Conlang Relay 20/Doayâu

From FrathWiki
Jump to: navigation, search

by Jan Strasser

Doayâu text

Íyesàmulugo ìrè tsa kea gákù sòmau sítàní tsótùmaugo yarùla. Dàma tsugoaguretêa ìrì yarù buríyesarìne giri, “Gitù yeogusèsùlutá, Kâugàtsa? Reagimauritsé yairi nufìmàyù?” Gataibarirea naure giri, “Nà tumeagìlau nùyèmeagìna.” Dadirìne giri, “Nìnàmâugoamá, tumeagìla ga rìyau ànùyèmí mayai baibaitúputsilàgàgo.” Gataibarirea, “Tumeagìlau yeogúfàpùgo na, tsugoagúfàpùgo yasu figai tsógo kea.”

Gatáyesùgàgoa fà ìrì ayesirité tsa sìgetsègùrea, “Fainibáfùmaugòne nai tsógo kea.” Ìrì furá fà gáku tsugoagurùpùyetêa keogùmá. Burirìne yâi ìraure giri, “Misitamautá. Àtsatágúgoké tai tsógo kea?”, gataibarirea tsa dú ngaima, “Figai, gitàyòpùri.”

Translation

English

A woman and a man have come in order to stay at a house beside the shore. As the woman is about to walk away from that place, I ask her, “Why are you leaving, Kâugàtsa? Do you want to hear my advice?” She answers, “We are guests of the family.” I say, “As far as I know, the family always causes disagreement among their guests.” She replies, “I will not leave the family, nor will the man go away from the family.”

And then the woman apparently meets her host and announces, “I don't want to know the man.” However, then she walks away from the house together with him. In the end I ask the woman, “You will want to speak. Do you love the man?”, and she answers, “Indeed, so it is.”

English translation of previous text

(Alurhsa, by Tony Harris)

A woman and a man have come in order to stay at a house beside the shore. When the woman is at the end of her walk, I ask her, “Why are you leaving, Káwkultsá? Would you want my opinion?”

She answers, “We are guests of the family.” I say, “In my opinion, the family causes arguments.”

She says, “I will not leave the family, nor will the man go away from the family.”

The woman visits her host and says, “I don't want to know the man.”

However, the woman and the man leave the house. I have asked the woman, “Do you love the man?”, and she answers, “Yes, so it is.”

Interlinear gloss

Íyesàmulugo
íyesə-mu-lu-go
come-TEL-EVID-I.ABS
ìrè
ìrè-Ø
woman-ABS.SG
tsa
tsa
and
kea
kea-Ø
man-ABS.SG
gákù
gáku-ù
[house-OBL.SG
sòmau
sòmau
[near
sítàní
síta-Ø=ní
shore-ABS.SG]=on]
tsótùmaugo
tsótu-mau-go
rest-OPT-I.ABS
yarùla.
yari-ù=la
SUB-OBL=in_order_to
A woman and a man have come in order to stay at a house beside the shore.


Dàma
dàma-Ø
that_place-ABS.SG
tsugoaguretêa
tsuga-agu-ri-eatá-a
walk-away-SENS-III.ABS-3.ERG
ìrì
ìrè-ì
woman-ERG.SG
yarù
yari-ù
SUB-OBL
buríyesarìne
buri-yesə-Ø-ri-ne
ask-towards-DIR-IV.ABS-1.ERG
giri,
gi-ri-Ø
TOP-IV-ABS
As the woman is about to walk away from that place, I ask her this,


“Gitù
gitù
why
yeogusèsùlutá,
yeogu-sèsì-lu-tá
leave-MIR-EVID-2.ABS
Kâugàtsa?”
Kâugàtsa-Ø
NAME-ABS.SG
“Why are you leaving, Kâugàtsa?”


“Reagimauritsé
rea-gí-mau-ri-tsé
hear-Q-OPT-IV.ABS-2.ERG
yairi
yairi
maybe
nufìmàyù?”
ni-fìmàyù-Ø
1SG:POSS-advice-ABS.SG
“Do you want to hear my advice?”


Gataibarirea
gataiba-ri-ri-a
answer-SENS-IV.ABS-3.ERG
naure
na-ù=re
1SG-OBL.SG=to
giri,
gi-ri-Ø
TOP-IV-ABS
“Nà
1PL:ABS
tumeagìlau
tumeagìla-ù
family-OBL.SG
nùyèmeagìna.”
nùyèmi-ayV-Ø-na
guest-STAT-DIR-1.ABS
She answers, “We are guests of the family.”


Dadirìne
dadi-Ø-ri-ne
say-DIR-IV.ABS-1.ERG
giri,
gi-ri-Ø
TOP-IV-ABS
I say,


“Nìnàmâugoamá,
ni-nàmâu-ù=amá
1SG:POSS-knowledge-OBL.SG=by
tumeagìla
tumeagìla-Ø
family-ABS.SG
ga
ga
but
rìyau
rìyau
among
ànùyèmí
a-nùyèmi-´
3SG:POSS-guest-ABS.PL
mayai
mayai
always
baibaitúputsilàgàgo.”
baibai-túpə-tsilə`-gù-go
rivalry-EMPH:FACT-ITER-REP-I.ABS
“As far as I know, the family always causes disagreement among their guests.”


Gataibarirea,
gataiba-ri-ri-a
answer-SENS-IV.ABS-3.ERG
She replies,


“Tumeagìlau
tumeagìla-ù
family-OBL.SG
yeogúfàpùgo
yeogu-fə-pù-go
leave-NEG-AFF-I.ABS
na,
na-Ø
1SG-ABS
tsugoagúfàpùgo
tsuga-agu-fə-pù-go
walk-away-NEG-AFF-I.ABS
yasu
yasu
nor
figai
figai
indeed
tsógo
tsé-go-Ø
that-I-ABS.SG
kea.”
kea-Ø
man-ABS.SG
“I will not leave the family, nor will the man go away from the family.”


Gatáyesùgàgoa
gatáyesə-gù-go-a
meet-REP-I.ABS-3.ERG
and_then
ìrì
ìrè-ì
woman-ERG.SG
ayesirité
a-yesiri-té-Ø
3SG:POSS-receive-AGT-ABS.SG
tsa
tsa
and
sìgetsègùrea,
sìgetsè-gù-ri-a
declare-REP-IV.ABS-3.ERG
And then the woman apparently meets her host and announces,


“Fainibáfùmaugòne
fainiba-fə-mau-go-ne
recognize-NEG-OPT-I.ABS-1.ERG
nai
na-ì
1SG-ERG
tsógo
tsé-go-Ø
that-I-ABS.SG
kea.”
kea-Ø
man-ABS.SG
“I don't want to know that man.”


Ìrì
ìrè-ì
woman-ERG.SG
furá
furá
however
and_then
gáku
gáku-Ø
house-ABS.SG
tsugoagurùpùyetêa
tsuga-agu-ri-pù-eatá-a
walk-away-SENS-AFF-III.ABS-3.ERG
keogùmá.
kea-ù=má
man-OBL.SG=with
However, then she walks away from the house together with him.


Burirìne
buri-Ø-ri-ne
ask-DIR-IV.ABS-1.ERG
yâi
yâi
eventually
ìraure
ìrè-ù=re
woman-OBL.SG=to
giri,
gi-ri-Ø
TOP-IV-ABS
In the end I ask the woman,


“Misitamautá.”
misitá-mau-tá
speak-OPT-2.ABS
“You will want to speak.”


“Àtsatágúgoké
àtsatá-gí-go-tsé
love-Q-I.ABS-2.ERG
tai
ta-ì
2SG-ERG
tsógo
tsé-go-Ø
that-I-ABS.SG
kea?”,
kea-Ø
man-ABS.SG
“Do you love the man?”,


gataibarirea
gataiba-ri-ri-a
answer-SENS-IV.ABS-3.ERG
tsa
tsa
and
thus
ngaima,
ngaima
QUOT
“Figai,
figai
indeed
gitàyòpùri.”
gitá-ayV-Ø-pù-ri
correct-STAT-DIR-AFF-IV.ABS
and she answers, “Indeed, so it is.”

Vocabulary

Prefixes

morpheme class meaning notes
ni-/nu- prefix (1st person singular possessor) becomes nu- before a labial consonant
a- prefix (3rd person singular possessor)


Suffixes

morpheme class meaning notes
suffix (absolutive case singular)
suffix (absolutive case plural) raises tone of preceding vowel
-ì- suffix (ergative case singular) becomes -i- after /a/
-ù-/-gù- suffix (oblique case singular) combines with preceding /e a o/ into -au-, deletes other preceding monophthongal vowels, becomes -gù- after diphthongs
-ne- suffix (agreement 1st person ergative) lowers tone of preceding vowel
-tsé-/-ké- suffix (agreement 2nd person ergative) becomes -ké- after /u o/
-a- suffix (agreement 3rd person ergative) changes preceding /i u/ into /e o/
-na- suffix (agreement 1st person absolutive) lowers tone of preceding vowel
-tá- suffix (agreement 2nd person absolutive)
-go- suffix (agreement noun class 1: humans, gods, spirits, birds, tools) changes preceding /i e/ into /u o/
-etê- suffix (agreement noun class 3: limited areas, settlements, buildings, boats) becomes -yetê- after /u/ or a diphthong and replaces other preceding vowels
-ri- suffix (agreement noun class 4: food, ideas, unlimited areas, mass nouns)
-Ø- suffix (evidential: direct participation)
-ri- suffix (evidential: sensory perception)
-lu- suffix (evidential: inferred from physical or situational evidence) changes preceding /i e/ to /u o/
-gù-/-gà- suffix (evidential: hearsay, fiction) lowers tone of preceding vowel; becomes -gà- before a syllable with a back vowel
-gí- suffix (interrogative) typically replaces evidential marking
-mau- suffix (optative; imperative when combined with 2nd person agreement) typically replaces evidential marking; lowers tone of preceding vowel
-fu-/-fa- suffix (negation) goes between evidential and participant marking; raises tone of preceding vowel; becomes -fa- before a syllable with a back vowel
-pù- suffix (affirmative emphasis) goes between evidential and participant marking; lowers tone of preceding vowel and changes preceding /i e/ to /u o/
-agi- suffix (forms stative verbs) changes preceding /i u/ into /e o/
-agu- suffix (indicates motion away from focus)
-mu- suffix (forms telic or perfective verbs) lowers tone of preceding vowel and changes preceding /i e/ into /u o/
-sèsì- suffix (indicates unexpected information)
-túpu- suffix (forms factitive or causative verbs)
-tsilà- suffix (iterative)
-yesa- suffix (indicates motion towards focus) raises tone of preceding vowel
=la pp. so that, in order to, for the purpose of postclitic, governs oblique case
=má pp. with, by, using postclitic, governs oblique case; combines with preceding /u/ into =oamá
=ní pp. on, at, near, in contact with postclitic, governs oblique case; lowers tone of preceding vowel
=re pp. to, towards postclitic, governs oblique case


Independent morphemes

morpheme class meaning notes
àtsatá- v.tr like very much, be in love with
baibai n.4 disagreement, conflict, rivalry, feud
buri- v.it ask, pose a question
dadi- v.tr say sth.
dàma n.3 there, that place
adv. so, thus, therefore, in this way
cj. also, and then, next, afterwards
fainiba- v.tr recognize, be familiar with
figai adv. really, indeed, definitely
fìmàyù n.4 fact, hint, good advice
furá adv. however, by contrast
ga cj. but, yet
gáku n.3 house, building (made of brick or stone)
gataiba- v.tr answer, reply
gatáyesu- v.tr meet, visit, spend time with
gi- pron. (topic pronoun) takes noun class agreement
gitàyo- v.it be appropriate, be true, be correct
gitù pron. why, what for (interrogative pronoun)
ìrè n.1 woman, wife
íyesa- v.it come, get to, arrive, achieve
Kâugàtsa n.1 (a proper name) lit. “like a lover”
kea n.1 man, husband oblique case singular: keogù
mayai adv. always, forever
misitá- v.it speak, talk
na pron. (1st person singular)
pron. (1st person plural)
nàmâu n.4 knowledge, wisdom, experience
nùyèmi n.1 guest, visitor
ngaima adv. (quotative particle)
rea- v.tr hear, listen
rìyau pp. among, between, within
sìgetsè- v.tr announce, declare, insist
síta n.3 shore, coastline, riverbank
sòmau pp. near, close to, adjacent to
ta pron. (2nd person singular)
tumeagìla n.1 family, clan
tsa cj. and, with
tsé- pron. (medial demonstrative pronoun) takes noun class agreement
tsótu- v.it lie down, rest, settle, stay
tsugo- v.it go, walk
yâi adv. in the end, eventually, as a result
yairi adv. maybe, possibly
yari pron. (subordinating pronoun)
yasu cj. nor
yeogu- v.it leave, depart, go away
yesirité n.1 host, landlord, innkeeper


Grammar notes

Doayâu is morphologically ergative, suffixing and agglutinative.

Nominal morphology

 • There are seven noun classes, which are cross-referenced on verbs and deictic pronouns.
 • Nouns inflect for three cases (absolutive, ergative, oblique) and two numbers (singular, plural)
 • Possession is indicated with prefixes that show number and person of the possessor.
 • There are no 3rd person pronouns. Instead, demonstratives are used, which inflect for noun class, case, and number.

Verbal morphology

 • Verbs are mandatorily marked for evidentiality and (absolutive) participant agreement (in this order).
 • Absolutive 3rd person arguments are tracked on the verb by noun class, but not by number.
 • Transitive verbs are also marked for their ergative arguments (after the absolutive marker). Ergative arguments are tracked only by person and number, not by noun class.
 • In addition, verbs can take a large array of derivational suffixes, which may pile up before the evidential suffix. Some of these suffixes can also create verbs from nominal stems.

Syntax

 • Noun phrases are mostly head-initial, with genitives, participles and relative clauses following their head. However, demonstratives precede the head noun if both are present in the same NP.
 • Adpositional phrases occur both with free-standing prepositions and with clitic postpositions. The latter attach to the oblique case of the noun and can be thought of as an extended case system. Note that if a prepositional phrase is nested within a postpositional phrase, the postpositional clitic attaches to the object of the nested preposition.
 • The unmarked sentence order is VSO.
 • Other sentence orders are often used for pragmatic purposes. Notably, subclauses tend to have SOV order, sentence topics are often fronted, and focused elements typically appear clause-finally.
 • Pronouns in the absolutive or ergative case are often omitted, and left in only for emphasis (i.e. Doayâu is a pro-drop language).
 • Adverbs and conjunctions are usually placed after the head of the first constituent in a clause (Wackernagel's position).

Links