Main Page/Introduction nvi

From FrathWiki
Jump to: navigation, search
Exquisite-khelpcenter.png
Ziva'u nìprrte' FrathWikine!
Conflag sim.png
FrathWiki kan stivarsìm säomumit a teri aylì'fya atxawnula, hifkey lelì'fya sì tele lelì'fya. Suteo tsun srung sivi mì fìtsengeyä tìomum. Nìfkrr FrathWikiru lu 4,025a seng a nga tsun sivar tìngäzìkluke (hu horen).

Sweylu txo nga srung sivi. Nga fì'upxaret fu upxaret alahe tsun livatem kop, nga tsun ngivop pumit amip nìteng. Srungìri sweylu txo ngal ivinan srungä ayupxareti. Kxawm tìpängkxo a txeleluke srung sayi nìteng srake?