User:Thirty7/Sandbox II

From FrathWiki
Jump to: navigation, search


Dahoukki Kana Test

Dŭ-ho+u-g

DHG-du.pngDHG-ho.pngDHG-u.pngDHG-g.png

DHG-du.pngDHG-ho.pngDHG-u.pngDHG-g.png

Words like 'Dŭhog' are spelled out using kana, like the following: DHG-du.pngDHG-ho.pngDHG-u.pngDHG-g.png; they are used in-line as an example.

Dŭ-ho-ya-ŭ-ki+ya-g

DHG-du.pngDHG-ho.pngDHG-ya.pngDHG-u.pngDHG-ki.pngDHG-S-ya.pngDHG-g.png

DHG-du.pngDHG-ho.pngDHG-ya.pngDHG-u.pngDHG-ki.pngDHG-S-ya.pngDHG-g.png

Words like 'Dŭhŏyaŭćag' are spelled out using kana, like the following: DHG-du.pngDHG-ho.pngDHG-ya.pngDHG-u.pngDHG-ki.pngDHG-S-ya.pngDHG-g.png; they are used in-line as an example.

Shitullian Test

Dzitśullbu

SHI-!.png

Buźiϕepϕaktśall

SHI-!.png

SHI-tr.png

Śitaallnặtśu

SHI-t.png

SHI-nae.png

Pfŗg


Gibberish to test the script:

SHI-pf.png

SHI-u.png

Ńak.ah.pϕa.ϕŗg.tuŋ.tśuu