Finnic languages/mid

From FrathWiki
Jump to: navigation, search

Loanwords in blue, inherited words (ie. those with cognates in at least one other Uralic branch, regardless of the ultimate origin) in green, words of unknown origin in red.

*e

Word Etymology Livonian S. Estonian N. Estonian E. Estonian Votic Finnish Notes
PF *e → /e/ uniformly
"to live" LPF = MPF = PU *elä- je'llõ elämä elama elää(g) elää
"mother" LPF = MPF = PU *emä jemā imä ema emä emä
"pearl" LPF *helmi < unknown; substrate? eļm helm'(e-) helmes helmi helmi
"pea" LPF *herneh/äs < MPF *šerneš/äs ← B *žirnis jērnaz herneh hernes erne(h) herne
"summer" LPF = MPF = WU *kesä - kesä kesa česä kesä
"spring" LPF *kevät < MPF *kewäč(ɜ) < PU *keŋäč(ɜ) kievād kevväi kevad čeväd kevät
"four" LPF = MPF = PU *neljä nēļa neli neli neljä neljä
""
""
""
""
"smith" LPF = MPF *seppä < PU *śeppä siepā sepp(ä-) sepp(a-) seppä seppä
""
""
"brother" LPF *vel(j)i < MPF *welji ← Gmc ve'ļ veli veĺĺi veli
"boat" LPF *veneh < MPF *weneš < WU *wenəš venī vineh vene vene vene
"blood" LPF *veri < MPF *weri < PU *werə ve'r veri veri veri veri
"water" LPF *vesi < MPF *weci < PU *wetə ve'ž vesi vesi vesi vesi
PF *ee
"tongue" LPF = MPF *keeli < PU *kälə kēļ kiiil'(e-) keel(e-) čeeli kieli
"still" LPF *veelä ← B ve'l viiil veel veelä vielä
"side" LPF *veeri < MPF *weeri < PU *wärə - veere- veer(e-) veeri vieri
"to roll" LPF *veere- ← "side" vīerõ viiirdümä veerema veerrä(g) vieriä
With irregularities in SE/Liv.
"to pull" LPF *vetä- < MPF = PU *wetä- vie'ddõ vidämä vedama vetää(g) vetää
"back" LPF *se/älkä < unknown sǟlga sälg(ä-) selg(a-) selčä selkä

ees edessä enam enää et että hele heleä hella hellä hetk/e hetki keha kehä kelk/gu kelkka kella kello kepp/i keppi kera kerä kerge kerkeä kerjata kerjätä kesta kestää lebada levätä leht/e lehti lehm/a lehmä lelu lelu lennata lentää lepp/a leppä lesk/e leski me me meri meri mesi mesi mets/a metsä pehme pehmeä peljata pelätä peni peni pere perhe pesa pesä pesta pestä retk/e retki se se te te teha tehdä temp/bu temppu tera terä

keerata kiertää leede liete leek/gi liekki leem/e liemi meel/e mieli mees/he mies neelata niellä neem/e niemi peen/e pieni seeme siemen seen/e sieni tee tie

ei ei eile eilen eine eines heina heinä heita heittää leib/va leipä neiu neito reibas reipas reis/e reisi sein/a seinä seitse seitsemän teivas seiväs

Word Etymology Livonian S. Estonian N. Estonian E. Estonian Votic Finnish Notes
PF *ë → South /õ/ ~ North /e/
LPF *ëktago ȭ'dõg õdag õhtu õhtago ehtoo
LPF *hëlppo(s) hõlpus helppo
kõdu keto
kõhna kehno
LPF *këlpattak ← Gmc kõlbõ kõlvata kõlvata kelvata
kõmu kemut or ~ Fi komuta
LPF *lëpo lõbu lepo
LPF *lëhmus lõhmus lehmus
LPF *lëuka ← B lõug/a leuka
LPF *mërta mȭrda mõrd/ra mõrta merta
LPF *nëp-- ← Baltic nõbu nepaa
nȭrka nõrk/ga nerko [??]
LPF *nëëkla < Gmc nõ'ggõl nõel/a nigla neula
LPF *nëvvo nõ'v nõu nõvvo neuvo
põhk/u põhku pehko, pehku
LPF *pëlto ← Gmc põldu pelto
LPF *pënsas ~ Samic *peassē põõsas pensas
põrand/a permanto
LPF *rëngas ← Gmc rõngas rengas
LPF *sëëkla ← Gmc sõ'ggõl sõgel sõel/a sigla seula

hõlma helma

mõla mela

põrn/a perna tõmmata temmata tõru terho tõrv/a terva võhmas vehmas võlg/a velka võlu velho võrd/ra verta võrk/gu verkko võsa vesa

hõõruda hieroa kõõr- kiero mõõk/ga miekka põõna piena rõõmu riemu rõõsk/a rieska sõõm/u siemaus sõõr/e sierain võõras vieras

hõim/u heimo kõikuda keikkua lõigata leikata

põder/ra peura sõber/ra seura

*o > õ

home ~ va. õmõ hopea ~ hõbe ~ va. hõpõa joki ~ jõgi ~ va. jõtši ~ li. joʔg kolea ~ kõle ~ li. kõʔl kone ~ kõne korea ~ kõre korento ~ kõrend ~ va. kõrõta korkea ~ kõrge ~ va. kõrkõa ~ li. kuordə korpi ~ kõrb/ve korsi ~ kõrs/re ~ va. kõrsi kõrv korva kõva kova kovera ~ kõver/a ~ va. kover ~ li. kõʔurə lohi ~ lõhi ("salmon") lõhe lohi ("splinter") lovi ~ lõvi lõppeda loppua (~ lopettaa) mõjuv/a mojova molemmat ~ mõlemad ~ va. mõlõpad ~ li. moʔlməd moni ~ mõni ~ li. mūnda mõrsja morsian noki ~ nõgi ~ va. nõtši ~ li. noʔugəd notkea ~ nõtke ~ va. nõtka (← *ńočka) pohja ~ põhi/ja ~ va. põhja ~ li. puʔoi polvi ~ põlv/e ~ va. põlvi ~ li. pūola porsas ~ põrsas ~ va. põrzaz ~ li. pūoraz poski ~ posk/e ~ va. põski ~ li. posk potea ~ põdeda ~ li. poʔddə potka ~ põtk/a sõda sota sokea ~ sõge ~ va. sõkõa ~ li. soʔgdə solki ~ sõlg/e ~ li. suoĺg sõlm/e solmu sõmer/a somero sonni ~ sõnn/i ~ li. sonn "pässi" sõrg/a sorkka sormi ~ sõrm/e ~ va. sõrmi ~ li. suoŕm torvi ~ tõri tosi ~ tõsi ~ va. tõsi ~ li. tuoʔiž võtta ottaa õhe ohut olka ~ õlg/a õlg/e olki õlu olut õmmelda ommella õng/e onki õnn/e onni õppida oppia õrs/re orsi

jõi joi lõi loi loimi ~ lõim/e ~ va. lõimi ~ li. lūoima noita ~ nõid/a ~ va. nõita põigata poiketa tõi toi või voi ("butter") voida ~ võida võik/gu voikko ("kelt. hevonen") võita voittaa õige oikea

joutaa ~ jõuda ~ li. joudə jõuk/go joukko jõulud joulu lõuna lounas noutaa ~ nõuda pouta ~ põud/a ~ va. põuta routa ~ va. rõuta soutaa ~ sõuda ~ va. sõutaa ~ li. sõūdə tõug/0 touko tõusta nousta

*o > o

koda kota koge- koke- kogu koko koht/a kohta kolm/e kolme konn/a konna korjata korjata kosk/e koski kotkas kotka lora loru nokk/a nokka ohakas ohdake ohi/ja ohja oimu ohimo oja oja okas oas oks/a oksa oksendada oksentaa olla olla oma oma oras ~ oras ~ va. õraz ~ li. vorūks orav/a ~ orava ~ va. õrava ~ li. vorābõz orb/vo orpo ori/ja orja osa osa osata osata osta ostaa ots/a otsa porgand/i porkkana pori poro rott/i rotta tohtida tohtia tolm/u tomu torn/i torni

hool/e huoli hoon/e huone hoor/a huora joon juoni joosta juosta kool/a kuola koolda kuolla koon/u kuono koor/e kuori koor/i kuoro koorem/ma kuorma loobuda luopua loon luon moon/a muona moor/i muori nool/e nuoli noor/e nuori pool/e puoli roog/a ruoka roosk/a ruoska soe/sooja suoja soo suo sool/a suola sool/e suoli soon/e suoni too tuo tool/i tuoli toom/e tuomi toon tuon toonela tuonela toores tuore voodi vuode voolida vuolla voor/u vuoro

hoida hoitaa koi koi (both "moth", "dawn") koib/va koipi koita koittaa oi oi oinas oinas oivaline oivallinen toibuda toipua

proua rouva

etc

koer/a koira poeg/ka poika (*-oje-, not *-oj-?)

löi ~ lõi ~ va. lei söi ~ sõi ~ va. sei (Kallio: analogical in Fi.)

lanka ~ lõng/a ~ va. lõnka ~ li. lānka [ZEK] paeta ~ põgeneda ~ va. pagõta (cf. pako ~ pago) põleda palaa sõna sana võbiseda vapista

kaikki ~ kõik/ge ~ va. kõittši ~ võ. kyik'/gõ või vai

--in Old SE: sïsar nïna kïik hïim sïna sïsalik!

kurpitsa ~ kõrvits/a kutia- ~ kõdi ~ võ. kydi mõmiseda mumista nummi ~ nõmm/e ~ va. nõmmi ~ li. num tumma ~ tõmmu ~ tummõa (cf. tumea ~ tume ~ va. tuma "id") tulkki ~ tõlk/gi

mõista muistaa

kõmpida kömpiä õli öljy

sõsar/a ~ võ. sysar ~ sisar

hobune hevonen kodar/a ketara kollane keltainen kord/ra kerta onu eno otsida etsiä

toinen ~ teine ~ va. tõin ~ li. tūoi

hõõguda hehkua jõhv/i jouhi lõvi leijona mõte miete mõõta mitata oodata odottaa õun/a omena

põu/e povi õu/e hovi