A dictionary of Diès

From FrathWiki
Jump to: navigation, search

The Numbers

1 - aon

2 - duò

3 - drèi

4 - cahàr

5 - coùg

6 - siànn

7 - sìuf

8 - ougda

9 - nìen

10 - jeùg


The numbers if you're counting , one, two three...


1 - a haon

2 - a dhuò

3 - e dhrèi

4 - a chahàr

5 - a choùg

6 - a hiànn

7 - a hiùf

8 - a hougda

9 - e nìen

10 - a jeùg


And last but not least - first, 2nd, 3rd and so on


1st - aonda

2nd - duòna

3rd - drèiji

4th - cahèri

5th - coùgi

6th - sìanni

7th - siùfi

8th - ougdanni

9th - nìenni

10th - jeùgonni


Some Nouns


Woman - Vala

Man - Kàr

Old man - bòdach

Old woman - Kòuni

Girl - janti

Boy - pàjki

Youth - jandòum

Chair - stalla

Table - tafli

Lamp - raunàpil

Book - laòur

Pen - stifti

Paper - papar

Letter - litra

Envelope - òumslitra

Glass - glòys

Mug - Maug

Jug - Bòugal

Stool - Stòul

Arm chair - Seinstalla

Sofa - Dreistalla

Shoe - Broudakin

Shirt - Tragi

Jacket - Jacki

Trousers - Pantòul

Broomstick - Flòystafi

Bookshelf - Laòurskalfi

TV - Fjàrsjàf (FS)

Computer - Magnirin

Rubber - Ràsur

Phone - RèdlaòurPersonal Pronouns


Ei - I

Þu - You

Ann - He

Enn - She

Sen - It

Vìsi - We

Auri - You (pl.)

Þey - They


Objective forms


Mi - me

Þi - you

Anni - him

Enni her

Senni - it

Unsi - us

Aurs - you (pl.)

Þeym - them


Possessive Pronouns


Mo - my

Do - your

Anns - his

Enns - her

Sens - its

Visis - our

Auris - your (pl.)

Þeyras - theirN.B - Diès is a mutating language, influenced by Celtic mutation rules and syntax. Possessive pronouns are leniting according to the following rule;


B - MH /w/

C - CH /x/

D - DH /ð/

F - FH - silent

G - GH /g/

K - KH /x/

M - MH /w/

P - PH /f/

S - SH /h/

T - TH /h/