English-Lánc dictionary/S

From FrathWiki
Jump to: navigation, search
Main article: English-Lánc dictionary

This is the English-Lantian version of the dictionary. Letter S

Lak Inglišar-Láncon poretálon ér. Spišak onju poreju, čalžavy ša onen mulnajen S

Dictionary

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


 • Sad: númi
 • Sadness: númiječe
 • Saint: svútu
 • Same: medmo
 • Sane: belo; to get sane, belotoluč
 • Satellite: šapátesačan
 • Saturday: hajnzúfád (plur.: hajnzúfadžy)
 • Saturn: Hajnzu
 • to Say: lolor
 • to Scatter: šušmor
 • Science: wánde
 • Scorpion: skorpjon
 • Sea: nwín
 • Search: tyrcosén
 • to Search: tyrcor
 • Season: dwánš, n; dwánšár, adj.
 • to See: salmor (irr.: verbal root: sálj-)
 • Seed: pwo (plur.: pwomy)
 • to Seed: pwomor
 • to Seem: vylčuč
 • to Sell: aštuč
 • to Separate: blezduč
 • Separation: blezdotjám, blezdosén
 • September: septembri
 • Seven: poč
 • Shade: meva
 • to Shade: mevor
 • Shadow: meva
 • Shady: mevov
 • Shop: rámek
 • Shore: rejv
 • Short: škuž
 • Shortness: škužeče
 • Sick: hwaž; to get sick: hwažor
 • Sickness: hwažeče
 • Side: lúd (plur.: ludžy)
 • Sin: gérv
 • to Sin: gérvuč; of, + INSTR.
 • to Sing: pémor
 • Singer: pémačan
 • Singing: (act) pém; (process) pémsén
 • Sinner: gérvačan
 • Sister: máwri
 • Six: šuk (indecl.)
 • Sky: bál
 • Slave: twáken
 • Slavery: twákeneče
 • Sleep: ždé
 • to Sleep: ždénor
 • Slope: remdáveče
 • to Slope: remduč
 • Slow: žnowf
 • Smoke: tým
 • to Smoke: týmor
 • Smoker: týmačan
 • Smoking: týmsén
 • Snow: ílu (plur.: ílumy)
 • to Snow: ílumor
 • So: džú, so that, džú ža + SUBJ.
 • Son: vokeš
 • Song: pémtjám
 • Soul: mwín
 • Some: máné
 • Somebody: máčés
 • Someone: máčes
 • Something: máttók
 • Sometimes: mápičwo
 • Sound: ermo (plur.: ermony), n; ermonár, adj.
 • to Sound: ermonuč
 • South: júšek, n; júšekár
 • Southern: júšekár
 • to Speak: málzor (irr.: verbal root: malž-)
 • Speech: malžotjám
 • Speed: epureče
 • Spirit: mwín
 • Spiritual: mwínár
 • Spirituality: mwínáreče
 • to Spread: šušmor
 • Spring: nočiš, n; nočišár, adj.
 • Sprout: lájón
 • Star: ymér, n; ymérár, adj.
 • Starve: béf zahranu rímor
 • State: mjáwe
 • to Steal: prendor (irr.: pres. prendže, sub pres. prendža, opt pres. prendži, verbal root: prénž-)
 • Sting: (prick) pínktotjám; (means) pínktasma
 • Stone: spríš
 • to Stop: čefátor
 • Student: čwesačan
 • to Study: čwesor
 • Street: žanej
 • Subjunctive: džébačnov
 • to Succeed: espohor
 • Success: espoh
 • Successful: espohov; to be successful: espohor
 • to Suffer: čownuč; to suffer from, čownuč + INSTR.
 • Summer: éšti, n; éštijer, adj.
 • Sun: lós (plur.: lošy)
 • Sunday: lósufád (plur.: lósufadžy)
 • Sunny: lošžwin
 • Sure: gnawt
 • Surprise: áfgenš
 • to Surprise: áfgensor (irr.: pres. afgenšu, sub pres: afgenša, opt pres: afgenši, verbal root: afgens-)
 • to Swim: blinvor
 • Swimming: blinvosén
 • Symphony: sinfonije
 • Synonym: medmúk (plur: medmučy)
 • Synonymous: medmučár
 • Syntactic(al): sintaksár
 • Syntax: sintaks
 • System: sistéma