Proto-Uralic/new

From FrathWiki
Jump to: navigation, search

Finnic *i-a, Samic *o-ē, Mordvinic *o-ə

Lexeme Finnic Samic Mordv. Mari Permic Hung. Mansi Khanty Samoy.
"I" *minä *mon mon *məń *mö(n) een *äm *mä *mən Two allomorphs may exist of each: *m/tina, *m/tun.
"thou" *cinä *ton ton *tiń *tö(n) te - - *tən
"bird" *lintu *lontē - *lʊðə - luud *luuntə *låånt - also cf. Kh. *ɭüüntii "bunting"
"sleeve" *hija *soajē - *sokš *sooj
U. *sajes
ujj *tɤɤjət *ɬɯɯt *tüəj #soja, #soja-ksə
"sleeve" *hiha *sɤsē oža - - - - - - F. / S. *š- by contam. with the prev.
"phloem" *nila *ńɤlɤ nola *nalə U. ńɨ/ɤl ~
K. ńɨla
- *ńɯl *ńaL -
"to curse" *kiro- *kɤrō- kor- - - - *kor- *koorəm *kərä- close to *u
"to wash" *liko- - - - - - *lowt- *loɣɯɯt- -
"to thro" *viska- - - - - - E+N *wośkə- W *waćkə- - close to *u
"to scrape" *vito- *vɤcō- - - *vuušt- vaasik- *ašeɣ- *wooč- - close to *u
"skin" *iho *ɤsē jožo Hi. juž K. ež - - - - ← II *iza- ?!
"green, yellow,
poison, hate"
*viha, *viherä - ožo *ʊžar *vöž, K viž - - - - NS vâšše ← F. Ultimately ← II
"to sharpen" *hijo- *sɤjē- šova- *šʊme- - - - - -
"yeast; foam" *hiiva - *šoŋ *šoŋ - - - - - F. ← B. *šiiva- "white"?
"to pluck" *kickõ/o- *kɤckē- kočko- - - - - - - Cf. *kiske-
"to bind" *sito- - sodo- *šüðəkš - - - - - PreF *ï confirmed by Vo. sitõk "bind"!
"to sit" *istu- (*i(š)tɤ-) oza- - - - - - - Unclear medial. S. ← F.
"price" *hinta - čonda - - - - - -
"pig" *cika - tuvo - - - - - - Mo. raising before -v-?
"surface, body" *pinta - ponda - U. ped - - - - Dubious semantics, F may be ← Gmc.
"ski" *sipakka *sɤpēkkē - - - - - - -
"to stretch" *piŋko- *pɤŋkē- - - - - - - - Or *i_a.
"brest" *rinta *rɤntē - - - - - - -
"rapids" (Fi. niva) *ńɤvē - - - - - - - Rather F. ← S.
""
""
"power" *into ES *ont- - - *ɤdɨ - - - - Or F. ← Gmc *inθōn