Conlang Relay 23/Xaama

From FrathWiki
Jump to: navigation, search

The translation of the text I've received

They say Shinedele was Idalotus' old ruler's daughter. They say She could weave a neat golden [tissues?] of grass. Seneto, the ruler of Khammada, came fast to her and spirited her away. He bolted her in the middle chamber of [his] place.

She was hungry.

He said her: "Weave for me golden [tissue?]"

She responded him: "I have to eat".

He brought some meat and shown her.

He said her:"You can eat it after you'll weave for me."

Wedewana, the ruler of Madawala, was in love with Shinedele. He went to Shammada. He started battle with old Seneto. He said [to Seneto]:"I'm Shinedele's yonger brother".

During the fight gone on she waited for these windwords. That day Wedewana took her to his place.


After some translating into Xaama this text became more like

Nae so long ago, as people rede, there was once Shinedele, the daughter of old ruler of Idalotos. She had a glamour gift. She could weave a neat golden tissues of only simple grass.

One day came to Idalotos Seneto, old ruler of Shammada. And he spirited Shinedele away. He bolted her in the middle tower of his castle, and did not give her any food.

—Weave golden tissues for me! — he said her.

—But I'm famish, I have to eat,— responded Shinedele.

Then brought he some raw meat and shown her.

—You can eat this but first you'll weave for me!

Hwithevan, the ruler of Madaula, was in love with Shinedele. He went to Shammada and started a war with old Seneto. During the battle Hwithevan shouted to Seneto: "She's my blood!"

The wind brought these words to Shinedele and she rushed from tower to Hwithevan like she was waiting for these words. Hwithevan caught her, lift to his saddle and was away at full pelt.

Since that day they lived happyly at their place ever after.

Text

Enà ló polì tid arù, on cagn, ĝivatatur merĉi Sinedelë. És xinnà ta desa lë stårraĝ lë Ídalotoc. Sinedelë ár á midzuric poar — xinnà pov na teccerratur á teccera cånna lë razaxàc xaòr.

Ek jom dafa Ídalotocada ton Cenetoc, stårraĝ lë Sammada, ja isdzarda á Sinedelë. Xan klada ji qtúgi maddaturunicca ja máda ji á jæza.

—Teccertámu á teccera cånna! — xan kala ji.

—Mën melrod(1), lacc na jevzem, pretem, — vidakala Sinedelë.

Nast xan isfa ja føre vidafa ja á asköjt(2) dagara na titta xinnà.

—Atì poc(3) na jazac ù mën nevaraj gëbëmirteccerratuc!

Tontid Ídevan, raĝyv lë Madaula, kë xüväcon á Sinedelë, fa Sammadaada qturanmëd guirem parapro- co står Cenetoc. Radrartidicca Ídevan erasa Cenetem:

—Sinedelë’s(4) miasa(5)!

Vaq bëgejr á dxe6

te Sinedelëda ja xinnà israva turunllö fadana á knectene kaip te dxe con á kë nejmete xinnà. Ekarra xinnà Ídevanda ja xan ejaĝad ji qroxlendada ja fyrxakarra isĉa.

Lö ton jom xenne ĝivatatunne(7) jitoļvicca xüvä para polì.

IPA

eˈna loʕ pɵˈli tjid aˈrʊ | õ‿ˈsagŋ | dʒi.vɐˈta.tʊr ˈmɜr.tʃi ˌʃi.nɜˈdɜlje ‖ ɜʕʂ çinˈna tɐ ˈdɜ.ʂa lje ˌʂtɒr.radʐ lje ʕɪ.dɐˌɫo.tos ‖ ʃi.nɛˈdɜ.le ʕar aʕ miˈdzʊ.rjis po̯ar ‖ çinˈna ˈpov nɐ ˌtɜ.sːɜˈrːa.tʊr ʕɐ ˈtɜ.sːɜ.rɐ ˈsɒ.nːɐ le ra.ʑɐˈxas xɐ̯or ‖

ec‿ˈjom dɐˈfa ʕɪ.dɐˈɫo.tos.ɐˌda tõ‿ˈsɜ.nɜ.tos | ʂtɒrˈradʐ le‿ˈʂa.mːɐ.ðɐ | jɐ‿ɪ̯ʂˈdzar.dɐ ʕa ʃi.nɜˈdɜ.le ‖ xan ˈkɫa.ðɐ‿jɪ̯ɥ̩ ˈtuːɟɪ‿ˈma.dːɐ.tʊˈrʊn.ɨˌsːa jɐ‿ˈmaʕdɐ‿ˌji ʕɐ‿ˈjæɐ̯ʕʑɐ ‖

ˌtɜ.sːɜ.rtaʕmʊ‿ʕɐ‿ˈtɜ.sːɘ.rɐ ˈsɒ.nːɐ ‖ xɐn‿ˈka.ɫɐ‿ˌji ‖

ˌmjen mɘlˈrod | ˈɫasː‿nɐ‿ˈjɜv.ʑɘm | ˈprɜ.tɘm ‖ ˌβji.ðɐˈka.ɫɐ ʃi.nɜˈdɜ.le ‖

ˈnaʂt xɐn iʂˈfa‿jɐ‿ˈfœə̯ʕrɜ ˌvi.ðɐˈfa‿jɐ ˈʕa‿ɐʂˈcœjt dɐˈga.rɐ nɐ‿tjiˈtːa çinˈna ‖

aˈtji ˌpos‿nɐ‿ˈja.ʑɐs‿ˈʊ | mjenʼ | ˌnɜ.vɐˈraj ʝe.βeˌmir.tɜ.sːɜˈrːa.tʊs ‖

tonˈtjid ˈʕiːðɜˌvan | rɐˈdʐɯv‿le ˈma.ðɐˈʊ.ɫɐ | ce‿ˌçʏ.vjæˈson ʕɐ‿ˌʃi.nɜˈdɜ.le | fɐ‿ˈʂa.mːɐˌða.ɐˈda ˌɥ̩ .tʊˈran.mjeð ˈgʊɪ̯ˌrɜm ˌpa.rɐˈpro.sɵ ʂtɒr‿ˈsɜ.nɜ.tos ‖ radˌrarˈtjid.ɨˌsːa ˈʕiːðɜˌvan eˈra.ʂɐ ˈsɜ.nɜ.tɘm |

ˌʃi.nɜˈdɜ.le‿ʂ ˈmji.ɐˈʂa

ˈvaɥ βeˈɣɜjr‿ʕɐ‿ˈdxɜ‿tɜ ˌʃi.nɜˈdɜ.leˌda | jɐ‿çinˈna iʂˈra.vɐ tʊˈrʊn.ʎːœ | ˈfa.dɐ.nɐ‿ʕɐ‿ˈknɜ.stɘˌnɘ | kaɪ̯p tɜ‿ˈdxɜ‿sõn ʕɐ‿ˈce ˈnɜj.mɘ.tɘ‿çinˈna ‖ eˈka.rːɐ‿çinˈna ˈʕiːðɜ.vɐnˌda | jɐ‿xɐn‿e.jɐˈdʐad‿jɪ ɥ̩ ˌroxˈlɜnd.ɐˌda | jɐ‿fɯrˈxa.kɐ.rːɐ‿iʂˈtʃa ‖

ˌʎœ‿tõn‿ˈjom ˈxɜ.nːɘ ˌdʒi.vɐˈta.tʊ.nːɘ jiˈtoʎ.vjiˌsːa çʏˈvjæ pɐˈra poˈli ‖‖

footnotes

1 the medium form of verb larra

2 asköjt = asa+köjt

3 liason of povec

4 liason = Sinedelë és

5 This phrase has different meanings in different contexts. When somebody say “He/She is my blood” that means

“He/She is my brother/sister”, but when somebody say “You are my blood” to a person who’s actually not his sibl- ing the meaning would be rather “Would you be my wife/husband”.

6 dxe<dax-e

7 Dual form for ĝivatatun

Vocabulary

á – preposition of direct object

-ada – lative postfix

ár (ír) vt to have

arù – back, return

asa – blood

atì – pers pron 2sg.fem you

caga (cag) vt to sing a legend, to narrate

Cenetoc – personal name

con – 3pl imperf of vara = to be

cånnoc – golden

da- – lative prefix to

-da – -ada form after vocals

da (—) – to give

dafa (dava) – to go to, to come to

dax – word

desa – daughter

dzarda (dzord) to steal, to thieve

ek – one

enà – once

és – 3sg and 3pl of vara = to be

fa (va) vi – to go

fada (fejd) – to break, to tear, to fracture

fyrxy – very fast

føre – then soon, shortly

gara (gejr) vt – to carry, to bring

gejr – imperf of gara

ĝivatama (-tur) to live, to be alive

guir – war

-icca – inessive postfix at, in somewhere

Ídalotoc – placename

Ídevan – personal name

is- verbal prefix from, out of

isĉa – away

ja – and

jaĝad (jeĉette) to catch, to grasp, to snatch

jaza (jevz) – to eat

jevz – imperf of jaza

ji- – possessive prefix 3.pl their

ji – oblique pronoun her

jom – day

jæza – food

kaip – how, as if, like

kala (koļ) – to say, to speak

karra (kurr) – to run

klada (kled) to shut, to lock

kë – what, which

knecet – door

köjt – flesh, meat

lacc – impersonal verb to let, to need, to shall

larra (lorr) – to be hungry

lë – of

lend – back, dorsum

-llö – ablative postfix

lö – from

ló – no, not

má- – negation verbal prefix

Madaula – placename

madda – middle

-mëd – comitative postfix

mën – but

merĉi – young lady, maiden, lassie

mi- – possessive prefix 1sg my

midzuric – wonderful, miraculous

-mu – suffigated oblique pronoun to me

namma (nejm) – to wait

nast – after, then

nejm – imperf of namma

nevaraj – not earlyer then

on –

para polì ≈ ever after, literally for very many

paraproco – versus, contra

pava (pov) – to be possible, to can

poar – gift, talent

polì – many, very

pov – imperf of pava

prata (pret) vt – to ask, to make a question, to pray

pret – imperf of prata

q- – possessive prefix 3sg.masc his

radra (rerr) – to fight, to struggle

raĝ – rajah, prince

raĝyv – young prince, young rajah

rasa (res) – to cry, to shout, to scream

rava (riv) – to rip, to tear, to break

razaxàc – simple, ordinary

rox – horse, stallion

Sammada – placename

Sinedelë – personal name

står – big, great, old

ta – fem form of ton

tatta (titta) – to see, to look at

te – article pl of ton

teccera – tissue, cloth

teccerratama (-tur) to weave, to tissue

tid – time

titta – imperf of tatta

toļv – palace, castle, big house

ton – definite article that, this

tontid – this time, that time

túg – fortress

turun – tower

u – oblique pronoun 3sg.masc him

vaq – wind

vida- – prefix back, in return

xan – perspron he

xaòr – grass

xenne – pers pron 3-dual

xinnà – perspron she

xüvä – good, well

xüväcana (xüväcon) vt – to feel love to

xüväcon – imperf of xüväcana