User:Bukkia/sandboxIV

From FrathWiki
Jump to: navigation, search

Proto-Piti

Root *liːloṕ-, to see

Indicative
Imperfective present Perfective present Imperfective past Perfective past
1s *liːloṕoł *loliːṕoł *ʔaliːloṕoł *ʔaloliːṕoł
2s *liːloṕer *loliːṕer *ʔaliːloṕer *ʔaloliːṕer
3s *liːloṕæt́ *loliːṕæt́ *ʔaliːloṕæt́ *ʔaloliːṕæt́
*liːloṕ *loliːṕ *ʔaliːloṕ *ʔaloliːṕ
1d *liːloṕiʔoł
*liːloṕołiʔ
*loliːṕiʔoł
*loliːṕołiʔ
*ʔaliːloṕiʔoł
*ʔaliːloṕołiʔ
*ʔaloliːṕiʔoł
*ʔaloliːṕołiʔ
2d *liːloṕiʔer
*liːloṕeriʔ
*loliːṕiʔer
*loliːṕeriʔ
*ʔaliːloṕiʔer
*ʔaliːloṕeriʔ
*ʔaloliːṕiʔer
*ʔaloliːṕeriʔ
3d *liːloṕiʔæt́
*liːloṕæt́iʔ
*loliːṕiʔæt́
*loliːṕæt́iʔ
*ʔaliːloṕiʔæt́
*ʔaliːloṕæt́iʔ
*ʔaloliːṕiʔæt́
*ʔaloliːṕæt́iʔ
*liːloṕiʔ *loliːṕiʔ *ʔaliːloṕiʔ *ʔaloliːṕiʔ
1p *liːloṕonoł
*liːloṕołon
*loliːṕonoł
*loliːṕołon
*ʔaliːloṕonoł
*ʔaliːloṕołon
*ʔaloliːṕonoł
*ʔaloliːṕołon
2p *liːloṕoner
*liːloṕeron
*loliːṕoner
*loliːṕeron
*ʔaliːloṕoner
*ʔaliːloṕeron
*ʔaloliːṕoner
*ʔaloliːṕeron
3p *liːloṕonæt́
*liːloṕæt́on
*loliːṕonæt́
*loliːṕæt́on
*ʔaliːloṕonæt́
*ʔaliːloṕæt́on
*ʔaloliːṕonæt́
*ʔaloliːṕæt́on
*liːloṕon *loliːṕon *ʔaliːloṕon *ʔaloliːṕon
Subjunctive
Imperfective present Perfective present Imperfective past Perfective past
1s *liːloṕiɳoł *loliːṕiɳoł *ʔaliːloṕiɳoł *ʔaloliːṕiɳoł
2s *liːloṕiɳer *loliːṕiɳer *ʔaliːloṕiɳer *ʔaloliːṕiɳer
3s *liːloṕiɳæt́ *loliːṕiɳæt́ *ʔaliːloṕiɳæt́ *ʔaloliːṕiɳæt́
*liːloṕiɳ *loliːṕiɳ *ʔaliːloṕiɳ *ʔaloliːṕiɳ
1d *liːloṕiɳiʔoł
*liːloṕiɳołiʔ
*loliːṕiɳiʔoł
*loliːṕiɳołiʔ
*ʔaliːloṕiɳiʔoł
*ʔaliːloṕiɳołiʔ
*ʔaloliːṕiɳiʔoł
*ʔaloliːṕiɳołiʔ
2d *liːloṕiɳiʔer
*liːloṕiɳeriʔ
*loliːṕiɳiʔer
*loliːṕiɳeriʔ
*ʔaliːloṕiɳiʔer
*ʔaliːloṕiɳeriʔ
*ʔaloliːṕiɳiʔer
*ʔaloliːṕiɳeriʔ
3d *liːloṕiɳiʔæt́
*liːloṕiɳæt́iʔ
*loliːṕiɳiʔæt́
*loliːṕiɳæt́iʔ
*ʔaliːloṕiɳiʔæt́
*ʔaliːloṕiɳæt́iʔ
*ʔaloliːṕiɳiʔæt́
*ʔaloliːiɳæt́iʔ
*liːloṕiɳiʔ *loliːṕiɳiʔ *ʔaliːloṕiɳiʔ *ʔaloliːṕiɳiʔ
1p *liːloṕiɳonoł
*liːloṕiɳołon
*loliːṕiɳonoł
*loliːṕiɳołon
*ʔaliːloṕiɳonoł
*ʔaliːloṕiɳołon
*ʔaloliːṕiɳonoł
*ʔaloliːṕiɳołon
2p *liːloṕiɳoner
*liːloṕeron
*loliːṕiɳoner
*loliːṕeron
*ʔaliːloṕiɳoner
*ʔaliːloṕiɳeron
*ʔaloliːṕiɳoner
*ʔaloliːṕiɳeron
3p *liːloṕoniɳæt́
*liːloṕiɳæt́on
*loliːṕiɳonæt́
*loliːṕiɳæt́on
*ʔaliːloṕiɳonæt́
*ʔaliːloṕiɳæt́on
*ʔaloliːṕiɳonæt́
*ʔaloliːṕiɳæt́on
*liːloṕiɳon *loliːṕiɳon *ʔaliːloṕiɳon *ʔaloliːṕiɳon
Optative
Imperfective present Perfective present Imperfective past Perfective past
1s *liːloṕoṕoł *loliːṕoṕoł *ʔaliːloṕoṕoł *ʔaloliːṕoṕoł
2s *liːloṕoṕer *loliːṕoṕer *ʔaliːloṕoṕer *ʔaloliːṕoṕer
3s *liːloṕoṕæt́ *loliːṕoṕæt́ *ʔaliːloṕoṕæt́ *ʔaloliːṕoṕæt́
*liːloṕoṕ *loliːṕoṕ *ʔaliːloṕoṕ *ʔaloliːṕoṕ
1d *liːloṕoṕiʔoł
*liːloṕoṕołiʔ
*loliːṕoṕiʔoł
*loliːṕoṕołiʔ
*ʔaliːloṕoṕiʔoł
*ʔaliːloṕoṕołiʔ
*ʔaloliːṕoṕiʔoł
*ʔaloliːṕoṕołiʔ
2d *liːloṕoṕiʔer
*liːloṕoṕeriʔ
*loliːṕoṕiʔer
*loliːṕoṕeriʔ
*ʔaliːloṕoṕiʔer
*ʔaliːloṕoṕeriʔ
*ʔaloliːṕoṕiʔer
*ʔaloliːṕoṕeriʔ
3d *liːloṕoṕiʔæt́
*liːloṕoṕæt́iʔ
*loliːṕoṕiʔæt́
*loliːṕoṕæt́iʔ
*ʔaliːloṕoṕiʔæt́
*ʔaliːloṕoṕæt́iʔ
*ʔaloliːṕoṕiʔæt́
*ʔaloliːṕoṕæt́iʔ
*liːloṕoṕiʔ *loliːṕoṕiʔ *ʔaliːloṕoṕiʔ *ʔaloliːṕoṕiʔ
1p *liːloṕoṕonoł
*liːloṕoṕołon
*loliːṕonoł
*loliːṕoṕołon
*ʔaliːloṕoṕonoł
*ʔaliːloṕoṕołon
*ʔaloliːṕoṕonoł
*ʔaloliːṕoṕołon
2p *liːloṕoṕoner
*liːloṕoṕeron
*loliːṕoṕoner
*loliːṕoṕeron
*ʔaliːloṕoṕoner
*ʔaliːloṕoṕeron
*ʔaloliːṕoṕoner
*ʔaloliːṕoṕeron
3p *liːloṕoṕonæt́
*liːloṕoṕæt́on
*loliːṕoṕonæt́
*loliːṕoṕæt́on
*ʔaliːloṕoṕonæt́
*ʔaliːloṕoṕæt́on
*ʔaloliːṕoṕonæt́
*ʔaloliːṕoṕæt́on
*liːloṕoṕon *loliːṕoṕon *ʔaliːloṕoṕon *ʔaloliːṕoṕon
Potential
Imperfective present Perfective present Imperfective past Perfective past
1s *liːloṕæʈoł *loliːṕæʈoł *ʔaliːloṕæʈoł *ʔaloliːṕæʈoł
2s *liːloṕæʈer *loliːṕæʈer *ʔaliːloṕæʈer *ʔaloliːṕæʈer
3s *liːloṕæʈæt́ *loliːṕæʈæt́ *ʔaliːloṕæʈæt́ *ʔaloliːṕæʈæt́
*liːloṕæʈ *loliːṕæʈ *ʔaliːloṕæʈ *ʔaloliːṕæʈ
1d *liːloṕæʈiʔoł
*liːloṕæʈołiʔ
*loliːṕæʈiʔoł
*loliːṕæʈołiʔ
*ʔaliːloṕæʈiʔoł
*ʔaliːloṕæʈołiʔ
*ʔaloliːṕæʈiʔoł
*ʔaloliːṕæʈołiʔ
2d *liːloṕæʈiʔer
*liːloṕæʈeriʔ
*loliːṕæʈiʔer
*loliːṕæʈeriʔ
*ʔaliːloṕæʈiʔer
*ʔaliːloṕæʈeriʔ
*ʔaloliːṕæʈiʔer
*ʔaloliːṕæʈeriʔ
3d *liːloṕæʈiʔæt́
*liːloṕæʈæt́iʔ
*loliːṕæʈiʔæt́
*loliːṕæʈæt́iʔ
*ʔaliːloṕæʈiʔæt́
*ʔaliːloṕæʈæt́iʔ
*ʔaloliːṕæʈiʔæt́
*ʔaloliːṕæʈæt́iʔ
*liːloṕæʈiʔ *loliːṕæʈiʔ *ʔaliːloṕæʈiʔ *ʔaloliːṕæʈiʔ
1p *liːloṕæʈonoł
*liːloṕæʈołon
*loliːṕæʈonoł
*loliːṕæʈołon
*ʔaliːloṕæʈonoł
*ʔaliːloṕæʈołon
*ʔaloliːṕæʈonoł
*ʔaloliːṕæʈołon
2p *liːloṕæʈoner
*liːloṕæʈeron
*loliːṕæʈoner
*loliːṕæʈeron
*ʔaliːloṕæʈoner
*ʔaliːloṕæʈeron
*ʔaloliːṕæʈoner
*ʔaloliːṕæʈeron
3p *liːloṕonæʈæt́
*liːloṕæʈæt́on
*loliːṕæʈonæt́
*loliːṕæʈæt́on
*ʔaliːloṕæʈonæt́
*ʔaliːloṕæʈæt́on
*ʔaloliːṕæʈonæt́
*ʔaloliːṕæʈæt́on
*liːloṕæʈon *loliːṕæʈon *ʔaliːloṕæʈon *ʔaloliːṕæʈon
Indefinite moods
Imperfective present Perfective present Imperfective past Perfective past
Infinite1 *liːloṕæme *loliːṕæme *ʔaliːloṕæme *ʔaloliːṕæme
Infinite2 *liːloṕika *loliːṕika *ʔaliːloṕika *ʔaloliːṕika
Active participle *liːloṕiːto *loliːṕiːto *ʔaliːloṕiːto *ʔaloliːṕiːto
Passive participle *liːloṕuki *loliːṕuki *ʔaliːloṕuki *ʔaloliːṕuki


Kī́rtako

Verb lī́lopɑme, to see

Indicative
Imperfective
present
Perfective
present
Imperfective
past
Perfective
past
1s lī́lopow lolī́pow ʔalī́lopow ʔalolī́pow
2s lī́loper lolī́per ʔalī́loper ʔalolī́per
3s lī́lopɑt lolī́pɑt ʔalī́lopɑt ʔalolī́pɑt
3s lī́lop lolī́p ʔalī́lop ʔalolī́p
1p lī́loponow lolī́ponow ʔalī́loponow ʔalolī́ponow
2p lī́loponer lolī́poner ʔalī́loponer ʔalolī́poner
3p lī́loponɑt lolī́ponɑt ʔalī́loponɑt ʔalolī́ponɑt
3p lī́lopon lolī́pon ʔalī́lopon ʔalolī́pon


Subjunctive
Imperfective
present
Perfective
present
Imperfective
past
Perfective
past
1s lī́lopiñow lolī́piñow ʔalī́lopiñow ʔalolī́piñow
2s lī́lopiñer lolī́piñer ʔalī́lopiñer ʔalolī́piñer
3s lī́lopiñɑt lolī́piñɑt ʔalī́lopiñɑt ʔalolī́piñɑt
3s lī́lopiñ lolī́piñ ʔalī́lopiñ ʔalolī́piñ
1p lī́lopiñonow lolī́piñonow ʔalī́lopiñonow ʔalolī́piñonow
2p lī́lopiñoner lolī́piñoner ʔalī́lopiñoner ʔalolī́piñoner
3p lī́loponɑt lolī́ponɑt ʔalī́lopiñonɑt ʔalolī́piñonɑt
3p lī́lopiñon lolī́piñon ʔalī́lopiñon ʔalolī́piñon


Conditional
Imperfective
present
Perfective
present
Imperfective
past
Perfective
past
1s lī́lopɑtsow lolī́pɑtsow ʔalī́lopɑtsow ʔalolī́pɑtsow
2s lī́lopɑtser lolī́pɑtser ʔalī́lopɑtser ʔalolī́pɑtser
3s lī́lopɑtsɑt lolī́pɑtsɑt ʔalī́lopɑtsɑt ʔalolī́pɑtsɑt
3s lī́lopɑts lolī́pɑts ʔalī́lopɑts ʔalolī́pɑts
1p lī́lopɑtsonow lolī́pɑtsonow ʔalī́lopɑtsonow ʔalolī́pɑtsonow
2p lī́lopɑtsoner lolī́pɑtsoner ʔalī́lopɑtsoner ʔalolī́pɑtsoner
3p lī́lopɑtsonɑt lolī́pɑtsonɑt ʔalī́lopɑtsonɑt ʔalolī́pɑtsonɑt
3p lī́lopɑtson lolī́pɑtson ʔalī́lopɑtson ʔalolī́pɑtson


Infinitive
Imperfective
present
Perfective
present
Imperfective
past
Perfective
past
Indicative lī́lopɑme lolī́pɑme ʔalī́lopɑme ʔalolī́pɑme
Subjunctive lī́lopiñɑme lolī́piñɑme ʔalī́lopiñɑme ʔalolī́piñɑme
Conditional lī́lopɑtsɑme lolī́pɑtsɑme ʔalī́lopɑtsɑme ʔalolī́pɑtsɑme


Agentive participle
Imperfective
present
Perfective
present
Imperfective
past
Perfective
past
Indicative lī́lopī́to lolī́pī́to ʔalī́lopī́to ʔalolī́pī́to
Subjunctive lī́lopiñī́to lolī́piñī́to ʔalī́lopiñī́to ʔalolī́piñī́to
Conditional lī́lopɑtsī́to lolī́pɑtsī́to ʔalī́lopɑtsī́to ʔalolī́pɑtsī́to


Passive participle
Imperfective
present
Perfective
present
Imperfective
past
Perfective
past
Indicative lī́lopuki lolī́puki ʔalī́lopuki ʔalolī́puki
Subjunctive lī́lopiñuki lolī́piñuki ʔalī́lopiñuki ʔalolī́piñuki
Conditional lī́lopɑtsuki lolī́pɑtsuki ʔalī́lopɑtsuki ʔalolī́pɑtsuki

Iðâɣ

Verb lîβam, to see

Indicative
Active
Present Imperfect Past Past perfect Future Future perfect Future in past
1s lîβò êβò tòrò êβíðə áðòrò êβíðə kiɣò lîβam kiɣò êβam áɣiɣò lîβam
2s lîβəh êβəh tôh êβíðə áðôh êβíðə kîh lîβam kîh êβam áɣîh lîβam
3s lîp êp tòr êβíðə áðòr êβíðə kìɣ lîβam kìɣ êβam áɣìɣ lîβam
1p lîβonò êβonò tòrô êβíðə áðòrô êβíðə kiɣô lîβam kiɣô êβam áɣiɣô lîβam
2p lîβonəh êβonəh tòrôh êβíðə áðòrôh êβíðə kiɣôh lîβam kiɣôh êβam áɣiɣôh lîβam
3p lîβon êβon tôr êβíðə áðôr êβíðə kîɣ lîβam kîɣ êβam áɣîɣ lîβam


Indicative
Passive
Present Imperfect Past Past perfect Future Future perfect Future in past
1s kiɣò lîβuɣi áɣiɣò lîβuɣi kiɣò êβuɣi áɣiɣò êβuɣi kiɣò kiɣam lîβuɣi kiɣò kiɣam êβuɣi áɣiɣò kiɣam êβuɣi
2s kîh lîβuɣi áɣîh lîβuɣi kîh êβuɣi áɣîh êβuɣi kîh kiɣam lîβuɣi kîh kiɣam êβuɣi áɣîh kiɣam êβuɣi
3s kìɣ lîβuɣi áɣìɣ lîβuɣi kìɣ êβuɣi áɣìɣ êβuɣi kìɣ kiɣam lîβuɣi kìɣ kiɣam êβuɣi áɣìɣ kiɣam êβuɣi
1p kiɣô lîβuɣi áɣiɣô lîβuɣi kiɣô êβuɣi áɣiɣô êβuɣi kiɣô kiɣam lîβuɣi kiɣô kiɣam êβuɣi áɣiɣô kiɣam êβuɣi
2p kiɣôh lîβuɣi áɣiɣôh lîβuɣi kiɣôh êβuɣi áɣiɣôh êβuɣi kiɣôh kiɣam lîβuɣi kiɣôh kiɣam êβuɣi áɣiɣôh kiɣam êβuɣi
3s kîɣ lîβuɣi áɣîɣ lîβuɣi kîɣ êβuɣi áɣîɣ êβuɣi kîɣ kiɣam lîβuɣi kîɣ kiɣam êβuɣi áɣîɣ kiɣam êβuɣi


Subjunctive
Active
Present Imperfect Past Past perfect Future Future perfect Future in past
1s lîβinò êβinò tìnò êβíðə áðìnò êβíðə kiɣinò lîβam kiɣinò êβam áɣiɣinò lîβam
2s lîβinəh êβinəh tìnəh êβíðə áðìnəh êβíðə kinîh lîβam kinîh êβam áɣinîh lîβam
3s lîβin êβin tìn êβíðə áðìn êβíðə kìɣin lîβam kìɣin êβam áɣìɣin lîβam
1p lîβinonò êβinonò tìnô êβíðə áðìnô êβíðə kiɣinô lîβam kiɣinô êβam áɣiɣinô lîβam
2p lîβinonəh êβinonəh tìnôh êβíðə áðìnôh êβíðə kiɣinôh lîβam kiɣinôh êβam áɣiɣinôh lîβam
3p lîβinon êβinon tîn êβíðə áðîn êβíðə kîɣin lîβam kîɣin êβam áɣîɣin lîβam


Subjunctive
Passive
Present Imperfect Past Past perfect Future Future perfect Future in past
1s kiɣinò lîβuɣi áɣiɣinò lîβuɣi kiɣinò êβuɣi áɣiɣinò êβuɣi kiɣinò kiɣam lîβuɣi kiɣinò kiɣam êβuɣi áɣiɣinò kiɣam êβuɣi
2s kinîh lîβuɣi áɣinîh lîβuɣi kinîh êβuɣi áɣinîh êβuɣi kinîh kiɣam lîβuɣi kinîh kiɣam êβuɣi áɣinîh kiɣam êβuɣi
3s kìɣin lîβuɣi áɣìɣin lîβuɣi kìɣin êβuɣi áɣìɣin êβuɣi kìɣin kiɣam lîβuɣi kìɣin kiɣam êβuɣi áɣìɣin kiɣam êβuɣi
1p kiɣinô lîβuɣi áɣiɣinô lîβuɣi kiɣinô êβuɣi áɣiɣinô êβuɣi kiɣinô kiɣam lîβuɣi kiɣinô kiɣam êβuɣi áɣiɣinô kiɣam êβuɣi
2p kiɣinôh lîβuɣi áɣiɣinôh lîβuɣi kiɣinôh êβuɣi áɣiɣinôh êβuɣi kiɣinôh kiɣam lîβuɣi kiɣinôh kiɣam êβuɣi áɣiɣinôh kiɣam êβuɣi
3s kîɣin lîβuɣi áɣîɣin lîβuɣi kîɣin êβuɣi áɣîɣin êβuɣi kîɣin kiɣam lîβuɣi kîɣin kiɣam êβuɣi áɣîɣin kiɣam êβuɣi


Conditional
Active
Present Imperfect Past Past perfect Future Future perfect Future in past
1s lîβasò êβasò tàsò êβíðə áðàsò êβíðə kiɣasò lîβam kiɣasò êβam áɣiɣasò lîβam
2s lîβasəh êβasəh tàsəh êβíðə áðàsəh êβíðə kjâh lîβam kjâh êβam áɣjâh lîβam
3s lîβas êβas tàs êβíðə áðàs êβíðə kjàɣ lîβam kjàɣ êβam áɣjàɣ lîβam
1p lîβasonò êβasonò tàsô êβíðə áðàsô êβíðə kiɣasô lîβam kiɣasô êβam áɣiɣasô lîβam
2p lîβasonəh êβasonəh tàsôh êβíðə áðàsôh êβíðə kiɣasôh lîβam kiɣasôh êβam áɣiɣasôh lîβam
3p lîβason êβason tâs êβíðə áðâs êβíðə kjâɣ lîβam kjâɣ êβam áɣjâɣ lîβam


Conditional
Passive
Present Imperfect Past Past perfect Future Future perfect Future in past
1s kiɣasò lîβuɣi áɣiɣasò lîβuɣi kiɣasò êβuɣi áɣiɣasò êβuɣi kiɣasò kiɣam lîβuɣi kiɣasò kiɣam êβuɣi áɣiɣasò kiɣam êβuɣi
2s kjâh lîβuɣi áɣjâh lîβuɣi kjâh êβuɣi áɣjâh êβuɣi kjâh kiɣam lîβuɣi kjâh kiɣam êβuɣi áɣjâh kiɣam êβuɣi
3s kjàɣ lîβuɣi áɣjàɣ lîβuɣi kjàɣ êβuɣi áɣjàɣ êβuɣi kjàɣ kiɣam lîβuɣi kjàɣ kiɣam êβuɣi áɣjàɣ kiɣam êβuɣi
1p kiɣasô lîβuɣi áɣiɣasô lîβuɣi kiɣasô êβuɣi áɣiɣasô êβuɣi kiɣasô kiɣam lîβuɣi kiɣasô kiɣam êβuɣi áɣiɣasô kiɣam êβuɣi
2p kiɣasôh lîβuɣi áɣiɣasôh lîβuɣi kiɣasôh êβuɣi áɣiɣasôh êβuɣi kiɣasôh kiɣam lîβuɣi kiɣasôh kiɣam êβuɣi áɣiɣasôh kiɣam êβuɣi
3s kjâɣ lîβuɣi áɣjâɣ lîβuɣi kjâɣ êβuɣi áɣjâɣ êβuɣi kjâɣ kiɣam lîβuɣi kjâɣ kiɣam êβuɣi áɣjâɣ kiɣam êβuɣi


Infinite
Active
Present Past
Indicative lîβam êβam
Subjunctive lîβinam êβinam
Conditional lîβasam êβasam


Infinite
Passive
Present Past
Indicative kiɣam lîβuɣi kiɣam êβuɣi
Subjunctive kiɣinam lîβuɣi kiɣinam êβuɣi
Conditional kiɣasam lîβuɣi kiɣasam êβuɣi


Participles
Present Past
Active lîβíðə êβíðə
Passive lîβuɣi êβuɣi

Læntixu

Verb ʎiloɸæm‘, to see

Indicative
Present Continous present Past Continuous past Past perfect Future 1 Future 2 Future Perfect
1s ʎiloɸof owf ʎiloɸjiθu owf loʎiɸjiθu iwf ʎiloɸjiθu iwf loʎiɸjiθu gjixof ʎiloɸiñæm‘ jimof ʎiloɸiñæm‘ emof ʎiloɸiñæm‘
2s-3s ʎiloɸæh ojh ʎiloɸjiθu ojh loʎiɸjiθu joh ʎiloɸjiθu joh loʎiɸjiθu gjixæh ʎiloɸiñæm‘ jimæh ʎiloɸiñæm‘ emæh ʎiloɸiñæm‘
1p ʎiloɸonof onof ʎiloɸjiθu onof loʎiɸjiθu inof ʎiloɸjiθu inof loʎiɸjiθu gjixonof ʎiloɸiñæm‘ jimonof ʎiloɸiñæm‘ emonof ʎiloɸiñæm‘
2p-3p ʎiloɸonæh onæh ʎiloɸjiθu onæh loʎiɸjiθu inæh ʎiloɸjiθu inæh loʎiɸjiθu gjixonæh ʎiloɸiñæm‘ jimonæh ʎiloɸiñæm‘ emonæh ʎiloɸiñæm‘


Subjunctive
Present Past Past perfect
1s ʎiloɸiñof ojñof loʎiɸjiθu ijñof loʎiɸjiθu
2s-3s ʎiloɸiñæh ojñæh loʎiɸjiθu ijñæh loʎiɸjiθu
1s ʎiloɸiñonof ojñonof loʎiɸjiθu ijñonof loʎiɸjiθu
2s-3s ʎiloɸiñonæh ojñonæh loʎiɸjiθu ijñonæh loʎiɸjiθu


Conditional
Present Continuous present Past
1s ʎiloɸæsof ojsof ʎiloɸjiθu ojsof loʎiɸjiθu
2s-3s ʎiloɸæsæh ojsæh ʎiloɸjiθu ojsæh loʎiɸjiθu
1s ʎiloɸæsonof ojsonof ʎiloɸjiθu ojsonof loʎiɸjiθu
2s-3s ʎiloɸæsonæh ojsonæh ʎiloɸjiθu ojsonæh loʎiɸjiθu


Infinite
Active
Present Past
Indicative ʎiloɸæm‘ ojæm‘ loʎiɸjiθu
Subjunctive ʎiloɸiñæm‘ ojñæm‘ loʎiɸjiθu


Participles
Present Past
Active ʎiloɸjiθu loʎiɸjiθu
Passive ʎiloɸux‘ loʎiɸux‘

Ancient Figo

Verb līločem, to see

Indicative
Present Past Perfect Plusquamperfect Future Future perfect
1s līločow alolīčow līločagow alolīčagow līločiga imēhow alolīčiga imēhow
2s līločər alolīčər līločagər alolīčagər līločiga imēhər alolīčiga imēhər
3s līločeš alolīčeš līločageš alolīčageš līločiga imēheš alolīčiga imēheš
3s līloč alolīč līločag alolīčag līločiga imēh alolīčiga imēh
1d līločohi alolīčohi līločagohi alolīčagohi līločiga imēhohi alolīčiga imēhohi
2d līločəri alolīčəri līločagəri alolīčagəri līločiga imēhəri alolīčiga imēhəri
3d līločeši alolīčeši līločageši alolīčageši līločiga imēheši alolīčiga imēheši
3d līloči alolīči līločagi alolīčagi līločiga imēhi alolīčiga imēhi
1p līločohon alolīčohon līločagohon alolīčagohon līločiga imēhohon alolīčiga imēhohon
2p līločəron alolīčəron līločagəron alolīčagəron līločiga imēhəron alolīčiga imēhəron
3p līločešon alolīčešon līločagešon alolīčagešon līločiga imēhešon alolīčiga imēhešon
3p līločon alolīčon līločagon alolīčagon līločiga imēhon alolīčiga imēhon


Subjunctive
Present Past Perfect Plusquamperfect
1s līločočow alolīčočow līločočagow alolīčočagow
2s līločočər alolīčočər līločočagər alolīčočagər
3s līločočeš alolīčočeš līločočageš alolīčočageš
3s līločoč alolīčoč līločočag alolīčočag
1d līločočohi alolīčočohi līločočagohi alolīčočagohi
2d līločočəri alolīčočəri līločočagəri alolīčočagəri
3d līločočeši alolīčočeši līločočageši alolīčočageši
3d līločoči alolīčoči līločočagi alolīčočagi
1p līločočohon alolīčočohon līločočagohon alolīčočagohon
2p līločočəron alolīčočəron līločočagəron alolīčočagəron
3p līločočešon alolīčočešon līločočagešon alolīčočagešon
3p līločočon alolīčočon līločočagon alolīčočagon


Potential
Present Past Perfect Plusquamperfect
1s līločečow alolīčečow līločočagow alolīčočagow
2s līločečər alolīčečər līločečagər alolīčečagər
3s līločečeš alolīčečeš līločečageš alolīčečageš
3s līločeč alolīčeč līločečag alolīčečag
1d līločečohi alolīčečohi līločečagohi alolīčečagohi
2d līločočəri alolīčočəri līločočagəri alolīčočagəri
3d līločečeši alolīčečeši līločečageši alolīčečageši
3d līločeči alolīčeči līločočagi alolīčočagi
1p līločečohon alolīčečohon līločečagohon alolīčečagohon
2p līločečəron alolīčečəron līločečagəron alolīčečagəron
3p līločečešon alolīčečešon līločečagešon alolīčečagešon
3p līločečon alolīčečon līločečagon alolīčečagon


Indefinite
Present Past
Primary
Infinite
līločem alolīčem
Secondary
Infinite
līločiga alolīčiga
Agentive
Participle
līločīdu alolīčīdu
Passive
Participle
līločugi alolīčugi

Modern Figo

Verb řirušjid, to see

Participles
Active
Passive
Present řirušjid řirušug
Past aruřišjid aruřišug


Indicative
Present
Active
Passive
Positive
Negative
Positive
Negative
1s řirušjid wẽv řirušjid wĩvs řirušug wẽv řirušug wĩvs
2s řirušjid wẽr řirušjid wĩrs řirušug wẽr řirušug wĩrs
3s řirušjid wẽh řirušjid wĩs řirušug wẽh řirušug wĩs
1p řirušjidũ wẽnõ řirušjidũ wĩns řirušuɣĩ wẽnõ řirušuɣĩ wĩns
2p řirušjidũ wẽrõ řirušjidũ wĩrõs řirušuɣĩ wẽrõ řirušuɣĩ wĩrõs
3p řirušjidũ wẽžõ řirušjidũ wĩžõs řirušuɣĩ wẽžõ řirušuɣĩ wĩžõs


Indicative
Past
Active
Passive
Positive
Negative
Positive
Negative
1s řirušjid jẽv řirušjid jĩvs řirušug jẽv řirušug jĩvs
2s řirušjid jẽr řirušjid jĩrs řirušug jẽr řirušug jĩrs
3s řirušjid jẽh řirušjid jĩs řirušug jẽh řirušug jĩs
1p řirušjidũ jẽnõ řirušjidũ jĩns řirušuɣĩ jẽnõ řirušuɣĩ jĩns
2p řirušjidũ jẽrõ řirušjidũ jĩrõs řirušuɣĩ jẽrõ řirušuɣĩ jĩrõs
3p řirušjidũ jẽžõ řirušjidũ jĩžõs řirušuɣĩ jẽžõ řirušuɣĩ jĩžõs


Indicative
Imperfect
Active
Passive
Positive
Negative
Positive
Negative
1s aruřišjid wẽv aruřišjid wĩvs aruřišug wẽv aruřišug wĩvs
2s aruřišjid wẽr aruřišjid wĩrs aruřišug wẽr aruřišug wĩrs
3s aruřišjid wẽh aruřišjid wĩs aruřišug wẽh aruřišug wĩs
1p aruřišjidũ wẽnõ aruřišjidũ wĩns aruřišuɣĩ wẽnõ aruřišuɣĩ wĩns
2p aruřišjidũ wẽrõ aruřišjidũ wĩrõs aruřišuɣĩ wẽrõ aruřišuɣĩ wĩrõs
3p aruřišjidũ wẽžõ aruřišjidũ wĩžõs aruřišuɣĩ wẽžõ aruřišuɣĩ wĩžõs


Indicative
Past perfect
Active
Passive
Positive
Negative
Positive
Negative
1s aruřišjid jẽv aruřišjid jĩvs aruřišug jẽv aruřišug jĩvs
2s aruřišjid jẽr aruřišjid jĩrs aruřišug jẽr aruřišug jĩrs
3s aruřišjid jẽh aruřišjid jĩs aruřišug jẽh aruřišug jĩs
1p aruřišjidũ jẽnõ aruřišjidũ jĩns aruřišuɣĩ jẽnõ aruřišuɣĩ jĩns
2p aruřišjidũ jẽrõ aruřišjidũ jĩrõs aruřišuɣĩ jẽrõ aruřišuɣĩ jĩrõs
3p aruřišjidũ jẽžõ aruřišjidũ jĩžõs aruřišuɣĩ jẽžõ aruřišuɣĩ jĩžõs


Indicative
Future
Active
Passive
Positive
Negative
Positive
Negative
1s řirušjid mjov řirušjid mjuvs řirušug mjov řirušug mjuvs
2s řirušjid mjer řirušjid mjirs řirušug mjer řirušug mjirs
3s řirušjid mješ řirušjid mjiš řirušug mješ řirušug mjiš
1p řirušjidũ mjõ řirušjidũ mjũs řirušuɣĩ mjõ řirušuɣĩ mjũs
2p řirušjidũ mjerõ řirušjidũ mjirũs řirušuɣĩ mjerõ řirušuɣĩ mjirũs
3p řirušjidũ mježõ řirušjidũ mjižũs řirušuɣĩ mježõ řirušuɣĩ mjižũs


Indicative
Anterior future
Active
Passive
Positive
Negative
Positive
Negative
1s řirušjid imjov řirušjid imjuvs řirušug imjov řirušug imjuvs
2s řirušjid imir řirušjid imirs řirušug imir řirušug imirs
3s řirušjid imeš řirušjid imiš řirušug imeš řirušug imiš
1p řirušjidũ imjõ řirušjidũ imjũs řirušuɣĩ imjõ řirušuɣĩ imjũs
2p řirušjidũ imirõ řirušjidũ imirũs řirušuɣĩ imirõ řirušuɣĩ imirũs
3p řirušjidũ imižõ řirušjidũ imižũs řirušuɣĩ imižõ řirušuɣĩ imižũs


Indicative
Future in the past
Active
Passive
Positive
Negative
Positive
Negative
1s aruřišjid imjov aruřišjid imjuvs aruřišug imjov aruřišug imjuvs
2s aruřišjid imir aruřišjid imirs aruřišug imir aruřišug imirs
3s aruřišjid imeš aruřišjid imiš aruřišug imeš aruřišug imiš
1p aruřišjidũ imjõ aruřišjidũ imjũs aruřišuɣĩ imjõ aruřišuɣĩ imjũs
2p aruřišjidũ imirõ aruřišjidũ imirũs aruřišuɣĩ imirõ aruřišuɣĩ imirũs
3p aruřišjidũ imižõ aruřišjidũ imižũs aruřišuɣĩ imižõ aruřišuɣĩ imižũs


Subjunctive
Present
Active
Passive
Positive
Negative
Positive
Negative
1s řirušjid wũšev řirušjid wũšĩvs řirušug wũšev řirušug wũšĩvs
2s řirušjid wũšr řirušjid wũšris řirušug wũšr řirušug wũšris
3s řirušjid wũš řirušjid wũšis řirušug wũš řirušug wũšis
1p řirušjidũ wũšõ řirušjidũ wũšũs řirušuɣĩ wũšõ řirušuɣĩ wũšũs
2p řirušjidũ wũšrõ řirušjidũ wũšrũs řirušuɣĩ wũšrõ řirušuɣĩ wũšrũs
3p řirušjidũ wũžõ řirušjidũ wũžũs řirušuɣĩ wũžõ řirušuɣĩ wũžũs


Subjunctive
Past
Active
Passive
Positive
Negative
Positive
Negative
1s řirušjid jũšev řirušjid jũšĩvs řirušug jũšev řirušug jũšĩvs
2s řirušjid jũšr řirušjid jũšris řirušug jũšr řirušug jũšris
3s řirušjid jũš řirušjid jũšis řirušug jũš řirušug jũšis
1p řirušjidũ jũšõ řirušjidũ jũšũs řirušuɣĩ jũšõ řirušuɣĩ jũšũs
2p řirušjidũ jũšrõ řirušjidũ jũšrũs řirušuɣĩ jũšrõ řirušuɣĩ jũšrũs
3p řirušjidũ jũžõ řirušjidũ jũžũs řirušuɣĩ jũžõ řirušuɣĩ jũžũs


Subjunctive
Imperfect
Active
Passive
Positive
Negative
Positive
Negative
1s aruřišjid wũšev aruřišjid wũšĩvs aruřišug wũšev aruřišug wũšĩvs
2s aruřišjid wũšr aruřišjid wũšris aruřišug wũšr aruřišug wũšris
3s aruřišjid wũš aruřišjid wũšis aruřišug wũš aruřišug wũšis
1p aruřišjidũ wũšõ aruřišjidũ wũšũs aruřišuɣĩ wũšõ aruřišuɣĩ wũšũs
2p aruřišjidũ wũšrõ aruřišjidũ wũšrũs aruřišuɣĩ wũšrõ aruřišuɣĩ wũšrũs
3p aruřišjidũ wũžõ aruřišjidũ wũžũs aruřišuɣĩ wũžõ aruřišuɣĩ wũžũs


Subjunctive
Past perfect
Active
Passive
Positive
Negative
Positive
Negative
1s aruřišjid jũšev aruřišjid jũšĩvs aruřišug jũšev aruřišug jũšĩvs
2s aruřišjid jũšr aruřišjid jũšris aruřišug jũšr aruřišug jũšris
3s aruřišjid jũš aruřišjid jũšis aruřišug jũš aruřišug jũšis
1p aruřišjidũ jũšõ aruřišjidũ jũšũs aruřišuɣĩ jũšõ aruřišuɣĩ jũšũs
2p aruřišjidũ jũšrõ aruřišjidũ jũšrũs aruřišuɣĩ jũšrõ aruřišuɣĩ jũšrũs
3p aruřišjidũ jũžõ aruřišjidũ jũžũs aruřišuɣĩ jũžõ aruřišuɣĩ jũžũs


Conditional
Present
Active
Passive
Positive
Negative
Positive
Negative
1s řirušjid wĩšev řirušjid wĩšivs řirušug wĩšev řirušug wĩšivs
2s řirušjid wĩšr řirušjid wĩšris řirušug wĩšr řirušug wĩšris
3s řirušjid wĩh řirušjid wĩs řirušug wĩh řirušug wĩs
1p řirušjidũ wĩšõ řirušjidũ wĩšũs řirušuɣĩ wĩšõ řirušuɣĩ wĩšũs
2p řirušjidũ wĩšrõ řirušjidũ wĩšrũs řirušuɣĩ wĩšrõ řirušuɣĩ wĩšrũs
3p řirušjidũ wĩžõ řirušjidũ wĩžũs řirušuɣĩ wĩžõ řirušuɣĩ wĩžũs


Conditional
Past
Active
Passive
Positive
Negative
Positive
Negative
1s řirušjid jĩšev řirušjid jĩšivs řirušug jĩšev řirušug jĩšivs
2s řirušjid jĩšr řirušjid jĩšris řirušug jĩšr řirušug jĩšris
3s řirušjid jĩh řirušjid jĩs řirušug jĩh řirušug jĩs
1p řirušjidũ jĩšõ řirušjidũ jĩšũs řirušuɣĩ jĩšõ řirušuɣĩ jĩšũs
2p řirušjidũ jĩšrõ řirušjidũ jĩšrũs řirušuɣĩ jĩšrõ řirušuɣĩ jĩšrũs
3p řirušjidũ jĩžõ řirušjidũ jĩžũs řirušuɣĩ jĩžõ řirušuɣĩ jĩžũs


Conditional
Imperfect
Active
Passive
Positive
Negative
Positive
Negative
1s aruřišjid wĩšev aruřišjid wĩšivs aruřišug wĩšev aruřišug wĩšivs
2s aruřišjid wĩšr aruřišjid wĩšris aruřišug wĩšr aruřišug wĩšris
3s aruřišjid wĩh aruřišjid wĩs aruřišug wĩh aruřišug wĩs
1p aruřišjidũ wĩšõ aruřišjidũ wĩšũs aruřišuɣĩ wĩšõ aruřišuɣĩ wĩšũs
2p aruřišjidũ wĩšrõ aruřišjidũ wĩšrũs aruřišuɣĩ wĩšrõ aruřišuɣĩ wĩšrũs
3p aruřišjidũ wĩžõ aruřišjidũ wĩžũs aruřišuɣĩ wĩžõ aruřišuɣĩ wĩžũs


Conditional
Past perfect
Active
Passive
Positive
Negative
Positive
Negative
1s aruřišjid jĩšev aruřišjid jĩšivs aruřišug jĩšev aruřišug jĩšivs
2s aruřišjid jĩšr aruřišjid jĩšris aruřišug jĩšr aruřišug jĩšris
3s aruřišjid jĩh aruřišjid jĩs aruřišug jĩh aruřišug jĩs
1p aruřišjidũ jĩšõ aruřišjidũ jĩšũs aruřišuɣĩ jĩšõ aruřišuɣĩ jĩšũs
2p aruřišjidũ jĩšrõ aruřišjidũ jĩšrũs aruřišuɣĩ jĩšrõ aruřišuɣĩ jĩšrũs
3p aruřišjidũ jĩžõ aruřišjidũ jĩžũs aruřišuɣĩ jĩžõ aruřišuɣĩ jĩžũs


Resultative
Active
Passive
Positive
Negative
Positive
Negative
1s ruřišaža wẽv ruřišaža wĩvs - -
2s ruřišaža wẽr ruřišaža wĩrs - -
3s ruřišaža wẽh ruřišaža wĩs - -
1p ruřišaža wẽnõ ruřišaža wĩns - -
2p ruřišaža wẽrõ ruřišaža wĩrõs - -
3p ruřišaža wẽžõ ruřišaža wĩžõs - -

Biwdiw

Verb līlušiwgɛ, to see

Indicative
Imperfective present Perfective present Imperfective past Perfective past Imperfective future Resultative perfect Resultative plusquamperfect
1s līlušū lulīšū hɛlīlušū hɛlulīšū çɛňū līlušiwgɛ çɛňū hɛlulīšiwgɛ hɛçɛňū hɛlulīšiwgɛ
2s līlušir lulīšir hɛlīlušir hɛlulīšir çɛňir līlušiwgɛ çɛňir hɛlulīšiwgɛ hɛçɛňir hɛlulīšiwgɛ
3s līlušɛc lulīšɛc hɛlīlušɛc hɛlulīšɛc çɛňɛc līlušiwgɛ çɛňɛc hɛlulīšiwgɛ hɛçɛňɛc hɛlulīšiwgɛ
3s līluš lulīš hɛlīluš hɛlulīš çɛň līlušiwgɛ çɛň hɛlulīšiwgɛ hɛçɛň hɛlulīšiwgɛ
1d līlušiwhū lulīšiwhū hɛlīlušiwhū hɛlulīšiwhū çɛňiwhū līlušiwgɛ çɛňiwhū hɛlulīšiwgɛ hɛçɛňiwhū hɛlulīšiwgɛ
2d līlušiwhir lulīšiwhir hɛlīlušiwhir hɛlulīšiwhir çɛňiwhir līlušiwgɛ çɛňiwhir hɛlulīšiwgɛ hɛçɛňiwhir hɛlulīšiwgɛ
3d līlušiwcɛc lulīšiwcɛc hɛlīlušiwcɛc hɛlulīšiwcɛc çɛňiwcɛc līlušiwgɛ çɛňiwcɛc hɛlulīšiwgɛ hɛçɛňiwcɛc hɛlulīšiwgɛ
3d līlušiwh lulīšiwh hɛlīlušiwh hɛlulīšiwh çɛňiwh līlušiwgɛ çɛňiwh hɛlulīšiwgɛ hɛçɛňiwh hɛlulīšiwgɛ
1p līlušunū lulīšunū hɛlīlušunū hɛlulīšunū çɛňunū līlušiwgɛ çɛňunū hɛlulīšiwgɛ hɛçɛňunū hɛlulīšiwgɛ
2p līlušunir lulīšunir hɛlīlušunir hɛlulīšunir çɛňunir līlušiwgɛ çɛňunir hɛlulīšiwgɛ hɛçɛňunir hɛlulīšiwgɛ
3p līlušunjɛc lulīšunjɛc hɛlīlušunjɛc hɛlulīšunjɛc çɛňunjɛc līlušiwgɛ çɛňunjɛc hɛlulīšiwgɛ hɛçɛňunjɛc hɛlulīšiwgɛ
3p līlušun lulīšun hɛlīlušun hɛlulīšun çɛňun līlušiwgɛ çɛňun hɛlulīšiwgɛ hɛçɛňun hɛlulīšiwgɛ


Subjunctive
Imperfective present Perfective present Imperfective past Perfective past Imperfective future Resultative perfect Resultative plusquamperfect
1s līlušiwňū lulīšiwňū hɛlīlušiwňū hɛlulīšiwňū çɛňiwňū līlušiwgɛ çɛňiwňū hɛlulīšiwgɛ hɛçɛňiwňū hɛlulīšiwgɛ
2s līlušiwňir lulīšiwňir hɛlīlušiwňir hɛlulīšiwňir çɛňiwňir līlušiwgɛ çɛňiwňir hɛlulīšiwgɛ hɛçɛňiwňir hɛlulīšiwgɛ
3s līlušiwňɛc lulīšiwňɛc hɛlīlušiwňɛc hɛlulīšiwňɛc çɛňiwňɛc līlušiwgɛ çɛňiwňɛc hɛlulīšiwgɛ hɛçɛňiwňɛc hɛlulīšiwgɛ
3s līlušiwň lulīšiwň hɛlīlušiwň hɛlulīšiwň çɛňiwň līlušiwgɛ çɛňiwň hɛlulīšiwgɛ hɛçɛňiwň hɛlulīšiwgɛ
1d līlušiwňiwhū lulīšiwňiwhū hɛlīlušiwňiwhū hɛlulīšiwňiwhū çɛňiwňiwhū līlušiwňiwgɛ çɛňiwňiwhū hɛlulīšiwgɛ hɛçɛňiwňiwhū hɛlulīšiwgɛ
2d līlušiwňiwhir lulīšiwňiwhir hɛlīlušiwňiwhir hɛlulīšiwňiwhir çɛňiwňiwhir līlušiwňiwgɛ çɛňiwňiwhir hɛlulīšiwgɛ hɛçɛňiwňiwhir hɛlulīšiwgɛ
3d līlušiwňiwcɛc lulīšiwňiwcɛc hɛlīlušiwňiwcɛc hɛlulīšiwňiwcɛc çɛňiwňiwcɛc līlušiwňiwgɛ çɛňiwňiwcɛc hɛlulīšiwgɛ hɛçɛňiwňiwcɛc hɛlulīšiwgɛ
3d līlušiwňiwh lulīšiwňiwh hɛlīlušiwňiwh hɛlulīšiwňiwh çɛňiwňiwh līlušiwňiwgɛ çɛňiwňiwh hɛlulīšiwgɛ hɛçɛňiwňiwh hɛlulīšiwgɛ
1p līlušiwňunū lulīšiwňunū hɛlīlušiwňunū hɛlulīšiwňunū çɛňiwňunū līlušiwňiwgɛ çɛňiwňunū hɛlulīšiwgɛ hɛçɛňiwňunū hɛlulīšiwgɛ
2p līlušiwňunir lulīšiwňunir hɛlīlušiwňunir hɛlulīšiwňunir çɛňiwňunir līlušiwňiwgɛ çɛňiwňunir hɛlulīšiwgɛ hɛçɛňiwňunir hɛlulīšiwgɛ
3p līlušiwňunjɛc lulīšiwňunjɛc hɛlīlušiwňunjɛc hɛlulīšiwňunjɛc çɛňiwňunjɛc līlušiwňiwgɛ çɛňiwňunjɛc hɛlulīšiwgɛ hɛçɛňiwňunjɛc hɛlulīšiwgɛ
3p līlušiwňun lulīšiwňun hɛlīlušiwňun hɛlulīšiwňun çɛňiwňun līlušiwgɛ çɛňiwňun hɛlulīšiwgɛ hɛçɛňiwňun hɛlulīšiwgɛ


Optative
Imperfective present Perfective present Imperfective past Perfective past Imperfective future Resultative perfect Resultative plusquamperfect
1s līlušušū lulīšušū hɛlīlušušū hɛlulīšušū çɛňušū līlušiwgɛ çɛňušū hɛlulīšiwgɛ hɛçɛňušū hɛlulīšiwgɛ
2s līlušušir lulīšušir hɛlīlušušir hɛlulīšušir çɛňušir līlušiwgɛ çɛňušir hɛlulīšiwgɛ hɛçɛňušir hɛlulīšiwgɛ
3s līlušušɛc lulīšušɛc hɛlīlušušɛc hɛlulīšušɛc çɛňušɛc līlušiwgɛ çɛňušɛc hɛlulīšiwgɛ hɛçɛňušɛc hɛlulīšiwgɛ
3s līlušuš lulīšuš hɛlīluš hɛlulīšuš çɛňuš līlušiwgɛ çɛňuš hɛlulīšiwgɛ hɛçɛňuš hɛlulīšiwgɛ
1d līlušušiwhū lulīšušiwhū hɛlīlušušiwhū hɛlulīšušiwhū çɛňušiwhū līlušiwgɛ çɛňušiwhū hɛlulīšiwgɛ hɛçɛňušiwhū hɛlulīšiwgɛ
2d līlušušiwhir lulīšušiwhir hɛlīlušušiwhir hɛlulīšušiwhir çɛňušiwhir līlušiwgɛ çɛňušiwhir hɛlulīšiwgɛ hɛçɛňušiwhir hɛlulīšiwgɛ
3d līlušušiwcɛc lulīšušiwcɛc hɛlīlušušiwcɛc hɛlulīšušiwcɛc çɛňušiwcɛc līlušiwgɛ çɛňušiwcɛc hɛlulīšiwgɛ hɛçɛňušiwcɛc hɛlulīšiwgɛ
3d līlušušiwh lulīšušiwh hɛlīlušušiwh hɛlulīšušiwh çɛňušiwh līlušiwgɛ çɛňušiwh hɛlulīšiwgɛ hɛçɛňušiwh hɛlulīšiwgɛ
1p līlušušunū lulīšušunū hɛlīlušušunū hɛlulīšušunū çɛňušunū līlušiwgɛ çɛňušunū hɛlulīšiwgɛ hɛçɛňušunū hɛlulīšiwgɛ
2p līlušušunir lulīšušunir hɛlīlušušunir hɛlulīšušunir çɛňušunir līlušiwgɛ çɛňušunir hɛlulīšiwgɛ hɛçɛňušunir hɛlulīšiwgɛ
3p līlušušunjɛc lulīšušunjɛc hɛlīlušušunjɛc hɛlulīšušunjɛc çɛňušunjɛc līlušiwgɛ çɛňušunjɛc hɛlulīšiwgɛ hɛçɛňušunjɛc hɛlulīšiwgɛ
3p līlušušun lulīšušun hɛlīlušušun hɛlulīšušun çɛňušun līlušiwgɛ çɛňušun hɛlulīšiwgɛ hɛçɛňušun hɛlulīšiwgɛ


Potential
Imperfective present Perfective present Imperfective past Perfective past Imperfective future Resultative perfect Resultative plusquamperfect
1s līlušɛʈū lulīšɛʈū hɛlīlušɛʈū hɛlulīšɛʈū çɛňɛʈū līlušiwgɛ çɛňɛʈū hɛlulīšiwgɛ hɛçɛňɛʈū hɛlulīšiwgɛ
2s līlušɛʈir lulīšɛʈir hɛlīlušɛʈir hɛlulīšɛʈir çɛňɛʈir līlušiwgɛ çɛňɛʈir hɛlulīšiwgɛ hɛçɛňɛʈir hɛlulīšiwgɛ
3s līlušɛcɛc lulīšɛcɛc hɛlīlušɛcɛc hɛlulīšɛcɛc çɛňɛcɛc līlušiwgɛ çɛňɛcɛc hɛlulīšiwgɛ hɛçɛňɛcɛc hɛlulīšiwgɛ
3s līlušɛʈ lulīšɛʈ hɛlīlušɛʈ hɛlulīšɛʈ çɛňɛʈ līlušiwgɛ çɛňɛʈ hɛlulīšiwgɛ hɛçɛňɛʈ hɛlulīšiwgɛ
1d līlušɛʈiwhū lulīšɛʈiwhū hɛlīlušɛʈiwhū hɛlulīšɛʈiwhū çɛňɛʈiwhū līlušiwgɛ çɛňɛʈiwhū hɛlulīšiwgɛ hɛçɛňɛʈiwhū hɛlulīšiwgɛ
2d līlušɛʈiwhir lulīšɛʈiwhir hɛlīlušɛʈiwhir hɛlulīšɛʈiwhir çɛňɛʈiwhir līlušiwgɛ çɛňɛʈiwhir hɛlulīšiwgɛ hɛçɛňɛʈiwhir hɛlulīšiwgɛ
3d līlušɛʈiwcɛc lulīšɛʈiwcɛc hɛlīlušɛʈiwcɛc hɛlulīšɛʈiwcɛc çɛňɛʈiwcɛc līlušiwgɛ çɛňɛʈiwcɛc hɛlulīšiwgɛ hɛçɛňɛʈiwcɛc hɛlulīšiwgɛ
3d līlušɛʈiwh lulīšɛʈiwh hɛlīlušɛʈiwh hɛlulīšɛʈiwh çɛňɛʈiwh līlušiwgɛ çɛňɛʈiwh hɛlulīšiwgɛ hɛçɛňɛʈiwh hɛlulīšiwgɛ
1p līlušɛʈunū lulīšɛʈunū hɛlīlušɛʈunū hɛlulīšɛʈunū çɛňɛʈunū līlušiwgɛ çɛňɛʈunū hɛlulīšiwgɛ hɛçɛňɛʈunū hɛlulīšiwgɛ
2p līlušɛʈunir lulīšɛʈunir hɛlīlušɛʈunir hɛlulīšɛʈunir çɛňɛʈunir līlušiwgɛ çɛňɛʈunir hɛlulīšiwgɛ hɛçɛňɛʈunir hɛlulīšiwgɛ
3p līlušɛʈunjɛc lulīšɛʈunjɛc hɛlīlušɛʈunjɛc hɛlulīšɛʈunjɛc çɛňɛʈunjɛc līlušiwgɛ çɛňɛʈunjɛc hɛlulīšiwgɛ hɛçɛňɛʈunjɛc hɛlulīšiwgɛ
3p līlušɛʈun lulīšɛʈun hɛlīlušɛʈun hɛlulīšɛʈun çɛňɛʈun līlušiwgɛ çɛňɛʈun hɛlulīšiwgɛ hɛçɛňɛʈun hɛlulīšiwgɛ


Infinite
Imperfective present Perfective present Imperfective past Perfective past
Indicative līlušiwgɛ lulīšiwgɛ hɛlīlušiwgɛ hɛlulīšiwgɛ
Subjunctive līlušiwňiwgɛ lulīšiwňiwgɛ hɛlīlušiwňiwgɛ hɛlulīšiwňiwgɛ
Optative līlušušiwgɛ lulīšušiwgɛ hɛlīlušušiwgɛ hɛlulīšušiwgɛ
Potential līlušɛʈiwgɛ lulīšɛʈiwgɛ hɛlīlušɛʈiwgɛ hɛlulīšɛʈiwgɛ


Participles
Imperfective present Perfective present Imperfective past Perfective past
Agentive līlušīdu lulīšīdu hɛlīlušīdu hɛlulīšīdu
Passive līlušugiw lulīšugiw hɛlīlušugiw hɛlulīšugiw

Gəjlnigo

Verb ləjužəjge, to see

Indicative
Imperfective present Imperfective future Perfective future Imperfective past Perfective past
1s ləjužɔ ləjužəjgehɔ ejjužəjgehɔ ləjužəjdo ejjužəjdo
2s ləjužih ləjužəjgehih ejjužəjgehih
3s ləjuš ləjužəjgeh ejjužəjgeh
1p ləjužunɔ ləjužəjgehunɔ ejjužəjgehunɔ ləjužəjduno ejjužəjduno
2p ləjužunih ləjužəjgehunih ejjužəjgehunih
3p ləjužun ləjužəjgehun ejjužəjgehun


Conditional
Imperfective present Imperfective future Perfective future Imperfective past Perfective past
1s ləjužužɔ ləjužužəjgehɔ ejjužužəjgehɔ ləjužužəjdo ejjužužəjdo
2s ləjužužih ləjužužəjgehih ejjužužəjgehih
3s ləjužuš ləjužužəjgeh ejjužužəjgeh
1p ləjužužunɔ ləjužužəjgehunɔ ejjužužəjgehunɔ ləjužužəjduno ejjužužəjduno
2p ləjužužunih ləjužužəjgehunih ejjužužəjgehunih
3p ləjužužun ləjužužəjgehun ejjužužəjgehun


Infinite
Imperfective Perfective
ləjužəjge ejjužəjge


Participle
Imperfective Perfective
Indicative ləjužuǵ ejjužuǵ
Conditional ləjužužuǵ ejjužužuǵ

Cärähə

Verb rīrusühä, to see

Active
Indicative
Present Past Present continuous Perfect Past continous Plusquamperfect Future Future perfect Future in past
1s rīrusü rurīsü cänü rīrusīdə cänü rurīsīdə häcänü rīrusīdə häcänü rurīsīdə cänü rīrusühä cänü rurīsühä häcänü rīrusühä
2s rīrusir rurīsir cänir rīrusīdə cänir rurīsīdə häcänir rīrusīdə häcänir rurīsīdə cänir rīrusühä cänir rurīsühä häcänir rīrusühä
3s rīruśäh rurīśäh cän rīrusīdə cän rurīsīdə häcän rīrusīdə häcän rurīsīdə cän rīrusühä cän rurīsühä häcän rīrusühä
1p rīrusunü rurīsunü cänunü rīrusīdənə cänunü rurīsīdənə häcänunü rīrusīdənə häcänunü rurīsīdənə cänunü rīrusühä cänunü rurīsühä häcänunü rīrusühä
2p rīrusunir rurīsunir cänunir rīrusīdənə cänunir rurīsīdənə häcänunir rīrusīdənə häcänunir rurīsīdənə cänunir rīrusühä cänunir rurīsühä häcänunir rīrusühä
3p rīrusuńäh rurīsuńäh cänun rīrusīdənə cänun rurīsīdənə häcänun rīrusīdənə häcänun rurīsīdənə cänun rīrusühä cänun rurīsühä häcänun rīrusühä


Passive
Indicative
Present Past Perfect Plusquamperfect Future Future perfect Future in past
1s cänü rīruśuhi häcänü rīruśuhi cänü rurīśuhi häcänü rurīśuhi cänü cänühä rīruśuhi cänü cänühä rurīśuhi häcänü cänühä rīruśuhi
2s cänir rīruśuhi häcänir rīruśuhi cänir rurīśuhi häcänir rurīśuhi cänir cänühä rīruśuhi cänir cänühä rurīśuhi häcänir cänühä rīruśuhi
1s cän rīruśuhi häcän rīruśuhi cän rurīśuhi häcän rurīśuhi cän cänühä rīruśuhi cän cänühä rurīśuhi häcän cänühä rīruśuhi
1p cänunü rīruśuhi häcänunü rīruśuhi cänunü rurīśuhi häcänunü rurīśuhi cänunü cänühä rīruśuhi cänunü cänühä rurīśuhi häcänunü cänühä rīruśuhi
2p cänunir rīruśuhi häcänunir rīruśuhi cänunir rurīśuhi häcänunir rurīśuhi cänunir cänühä rīruśuhi cänunir cänühä rurīśuhi häcänunir cänühä rīruśuhi
1p cänun rīruśuhi häcänun rīruśuhi cänun rurīśuhi häcänun rurīśuhi cänun cänühä rīruśuhi cänun cänühä rurīśuhi häcänun cänühä rīruśuhi


Active
Subjunctive
Present Past Present continuous Perfect Past continous Plusquamperfect Future Future perfect Future in past
1s rīrusünü rurīsünü cänünü rīrusīdə cänünü rurīsīdə häcänünü rīrusīdə häcänünü rurīsīdə cänünü rīrusühä cänünü rurīsühä häcänünü rīrusühä
2s rīrusünir rurīsünir cänünir rīrusīdə cänünir rurīsīdə häcänünir rīrusīdə häcänünir rurīsīdə cänünir rīrusühä cänünir rurīsühä häcänünir rīrusühä
3s rīrusuńäh rurīsuńäh cänün rīrusīdə cänün rurīsīdə häcänün rīrusīdə häcänün rurīsīdə cänün rīrusühä cänün rurīsühä häcänün rīrusühä
1p rīrusünunü rurīsünunü cänünunü rīrusīdənə cänünunü rurīsīdənə häcänünunü rīrusīdənə häcänünunü rurīsīdənə cänünunü rīrusühä cänünunü rurīsühä häcänünunü rīrusühä
2p rīrusünunir rurīsünunir cänünunir rīrusīdənə cänünunir rurīsīdənə häcänünunir rīrusīdənə häcänünunir rurīsīdənə cänünunir rīrusühä cänünunir rurīsühä häcänünunir rīrusühä
3p rīrusünuńäh rurīsünuńäh cänünun rīrusīdənə cänünun rurīsīdənə häcänünun rīrusīdənə häcänünun rurīsīdənə cänünun rīrusühä cänünun rurīsühä häcänünun rīrusühä


Passive
Subjunctive
Present Past Perfect Plusquamperfect Future Future perfect Future in past
1s cänünü rīruśuhi häcänünü rīruśuhi cänünü rurīśuhi häcänünü rurīśuhi cänünü cänühä rīruśuhi cänünü cänühä rurīśuhi häcänünü cänühä rīruśuhi
2s cänünir rīruśuhi häcänünir rīruśuhi cänünir rurīśuhi häcänünir rurīśuhi cänünir cänühä rīruśuhi cänünir cänühä rurīśuhi häcänünir cänühä rīruśuhi
3s cänün rīruśuhi häcänün rīruśuhi cänün rurīśuhi häcänün rurīśuhi cänün cänühä rīruśuhi cänün cänühä rurīśuhi häcänün cänühä rīruśuhi
1p cänünunü rīruśuhi häcänünunü rīruśuhi cänünunü rurīśuhi häcänünunü rurīśuhi cänünunü cänühä rīruśuhi cänünunü cänühä rurīśuhi häcänünunü cänühä rīruśuhi
2p cänünunir rīruśuhi häcänünunir rīruśuhi cänünunir rurīśuhi häcänünunir rurīśuhi cänünunir cänühä rīruśuhi cänünunir cänühä rurīśuhi häcänünunir cänühä rīruśuhi
3p cänünun rīruśuhi häcänünun rīruśuhi cänünun rurīśuhi häcänünun rurīśuhi cänünun cänühä rīruśuhi cänünun cänühä rurīśuhi häcänünun cänühä rīruśuhi


Active
Optative
Present Past Present continuous Perfect Past continous Plusquamperfect Future Future perfect Future in past
1s rīrususü rurīsusü cänü rīrususīdə cänü rurīsusīdə häcänusü rīrusīdə häcänusü rurīsīdə cänusü rīrusühä cänusü rurīsühä häcänusü rīrusühä
2s rīrususir rurīsusir cänusir rīrusīdə cänusir rurīsīdə häcänusir rīrusīdə häcänusir rurīsīdə cänusir rīrusühä cänusir rurīsühä häcänusir rīrusühä
3s rīrusuśäh rurīsuśäh cänus rīrusīdə cänus rurīsīdə häcänus rīrusīdə häcänus rurīsīdə cänus rīrusühä cänus rurīsühä häcänus rīrusühä
1p rīrususunü rurīsusunü cänusunü rīrusīdənə cänusunü rurīsīdənə häcänusunü rīrusīdənə häcänusunü rurīsīdənə cänusunü rīrusühä cänusunü rurīsühä häcänusunü rīrusühä
2p rīrususunir rurīsusunir cänusunir rīrusīdənə cänusunir rurīsīdənə häcänusunir rīrusīdənə häcänusunir rurīsīdənə cänusunir rīrusühä cänusunir rurīsühä häcänusunir rīrusühä
3p rīrususuńäh rurīsusuńäh cänusun rīrusīdənə cänusun rurīsīdənə häcänusun rīrusīdənə häcänusun rurīsīdənə cänusun rīrusühä cänusun rurīsühä häcänusun rīrusühä


Passive
Optative
Present Past Perfect Plusquamperfect Future Future perfect Future in past
1s cänusü rīruśuhi häcänusü rīruśuhi cänusü rurīśuhi häcänusü rurīśuhi cänusü cänühä rīruśuhi cänusü cänühä rurīśuhi häcänusü cänühä rīruśuhi
2s cänusir rīruśuhi häcänusir rīruśuhi cänusir rurīśuhi häcänusir rurīśuhi cänusir cänühä rīruśuhi cänusir cänühä rurīśuhi häcänusir cänühä rīruśuhi
3s cänus rīruśuhi häcänus rīruśuhi cänus rurīśuhi häcänus rurīśuhi cänus cänühä rīruśuhi cänus cänühä rurīśuhi häcänus cänühä rīruśuhi
1p cänusunü rīruśuhi häcänusunü rīruśuhi cänusunü rurīśuhi häcänusunü rurīśuhi cänusunü cänühä rīruśuhi cänusunü cänühä rurīśuhi häcänusunü cänühä rīruśuhi
2p cänusunir rīruśuhi häcänusunir rīruśuhi cänusunir rurīśuhi häcänusunir rurīśuhi cänusunir cänühä rīruśuhi cänusunir cänühä rurīśuhi häcänusunir cänühä rīruśuhi
3p cänusun rīruśuhi häcänusun rīruśuhi cänusun rurīśuhi häcänusun rurīśuhi cänusun cänühä rīruśuhi cänusun cänühä rurīśuhi häcänusun cänühä rīruśuhi


Active
Potential
Present Past Present continuous Perfect Past continous Plusquamperfect Future Future perfect Future in past
1s rīruśäɕü rurīśäɕü cänünü rīrusīdə cäńäɕü rurīsīdə häcäńäɕü rīrusīdə häcäńäɕü rurīsīdə cäńäɕü rīrusühä cäńäɕü rurīsühä häcäńäɕü rīrusühä
2s rīruśäɕir rurīśäɕir cäńäɕir rīrusīdə cäńäɕir rurīsīdə häcäńäɕir rīrusīdə häcäńäɕir rurīsīdə cäńäɕir rīrusühä cäńäɕir rurīsühä häcäńäɕir rīrusühä
3s rīruśäɕäh rurīśäɕäh cäńäɕ rīrusīdə cäńäɕ rurīsīdə häcäńäɕ rīrusīdə häcäńäɕ rurīsīdə cäńäɕ rīrusühä cäńäɕ rurīsühä häcäńäɕ rīrusühä
1p rīruśäɕunü rurīśäɕunü cäńäɕunü rīrusīdənə cäńäɕunü rurīsīdənə häcäńäɕunü rīrusīdənə häcäńäɕunü rurīsīdənə cäńäɕunü rīrusühä cäńäɕunü rurīsühä häcäńäɕunü rīrusühä
2p rīruśäɕunir rurīśäɕunir cäńäɕunir rīrusīdənə cäńäɕunir rurīsīdənə häcäńäɕunir rīrusīdənə häcäńäɕunir rurīsīdənə cäńäɕunir rīrusühä cäńäɕunir rurīsühä häcäńäɕunir rīrusühä
3p rīruśäɕuńäh rurīśäɕuńäh cäńäɕun rīrusīdənə cäńäɕun rurīsīdənə häcäńäɕun rīrusīdənə häcäńäɕun rurīsīdənə cäńäɕun rīrusühä cäńäɕun rurīsühä häcäńäɕun rīrusühä


Passive
Indicative
Present Past Perfect Plusquamperfect Future Future perfect Future in past
1s cäńäɕü rīruśuhi häcäńäɕü rīruśuhi cäńäɕü rurīśuhi häcäńäɕü rurīśuhi cäńäɕü cänühä rīruśuhi cäńäɕü cänühä rurīśuhi häcäńäɕü cänühä rīruśuhi
2s cäńäɕir rīruśuhi häcäńäɕir rīruśuhi cäńäɕir rurīśuhi häcäńäɕir rurīśuhi cäńäɕir cänühä rīruśuhi cäńäɕir cänühä rurīśuhi häcäńäɕir cänühä rīruśuhi
3s cäńäɕ rīruśuhi häcäńäɕ rīruśuhi cäńäɕ rurīśuhi häcäńäɕ rurīśuhi cäńäɕ cänühä rīruśuhi cäńäɕ cänühä rurīśuhi häcäńäɕ cänühä rīruśuhi
1p cäńäɕunü rīruśuhi häcäńäɕunü rīruśuhi cäńäɕunü rurīśuhi häcäńäɕunü rurīśuhi cäńäɕunü cänühä rīruśuhi cäńäɕunü cänühä rurīśuhi häcäńäɕunü cänühä rīruśuhi
2p cäńäɕunir rīruśuhi häcäńäɕunir rīruśuhi cäńäɕunir rurīśuhi häcäńäɕunir rurīśuhi cäńäɕunir cänühä rīruśuhi cäńäɕunir cänühä rurīśuhi häcäńäɕunir cänühä rīruśuhi
3p cäńäɕun rīruśuhi häcäńäɕun rīruśuhi cäńäɕun rurīśuhi häcäńäɕun rurīśuhi cäńäɕun cänühä rīruśuhi cäńäɕun cänühä rurīśuhi häcäńäɕun cänühä rīruśuhi


Indefinite
Present Past
Infinite rīrusühä rurīsühä
Active
Participle
rīrusīdə rurīsīdə
Passive
Participle
rīruśuhi rurīśuhi

Viwdiwgu

Verb līlužiwgɛ, to see

Indicative
Imperfective present Imperfective future Perfective future Imperfective past Perfective past
1s līlužū līlužiwçū lulīžū līlužīdu lulīžīdu
2s līlužir līlužiwçir lulīžir
3s līlužɛc līlužiwčɛc lulīžɛc
1d līlužiwhū līlužiwçiwhū lulīžiwhū līlužīduhiw lulīžīduhiw
2d līlužiwhir līlužiwçiwhir lulīžiwhir
3d līlužiwcɛc līlužiwçiwcɛc lulīžiwcɛc
1p līlužü līlužiwçü lulīžü līlužīdū lulīžīdū
2p līlužür līlužiwçür lulīžür
3p līlužünjɛc līlužiwçünjɛc lulīžünjɛc


Subjunctive
Imperfective present Imperfective future Perfective future Imperfective past Perfective past
1s līlužiwňū līlužiwňiwçū lulīžiwňū līlužiwňīdu lulīžiwňīdu
2s līlužiwňir līlužiwňiwçir lulīžiwňir
3s līlužiwňɛc līlužiwňiwčɛc lulīžiwňɛc
1d līlužiwňiwhū līlužiwňiwçiwhū lulīžiwňiwhū līlužiwňīduhiw lulīžiwňīduhiw
2d līlužiwňiwhir līlužiwňiwçiwhir lulīžiwňiwhir
3d līlužiwňiwcɛc līlužiwňiwçiwcɛc lulīžiwňiwcɛc
1p līlužiwňü līlužiwňiwçü lulīžiwňü līlužiwňīdū lulīžiwňīdū
2p līlužiwňür līlužiwňiwçür lulīžiwňür
3p līlužiwňünjɛc līlužiwňiwçünjɛc lulīžiwňünjɛc


Potential
Imperfective present Imperfective future Perfective future Imperfective past Perfective past
1s līlužɛtsū līlužɛtsiwçū lulīžɛtsū līlužɛtsīdu lulīžɛtsīdu
2s līlužɛtsir līlužɛtsiwçir lulīžɛtsir
3s līlužɛcɛc līlužɛtsiwčɛc lulīžɛcɛc
1d līlužiwhū līlužɛtsiwçiwhū lulīžɛtsiwhū līlužɛtsīduhiw lulīžɛtsīduhiw
2d līlužɛtsiwhir līlužɛtsiwçiwhir lulīžɛtsiwhir
3d līlužɛtsiwcɛc līlužɛtsiwçiwcɛc lulīžɛtsiwcɛc
1p līlužɛtsü līlužɛtsiwçü lulīžɛtsü līlužɛtsīdū lulīžɛtsīdū
2p līlužɛtsür līlužɛtsiwçür lulīžɛtsür
3p līlužɛtsünjɛc līlužɛtsiwçünjɛc lulīžɛtsünjɛc


Indefinite moods
Imperfective Perfective
Infinite līlužiwgɛ lulīžiwgɛ
Participle līlužuɣi lulīžuɣi

Jeʂtəra

Verb līloṕəme, to see

Indicative
Imperfective
present
Perfective
present
Imperfective
past
Perfective
past
Imperfective
future
1s līloṕol lolīṕol ʔalīloṕol ʔalolīṕol ʔəɳol līloṕəme
2s līloṕer lolīṕer ʔalīloṕer ʔalolīṕer ʔəɳer līloṕəme
3s līloṕət́ lolīṕət́ ʔalīloṕət́ ʔalolīṕət́ ʔəɳət́ līloṕəme
3s līloṕ lolīṕ ʔalīloṕ ʔalolīṕ ʔəɳ līloṕəme
1p līloṕolon lolīṕolon ʔalīloṕolon ʔalolīṕolon ʔəɳolon līloṕəme
2p līloṕeron lolīṕeron ʔalīloṕeron ʔalolīṕeron ʔəɳeron līloṕəme
3p līloṕət́on lolīṕət́on ʔalīloṕət́on ʔalolīṕət́on ʔəɳət́on līloṕəme
3p līloṕon lolīṕon ʔalīloṕon ʔalolīṕon ʔəɳon līloṕəme


Subjunctive
Imperfective
present
Perfective
present
Imperfective
past
Perfective
past
Imperfective
future
1s līloṕiəɳol lolīṕiəɳol ʔalīloṕiəɳol ʔalolīṕiəɳol ʔəɳiəɳol līloṕəme
2s līloṕiəɳer lolīṕiəɳer ʔalīloṕiəɳer ʔalolīṕiəɳer ʔəɳiəɳer līloṕəme
3s līloṕiəɳət́ lolīṕiəɳət́ ʔalīloṕiəɳət́ ʔalolīṕiəɳət́ ʔəɳiəɳət́ līloṕəme
3s līloṕiəɳ lolīṕiəɳ ʔalīloṕiəɳ ʔalolīṕiəɳ ʔəɳiəɳ līloṕəme
1p līloṕiəɳolon lolīṕiəɳolon ʔalīloṕiəɳolon ʔalolīṕiəɳolon ʔəɳiəɳolon līloṕəme
2p līloṕiəɳeron lolīṕiəɳeron ʔalīloṕiəɳeron ʔalolīṕiəɳeron ʔəɳiəɳeron līloṕəme
3p līloṕiəɳət́on lolīṕiəɳət́on ʔalīloṕiəɳət́on ʔalolīṕiəɳət́on ʔəɳiəɳət́on līloṕəme
3p līloṕiəɳon lolīṕiəɳon ʔalīloṕiəɳon ʔalolīṕiəɳon ʔəɳiəɳon līloṕəme


Conditional
Imperfective
present
Perfective
present
Imperfective
past
Perfective
past
Imperfective
future
1s līloṕoṕol lolīṕoṕol ʔalīloṕoṕol ʔalolīṕoṕol ʔəɳoṕol līloṕəme
2s līloṕoṕer lolīṕoṕer ʔalīloṕoṕer ʔalolīṕoṕer ʔəɳoṕer līloṕəme
3s līloṕoṕət́ lolīṕoṕət́ ʔalīloṕoṕət́ ʔalolīṕoṕət́ ʔəɳoṕət́ līloṕəme
3s līloṕoṕ lolīṕoṕ ʔalīloṕoṕ ʔalolīṕoṕ ʔəɳoṕ līloṕəme
1p līloṕoṕolon lolīṕoṕolon ʔalīloṕoṕolon ʔalolīṕoṕolon ʔəɳoṕolon līloṕəme
2p līloṕoṕeron lolīṕoṕeron ʔalīloṕoṕeron ʔalolīṕoṕeron ʔəɳoṕeron līloṕəme
3p līloṕoṕət́on lolīṕoṕət́on ʔalīloṕoṕət́on ʔalolīṕoṕət́on ʔəɳoṕət́on līloṕəme
3p līloṕoṕon lolīṕoṕon ʔalīloṕoṕon ʔalolīṕoṕon ʔəɳoṕon līloṕəme


Indefinite moods
Imperfective
present
Perfective
present
Imperfective
past
Perfective
past
Infinite līloṕəme lolīṕəme ʔalīloṕəme ʔalolīṕəme
Active
Participle
līloṕīto lolīṕīto ʔalīloṕīto ʔalolīṕīto
Passive
Participle
līloṕəwkiə lolīṕəwkiə ʔalīloṕəwkiə ʔalolīṕəwkiə

Βaβar

Verb ɸaq, to see

Active
Indicative
Imperfective Perfective Continous Resultative
1s ɸaquš ɸāquš ɸaqurā sūš ɸāqurā sūš
2s ɸaqum ɸāqum ɸaqurā sūm ɸāqurā sūm
3s ɸaquɣ ɸāquɣ ɸaqurā sūɣ ɸāqurā sūɣ
1p ɸaqūža ɸāqūža ɸaqurā sūža ɸāqurā sūža
2p ɸaqūku ɸāqūku ɸaqurā sūku ɸāqurā sūku
3p ɸaqūç ɸāqūç ɸaqurā sūç ɸāqurā sūç


Active
Subjunctive
Imperfective Perfective Continous Resultative
1s ɸaqūš ɸāqūš ɸaqurā sjaš ɸāqurā sjaš
2s ɸaqūm ɸāqūm ɸaqurā sjam ɸāqurā sjam
3s ɸaqūɣ ɸāqūɣ ɸaqurā sjaɣ ɸāqurā sjaɣ
1p ɸaqujža ɸāqujža ɸaqurā sjaža ɸāqurā sjaža
2p ɸaqujku ɸāqujku ɸaqurā sjaku ɸāqurā sjaku
3p ɸaqujç ɸāqujç ɸaqurā sjaç ɸāqurā sjaç


Active
Imperative
Imperfective Perfective
2s ɸaq ɸāq
2p ɸaq ɸāq

Memniq

Verb ťerkel, to see

Active
Indicative
Imperfective
Perfective
Present Past Future Perfect Past Future
1s joťreku ťreku juťreku joťereku ťereku juťereku
2s jaťreku ťreko jöťreku jaťireku ťireku jöťireku
3s jaťreke ťreke jöťreke jaťerek ťerek jöťerek
1p ťrekem ťrekim ëťrekem ťerekim ťerekem ëťerekem
2p ťrekeš ťrekiš ëťrekeš ťirekiš ťirekeš ëťirekeš
3p ťreket ťrekit ëťreket ťerekit ťereket ëťereket


Active
Subjunctive
Imperfective
Perfective
Present Past Future Perfect Past Future
1s joťräku ťräku juťräku joťeräku ťeräku juťeräku
2s jaťräku ťräko jöťräku jaťiräku ťiräku jöťiräku
3s jaťräke ťräke jöťräke jaťeräk ťeräk jöťeräk
1p ťräkem ťräkim ëťräkem ťeräkim ťeräkem ëťeräkem
2p ťräkeš ťräkiš ëťräkeš ťiräkiš ťiräkeš ëťiräkeš
3p ťräket ťräkit ëťräket ťeräkit ťeräket ëťeräket


Active
Conditional
Imperfective
Perfective
Present Past Future Perfect Past Future
1s joťraku ťraku juťraku joťeraku ťeraku juťeraku
2s jaťraku ťrako jöťraku jaťiraku ťiraku jöťiraku
3s jaťrake ťrake jöťrake jaťerak ťerak jöťerak
1p ťrakem ťrakim ëťrakem ťerakim ťerakem ëťerakem
2p ťrakeš ťrakiš ëťrakeš ťirakiš ťirakeš ëťirakeš
3p ťraket ťrakit ëťraket ťerakit ťeraket ëťeraket


Active
Optative
Imperfective
Perfective
Present Past Future Perfect Past Future
1s joťriku ťriku juťriku joťeriku ťeriku juťeriku
2s jaťriku ťriko jöťriku jaťiriku ťiriku jöťiriku
3s jaťrike ťrike jöťrike jaťerik ťerik jöťerik
1p ťrikem ťrikim ëťrikem ťerikim ťerikem ëťerikem
2p ťrikeš ťrikiš ëťrikeš ťirikiš ťirikeš ëťirikeš
3p ťriket ťrikit ëťriket ťerikit ťeriket ëťeriket

Æbbro

Verb tuurkar, to see

Active
Positive
Indicative
Repetitive Progressive Perfect Resultative
Present tuurkar tuurkarom tuurkarap tuurkarunn
Past tuurkaruud tuurkaromuud tuurkarapudd tuurkarunnuud
Future tuurkaroow tuurkaromoow tuurkarapoow tuurkarunnoow


Active
Negative
Indicative
Repetitive Progressive Perfect Resultative
Present tuurkaral tuurkaromal tuurkarapal tuurkarunnal
Past tuurkaroor tuurkaromoor tuurkarapoor tuurkarunnoor
Future tuurkaruubb tuurkaromuubb tuurkarapuubb tuurkarunnuubb


Active
Positive
Optative
Repetitive Progressive Perfect Resultative
Present tuurkarull tuurkarullom tuurkarullap tuurkarullunn
Past tuurkarulluud tuurkarullomuud tuurkarullapudd tuurkarullunnuud
Future tuurkarulloow tuurkarullomoow tuurkarullapoow tuurkarullunnoow


Active
Negative
Optative
Repetitive Progressive Perfect Resultative
Present tuurkarullal tuurkarullomal tuurkarullapal tuurkarullunnal
Past tuurkarulloor tuurkarullomoor tuurkarullapoor tuurkarullunnoor
Future tuurkarulluubb tuurkarullomuubb tuurkarullapuubb tuurkarullunnuubb


Active
Positive
Potential
Repetitive Progressive Perfect Resultative
Present tuurkarogg tuurkaroggom tuurkaroggap tuurkaroggunn
Past tuurkarogguud tuurkaroggomuud tuurkaroggapudd tuurkaroggunnuud
Future tuurkaroggoow tuurkaroggomoow tuurkaroggapoow tuurkaroggunnoow


Active
Negative
Potential
Repetitive Progressive Perfect Resultative
Present tuurkaroggal tuurkaroggomal tuurkaroggapal tuurkaroggunnal
Past tuurkaroggoor tuurkaroggomoor tuurkaroggapoor tuurkaroggunnoor
Future tuurkarogguubb tuurkaroggomuubb tuurkaroggapuubb tuurkaroggunnuubb


Active
Positive
Imperative
Repetitive Progressive Perfect Resultative
Present tuurkar tuurkarom - -
Past - - - -
Future - - - -


Active
Negative
Imperative
Repetitive Progressive Perfect Resultative
Present tuurkaral tuurkaromal - -
Past - - - -
Future - - - -

Dʰakʰi

Verb -uːska, to see

Habitual
-
Positive
Main
- 1-sg 1a-sg 2-sg 3-sg 3a-sg 4-sg 5-sg 6-sg 6a-sg 7-sg 7a-sg 8-sg 9-sg 1p-sg 2p-sg dim.-sg
1-sg kuːska kokuːska kokuːska kəruːska kumuːska kumuːska kəgʰuːska kepuːska kutuːska kutuːska kəquːska kəquːska kaluːska kidʰuːska koṅuːska kəguːska kəsuːska
1a-sg kuːska kokuːska kokuːska kəruːska kumuːska kumuːska kəgʰuːska kepuːska kutuːska kutuːska kəquːska kəquːska kaluːska kidʰuːska koṅuːska kəguːska kəsuːska
2-sg ruːska rokuːska rokuːska rəruːska rumuːska rumuːska rəgʰuːska repuːska rutuːska rutuːska rəquːska rəquːska raluːska ridʰuːska roṅuːska rəguːska rəsuːska
3-sg muːska mokuːska mokuːska məruːska mumuːska mumuːska məgʰuːska mepuːska mutuːska mutuːska məquːska məquːska maluːska midʰuːska moṅuːska məguːska məsuːska
3a-sg muːska mokuːska mokuːska məruːska mumuːska mumuːska məgʰuːska mepuːska mutuːska mutuːska məquːska məquːska maluːska midʰuːska moṅuːska məguːska məsuːska
4-sg gʰuːska gʰokuːska gʰokuːska gʰəruːska gʰumuːska gʰumuːska gʰəgʰuːska gʰepuːska gʰutuːska gʰutuːska gʰəquːska gʰəquːska gʰaluːska gʰidʰuːska gʰoṅuːska gʰəguːska gʰəsuːska
5-sg puːska pokuːska pokuːska pəruːska pumuːska pumuːska pəgʰuːska pepuːska putuːska putuːska pəquːska pəquːska paluːska pidʰuːska poṅuːska pəguːska pəsuːska
6-sg tuːska tokuːska tokuːska təruːska tumuːska tumuːska təgʰuːska tepuːska tutuːska tutuːska təquːska təquːska taluːska tidʰuːska toṅuːska təguːska təsuːska
6a-sg tuːska tokuːska tokuːska təruːska tumuːska tumuːska təgʰuːska tepuːska tutuːska tutuːska təquːska təquːska taluːska tidʰuːska toṅuːska təguːska təsuːska
7-sg quːska qokuːska qokuːska qəruːska qumuːska qumuːska qəgʰuːska qepuːska qutuːska qutuːska qəquːska qəquːska qaluːska qidʰuːska qoṅuːska qəguːska qəsuːska
7a-sg quːska qokuːska qokuːska qəruːska qumuːska qumuːska qəgʰuːska qepuːska qutuːska qutuːska qəquːska qəquːska qaluːska qidʰuːska qoṅuːska qəguːska qəsuːska
8-sg luːska lokuːska lokuːska ləruːska lumuːska lumuːska ləgʰuːska lepuːska lutuːska lutuːska ləquːska ləquːska laluːska lidʰuːska loṅuːska ləguːska ləsuːska
9-sg dʰuːska dʰokuːska dʰokuːska dʰəruːska dʰumuːska dʰumuːska dʰəgʰuːska dʰepuːska dʰutuːska dʰutuːska dʰəquːska dʰəquːska dʰaluːska dʰidʰuːska dʰoṅuːska dʰəguːska dʰəsuːska
1p-sg ṅuːska ṅokuːska ṅokuːska ṅəruːska ṅumuːska ṅumuːska ṅəgʰuːska ṅepuːska ṅutuːska ṅutuːska ṅəquːska ṅəquːska ṅaluːska ṅidʰuːska - ṅəguːska ṅəsuːska
2p-sg guːska gokuːska gokuːska gəruːska gumuːska gumuːska gəgʰuːska gepuːska gutuːska gutuːska gəquːska gəquːska galuːska gidʰuːska goṅuːska - gəsuːska
dim-sg suːska sokuːska sokuːska səruːska sumuːska sumuːska səgʰuːska sepuːska sutuːska sutuːska səquːska səquːska saluːska sidʰuːska soṅuːska səguːska səsuːska