farnNa 
fuwnmi 
fuwnwu 
fuwnru 
fuwnji 
furntu 
furnji 
siwnja 
sirnpa 
sijnsa 
sarn?a 
sarnji 
priest
sarnju 
sajnti 
sajnha 
suwnxa 
suwnha 
surnpi 
surnNi 
sujn?i 
xirn?u 
xirnsi 
xirnhi 
xijn?i 
xijnni 
xijnji 
xawnwu 
hiwnsu 
hiwnru 
hirnpa 
hirnna 
hirnju 
huwnka 
huwnhi 
hujnpi 
miwn?u 
nirnsa 
nawnxa 
najnnu 
nujnfa 
Nijnwi 
Narnju 
NajnNa 
Nurnki 
Nurnsa 
Nurnra 
Nujnni 
wiwnsa 
wiwnmi 
wirnxi 
wirnxa 
wijnki 
wijnju 
wawnti 
wuwnri 
riwnnu 
rawnNa 
rawnra 
ruwnnu 
rujnta 
rujnni 
jirnha 
jijn?i 
jijnha 
jajnpu 
jajnxi 
jajnxu 
juwn?u 
pijnin 
pawnin 
 ?uwnin 
fiwnan 
firnin 
decorate
fijnun 
siwnun 
sawnan 
sujnan 
miwnun 
nuwnun 
nujnun 
Nujnun 
wijnin 
rijnan 
rijnun 
piwntin 
tiwnNun 
tuwnrun 
kajn?in 
kajnxin 
 ?awnjin 
 ?arnman 
 ?arnwan 
 ?ajnkin 
 ?ajnxan 
 ?uwnkan 
 ?uwnxun 
 ?urnjun 
farnnin 
fajnsan 
fuwn?un 
furnkan 
fujnfun 
sirnnun 
sawnpan 
suwnfin 
surn?in 
sujnwan 
xiwnfun 
xiwnwan 
xajn?in 
xurnnun 
hawnmin 
hajnhan 
hajnran 
huwnsun 
huwnjin 
mirnmin 
niwnsin 
nirnkin 
nurnran 
nujnkun 
Nirnman 
Nirnnun 
Nijnfun 
Nijnhun 
Nawnfin 
Narnran 
Najnhin 
wurnjan 
wujnsan 
rirntan 
rirnnan 
rarnsan 
to braid hair
rajnpin 
rajnran 
ruwnhin 
ruwnwan 
juwnnan 
kawnir 
fawnir 
fajnaj 
sawnir 
xurnaw 
hirnaw 
hirnar 
mijnij 
nujnuj 
wawnaj 
rijnar 
ruwnij 
rurnaj 
jurnaj 
pirnfiw 
purnfaw 
tiwnnar 
tirnraw 
kiwnwij 
kajnkaj 
kuwnfiw 
kurnrir 
 ?iwnmar 
 ?uwnsiw 
 ?ujnxuw 
furnkuw 
siwnsiw 
sirnpuw 
sajnnaw 
sajnnuj 
suwntuj 
xawnmir 
xarnxir 
xarnnaj 
hirnxaw 
hijnhir 
hijnNuj 
hawnpiw 
hajnfar 
hajnhiw 
huwn?ar 
huwnraw 
hurnxuw 
mirnrij 
mawnmaw 
mawnrij 
majnkur 
nawnpaj 
nujnmuw 
Nijnwaj 
Nawnwiw 
Nuwnpaw 
wajnjuj 
wujnwuw 
riwn?ir 
riwnmij 
rarnNiw 
rurnhuw 
rujnfiw 
jiwnsuw 
jijnpij 
jurnsij 
kiwnawn 
 ?ujnajn 
hajnujn 
betrothal ceremony
hujnarn 
rirnajn 
tujnmirn 
kirnmajn 
kawnNijn 
kuwnsujn 
 ?irnpujn 
 ?ajnsujn 
 ?uwnfuwn 
 ?urn?ijn 
fijntirn 
furnhawn 
fujnsarn 
sijnNijn 
sujnnarn 
xijnkajn 
xuwnwarn 
xujnsiwn 
hijnxujn 
harnkurn 
marnkuwn 
murnhiwn 
Niwnkarn 
Niwnrujn 
NirnNurn 
Najnpiwn 
wiwnwijn 
wijnhirn 
warnsuwn 
wuwnsawn 
rajnsajn 
ruwnhijn 
rurnfarn 
rujnhirn 
jirnNirn 
jarnmujn 
juwnmurn 

--PeteBleackley 08:13, 14 September 2007 (PDT)